Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: 23 07 55 00

Telefon er bemannet:
mandag-fredag kl. 10-15

E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2018; spm.nr. 10215, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 19.06.2018

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Bivirkninger av Selo-Zok og Exforge

Dato for henvendelse: 19.06.2018

RELIS database 2018; spm.nr. 10215, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: En pasient er plaget med prikninger, nummenhet, øresus og følelse av "tetthet i hodet" under behandling med metoprolol (Selo-Zok) og kombinasjonspreparat med valsartan og amlodipin (Exforge). Fastlege lurer på om dette kan være bivirkninger av legemidlene.

SVAR: Konklusjon
Både parestesier og tinnitus er kjente bivirkninger av både Selo-Zok og Exforge, men er mindre vanlig eller opptrer sjeldent. Pasientens plager kan ha andre årsaker enn at de er bivirkninger av aktuelle legemidler.


Prikninger
Parestesier, som for eksempel kan arte seg som prikninger, er rapportert hos >= 0,2 % av pasientene som deltok i placebo-kontrollerte studier med kombinasjonen amlodipin og valsartan (1). I preparatomtalen for Exforge er parestesier oppgitt som mindre vanlig bivirkning av Exforge og av amlodipin alene (2). Etter markedsføring av metoprolol har det også kommet rapporter på forekomst av parestesier fra pasienter som har brukt metoprolol (1). Parestesier er oppgitt som en mindre vanlig bivirkning i preparatomtalen for Selo-Zok (3).


Tinnitus
I løpet av placebo-kontrollerte studier av valsartan kombinert med amlodipin forekom det isolerte rapporter på blant annet tinnitus (1). Preparatomtalen for Exforge oppgir at tinnitus er en sjelden bivirkning av Exforge og mindre vanlig ved bruk av amlodipin alene (2).
Tinnitus er også rapportert ved bruk av metoprolol, men frekvensen er ukjent (1). I preparatomtalen for Selo-Zok er øresus oppgitt som svært sjelden bivirkning (3).


Vi har ikke funnet dokumentasjon på forekomst av nummenhet og "tetthet i hodet" eller tilsvarende dekkende bivirkningsterm ved bruk av valsartan, amlodipin eller metoprolol. I den internasjonale bivirkningsdatabasen fant vi fire rapporter på nummenhet ved bruk av Exforge, men det er altfor få rapporter til å kunne vurdere noen årsakssammenheng mellom bruk av legemiddelet og bivirkningen (4).

Referanser
  1. 1. Clinical Pharmacology 2018 database. Valsartan, amlodipin, metprolol. Elsevier, Inc. https://www.clinicalkey.com/pharmacology/login (Søk: 15. juni 2018).
  2. 2. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Exforge. http://www.legemiddelsok.no/ (Sist oppdatert: 7. mai 2018).
  3. 3. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Selo-Zok. http://www.legemiddelsok.no/ (Sist oppdatert: 18. februar 2015).
  4. 4. Verdens Helseorganisasjon (WHO). Bivirkningsdatabase (Søk: 18. juni 2018).