Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: 23 07 55 00

Ikke tilgjengelig på telefon pga koronavirus inntil videre
- ta kontakt via e-post!

E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2018; spm.nr. 10501, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 10.09.2018

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Oppdatert informasjon om Minifom og Semperdråper til spedbarn

Dato for henvendelse: 10.09.2018

RELIS database 2018; spm.nr. 10501, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: Helsesøster ønsker oppdatert råd om Minifom dråper/Semper dråper til spedbarn. En mor på helsestasjonen fikk beskjed av sin lege at Minifom dråper var hormonforstyrrende og ikke måtte gis til små barn. Stemmer dette? Vet at det ikke anbefales på grunn av manglende dokumentert virkning.

SVAR: Vår tilbakeholdenhet til Minifom og lignende produkter er begrunnet i manglende dokumentasjon på effekt mot spedbarnskollikk (1), og ikke at Minifom skal inneholde hormonforstyrrende stoffer.

Det er mulig at legens advarsel bygger på gammel informasjon. Tidligere inneholdt Miniform konserveringsmidlene propyl- og butylparaben, men produsenten fjernet disse konserveringsmidlene i 2010 (2). Som du sikkert kjenner til har det vært knyttet usikkerhet til bruken av enkelte av parabenene på grunn av mistanke om hormonforstyrrende effekter. Propyl- og butylparaben er mer potente med hensyn til østrogeneffekter. Det er nå forbudt å bruke disse parabene i kosmetiske produkter som blir værende igjen på huden ("leave-on") og som er beregnet til bruk i bleieområdet for barn under tre år (3).

Minifom inneholder nå derimot metylparaben (metylparahydroksybenzoat – E218) og etylparaben (etylparahydroksybenzoat – E218) (4). Metyl- og etylparaben har neglisjerbar aktivitet når det gjelder hormonfortyrrende effekter (5), og anses som trygge å bruke dersom regelverket overholdes. Med hensyn til østrogenhermende effekter anslås det at metylparaben er 2,5 milioner ganger mindre potent enn naturlig østrogen (17ß-estradiol) (5). Parabener blir metabolisert og akkumuleres ikke i kroppen (6).

Folkehelseinstituttet og Mattilsynet har lagt ut informasjon om parabener (7,8).

Referanser
  1. 1. RELIS database 2016; spm.nr. 7798, RELIS Sør-Øst. (www.relis.no)
  2. 2. Statens legemiddelverk. Kolikkmedisin kan brukes. https://legemiddelverket.no/nyheter/kolikkmedisin-kan-brukes, publisert 4. mai 2010.
  3. 3. Farlige stoffer. Miljødirektoratet, Mattilsynet og Miljømerking. www.erdetfarlig.no, sett 15. mars 2018.
  4. 4. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Minifom. http://www.legemiddelsok.no/ (Sist oppdatert: 20. desember 2012).
  5. 5. Sasseville D, Alfalah M, Lacroix JP. "Parabenoia" debunked, or "Who's afraid of parabens?" Dermatitis 2015; 26 (6): 254-9.
  6. 6. RELIS database 2005; spm.nr. 1040, RELIS Øst. (www.relis.no)
  7. 7. Spørsmål og svar om parabener. https://www.fhi.no/ml/kosmetikk/sporsmal-og-svar-om-parabener, sett 19. mars 2018.
  8. 8. Er parabener hormonforstyrrende? https://www.mattilsynet.no/kosmetikk/stoffer_i_kosmetikk/parabener/, publisert 5. februar 2013.