Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: 23 07 55 00

Ikke tilgjengelig på telefon pga koronavirus inntil videre
- ta kontakt via e-post!

E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2018; spm.nr. 10459, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 30.08.2018

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Valg av metylfenidat-formulering til voksen med ADHD

Dato for henvendelse: 30.08.2018

RELIS database 2018; spm.nr. 10459, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: En pasient som ble diagnostisert med ADHD i voksen alder har i flere år blitt behandlet med Ritalin (metylfenidat) tabletter. Dosen er 20 mg morgen og 30 mg formiddag, og noen ganger 20 mg på ettermiddagen ved spesielle behov.

Fastlegen har lest at tabletter bare er beregnet for behandling av ADHD hos barn, mens kapsler med modifisert frisetting anbefales ved behandling av voksne. Stemmer dette? Hvis pasienten bør bytte, hvordan bør behandlingsregimet bli?

SVAR: Vurdering
For voksne er det bare metylfenidat med modifisert frisetting som er godkjent for bruk hos voksne med ADHD. Bruk av tabletter til voksne er utenfor godkjent indikasjon (off-label), og krever spesiell begrunnelse. Ved overgang fra tabletter erstattes døgndosen med samme kapseldose (i mg) tatt en gang daglig. Hos denne pasienten tilsvarer dette å bytte direkte til 50 mg om morgenen.

Bakgrunn
Metylfenidat tabletter er ikke godkjent for bruk hos voksne med ADHD (1), mens Ritalin kapsler med modifisert frisetting er indisert til behandling av ADHD hos voksne som del av et omfattende behandlingsprogram. I preparatomtalen (SPC) for kapsler er det henvisninger til flere kliniske studier som underbygger bruken av metylfenidat med modifisert frisetting hos voksne (2). For Concerta, en depotformulering av metylfenidat, er det ikke anbafalt oppstart hos voksne på grunn av manglende dokumentasjon på sikkerhet og effekt (3).

Bruk av metylfenidat-tabletter til voksne er med andre ord utenfor godkjent indikasjon (off-label). Dette innebærer at forskriver påtar seg et særlig ansvar, inkludert å informere pasienten om at behandlingen formelt sett ikke er godkjent. Slik bruk er tillatt, og dersom det vurderes som forsvarlig og mest hensiktsmessig, kan behandlingen fortsette (4).

Britiske retningslinjer peker på at preparater med modifisert frisetting er mer praktisk, at det gir bedre etterlevelse, at det reduserer stigma på skole og arbeidsplass, og at det reduserer faren for misbruk og videreformidling sammenlignet med rasktvirkende preparater. Rasktvirkende preparater kan likevel være passende dersom mer fleksible doseregimer er nødvendige, for eksempel kan tilegg gi bedre effekt om morgenen eller forlenge effekten mot slutten av dagen (5).

Hvordan bytte?
Metylfenidat kapsler med modifisert frisetting tas en gang daglig, vanligvis på morgenen. Tiden for inntak kan tilpasses individuelle behov, men inntaket bør ikke være for sent for å unngå søvnforstyrrelser.

Preparatomtalen gir retningslinjer for konvertering fra tabletter til kapsler. Dersom tabletter tas to ganger daglig, kan antall mg i tabletter erstattes med samme antall mg som kapsel, men dosert en gang daglig. Ved andre metylfenidatregimer, bør det foretas en klinisk vurdering ved valg av startdose. Maksimal daglig dose metylfenidat er 80 mg ved behandling av ADHD hos voksne. Vi vurderer det som forsvarlig å bytte direkte til 50 mg kapsler som engangsdose om morgenen.

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Ritalin tabletter. http://www.legemiddelsok.no/ (Sist oppdatert: 20. november 2017).
  2. 2. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Ritalin kapsler med modifisert frisetting. http://www.legemiddelsok.no/ (Sist oppdatert: 20. november 2017).
  3. 3. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Concerta. http://www.legemiddelsok.no/ (Sist oppdatert: 11. juli 2018).
  4. 4. Raknes G. Gamle legemidler, nye muligheter. Tidsskr Nor Legeforen 2008; 128(1): 62-5.
  5. 5. NICE. Attention deficit hyperactivity disorder: diagnosis and management. https://www.nice.org.uk/guidance/ng87/chapter/Recommendations#medication (publisert mars 2018).