Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Nord-Norge
Tlf: 77 75 59 98
E-post: relis@unn.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2020; spm.nr. 6092, RELIS Nord-Norge

Dato for henvendelse: 19.03.2020

  • RELIS Nord-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Pubertetsblokkere - reversibilitet og bivirkninger

Dato for henvendelse: 19.03.2020

RELIS database 2020; spm.nr. 6092, RELIS Nord-Norge.

SPØRSMÅL: Er det forskningsmessig belegg for å berolige barn/ungdom og foreldre med at behandling med pubertetsutsettende hormoner er reversibel? Hvilke bivirkninger man eventuelt kan se ved slik behandling.

Spørsmål fra helsesykepleier som har samtaler med barn, ungdom og foreldre og foreldre i en fase hvor de ønsker samtale og råd om slik behandling. Hun hevder behandling med pubertsblokkere fremstilles ofte som en «pauseknapp» som gjør at barnet/ungdommen får mer tid til å bestemme seg for eventuell videre behandling med hormoner eller om de faller til ro i sitt biologiske kjønn. Hvis de slutter med pubertetsblokkerne vil de angivelig gjennomgå en helt normal pubertet uten at behandlingen har fått noen irreversible konsekvenser.

Helsesykepleieren viser også til høringsutkast til den ny retningslinje om helsehjelp til personer med kjønnsinkongruens: «Behandling av barn og unge under 18 år omfatter reversible behandlinger, som pubertetsutsettende hormoner og potensielt irreversible hormonbehandlinger med østrogener eller androgener.»

SVAR: Vurdering
Utsetting av pubertet med GnRH-analoger regnes som fullstendig reversibel i motsetning til kjønnsbekreftende hormoner som er delvis irreversibel.

Det er ikke sikre holdepunkter for at behandlingen gir uheldige langtidseffekter for barn og ungdom, men det kan forekomme bivirkninger mens pubertetsblokaden pågår.

Bakgrunn
Behandling med analoger til gonadotropinfrigjørende hormon (GnRH-analoger) er den vanligste måten å utsette pubertet på. Bruk av legemidlene gir kontinuerlig stimulering av hypofysen i stedet for fysiologisk pulsvis stimulering frahypofyse-GnRH. Resultatet er at produksjonen av kjønnssteroider hemmes, og kjønnskarakteristika får ikke utvikle seg. Når behandlingen avbrytes, vil samspillet mellom hypotalamus, hypofyse og gonader normaliseres og pubertetsutviklingen går videre (1).

Reversibilitet
Effektene av GnRH-analoger regnes for å være helt reversible. Bruk av kjønnsbekreftende hormonbehandling fører derimot til delvis irreversible endringer som ofte er noe barnet/ungdommen ønsker sterkt. Dette kan være dypere stemme, mannlig behåring og klitorishypertrofi ved testosteronbehandling av genotypiske jenter, og utvikling av bryster og manglende økning i testikkelvolum for genotypiske gutter (2).

Et tilleggsmoment er at utsetting av puberteten med fordel bør komme i gang før irreversible fysiologiske pubertetsendringer har funnet sted (for eksempel Tanner stadium 4 eller 5) (2).

Bivirkninger
For bivirkning som kan oppstå under behandling viser vi til preparatomtaler for de ulike preparatene. For leuprorelin (Procren) angis følgende som svært vanlige bivirkninger: Kvalme, hyperhidrose, depresjon, insomni, vasodilatasjon, nedsatt libido og unormal vektøkning (2).

Ved injeksjonsbehandling kan smerte og reaksjoner lokalt på innstikksted sees.

Det er ikke sett endokrinologiske langtidseffekter ved bruk av GnRH-analoger for å utsette pubertet. Jenter behandlet med GnRH-analoger har ikke annen forekomst av uregelmessig menstruasjon og infertilitet enn normalbefolkningen, og testikkelfunksjon er normal etter avsluttet behandling hos gutter. Noe nedgang i beintetthet er obsertvert så lenge GnRH gis, men dette normaliseres etter avsluttet behandling og maksimal beinmasse påvirkes ikke (1).

Noen sikker økning i forekomst av polycystisk ovariesyndrom (PCO) er ikke sett, men studiene er vanskelige å fortolke fordi forekomsten trolig er høyere ved for tidlig pubertet (1).

Bruk av GnRH-analoger hos menn med prostatakreft har vist en mulig assosiasjon med forlenget QT-intervall. Overføringsverdien til barn er usikker, men enkelte fagmiljøer anbefaler derfor EKG før behandling med GnRH-analog og når steady state er oppnådd. EKG kan være særlig relevant for barn som bruker andre legemidler som kan forlenge QT-tiden, eller har medfødt hjertesykdom, arvelig belastning for arytmi, plutselig død eller lang QT-tidsyndrom (3).

Referanser
  1. 1. Olson-Kennedy J, Forcier M. Management of transgender and gender-diverse children and adolescents. Version 44.0. In: UpToDate. https://www.helsebiblioteket.no/ (Sist oppdatert: 21. noember 2019).
  2. 2. Harrington J, Palmert MR. Treatment of precocious puberty. Version 29.0. In: UpToDate. https://www.helsebiblioteket.no/ (Sist oppdatert: 3. desember 2019).
  3. 3. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Procren. https://www.legemiddelsok.no/ (Sist oppdatert: 14. september 2018).
  4. 4. Pediatric Endocrine Society.Risk of prolonged QT interval with gonadotropin releasing hormone agonists. Drug and Therapeutics Committee 2017. https://www.pedsendo.org/education_training/healthcare_providers/consensus_statements/assets/Risk_of_Prolonged_QT_Interval_with_GnRHa.pdf (Opdatert 18. oktober 2017).