Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: Send ditt tlf.nr. per e-post og vi ringer tilbake (kl. 08.30 -15.30).
E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2018; spm.nr. 10548, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 21.09.2018

 • RELIS Sør-Øst

 • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Dokumentasjon på effekt av 5-HTP mot fibromyalgi

Dato for henvendelse: 21.09.2018

RELIS database 2018; spm.nr. 10548, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: En kvinne i 40-årene med fibromyalgi kommer med forespørsel om å forsøke 5-HTP (5-hydroksytryptofan). Hun har lest at dette kan ha effekt på smerter lik de hun har. Legen spør om det finnes dokumentasjon på at 5-HTP har effekt mot fibromyalgi.

SVAR: KONKLUSJON
Det foreligger ikke tilstrekkelig dokumentasjon til å kunne konkludere om 5-HTP har effekt mot fibromyalgi.

BAKGRUNN
5-Hydroksytryptofan (5-HTP) er forløperen til serotonin som er en viktig nevrotransmitter. En av teoriene om er fremstilt som en mulig årsak til fibromyalgi, er lave nivåer av serotonin og tryptofan. På bakgrunn av denne teorien, er det foreslått at tilskudd av 5-HTP kan ha effekt på ulike symptomer som depresjon, angst, insomni og somatiske smerter ved fibromyalgi (1).

For å indentifisere pasienter som muligens kan ha nytte av 5-HTP tilskudd, er det foreslått å måle serotoninnivå (1). Vi kjenner ikke til at slike analyser gjøres i Norge (2).

Anerkjente referansekilder angir at det ikke finnes tilstrekkelig dokumentasjon for å kunne vurdere som 5-HTP har effekt ved fibromyalgi (3-6). Det er også knyttet usikkerhet til sikkerhet ved bruk av 5-HTP.

Dokumentasjon på effekt
Det finnes to studier som refereres i litteraturen, begge er fra 90-tallet (7,8).

Den ene studien var dobbeltblindet og inkluderte 50 personer (43 menn og 7 kvinner). I gruppen (N=25) som fikk 5-HTP, var det bare 1 kvinne. Studien var randomisert med hensyn til alder, antall smertefulle punkter (for å bli inkludert måtte pasientene ha minst 7 smertefulle punkter) og hvordan de skåret på skalaer som målte subjektiv smerte, morgenstivhet, fatigue, engstelse og søvn. Totaleffekten av behandlingen ble også vurdert av pasienten selv og en lege (7).

Pasientene fikk enten 100 mg 5-HTP 3 ganger daglig eller placebo. Pasientens tilstand ble undersøkt ved starten av studien, etter 15 dager og etter 30 dager. I følge forfatterne av studien ble alle de kliniske parameterne signifikant forbedret ved behandling med 5-HTP. For øvrig konkluderte de med at det trengs flere kontrollerte studier for å kunne definere 5-HTPs plass i behandling av fibromyalgi. Det er vanskelig å forstå de statistiske metodene og presentasjonen av resultatene fra denne studien. Ingen absolutte tall er presentert. Eventuell optimal dose og behandlingsvarighet er ukjent. Vi stiller spørsmålstegn til om effekten av 5-HTP faktisk er klinisk signifikant bedre enn placebo. Syv av de 25 pasientene som fikk 5-HTP rapporterte om bivirkninger, først og fremst GI-bivirkninger (magesmerter, diaré) (7).

Den andre studien er utført av de samme forskerne (8). Dette er en åpen studie med 50 pasienter (43 kvinner og 7 menn) som ble fulgt over 90 dager (8). Studien hadde ellers lik design som den første studien. Åpne studier er ikke godt egnet til å dokumentere effekt, men studien viste at 100 mg 5-HTP 3 ganger daglig i 90 dager ble godt tolerert. Femten pasienter rapporterte om bivirkninger, fortrinnsvis gastrointestinale. En pasient trakk seg fra studien pga. bivirkninger. Over halvparten av pasientene mente at de ikke hadde noen eller dårlig effekt av behandlingen etter 90 dager, og legen som vurderte dem hadde samme oppfatning. Kun 7 av 50 pasienter mente de hadde god effekt av behandlingen.

Dokumentasjon på sikkerhet
Det er fortsatt uenighet om sikkerheten ved bruk av produkter med 5-HTP. Det har vært uttrykt bekymring for at 5-HTP kan føre til eosinofilt myalgisyndrom (EMS) (3). Bakgrunnen for dette er at bruk av L-tryptofan har vært assosiert med EMS, som ble diagnostisert hos minst 1500 individer med 38 dødsfall. EMS har blitt rapportert hos 10 individer som har brukt 5-HTP, men det spekuleres i om det kan være forurensninger i produktene, og ikke L-tryptofan eller 5-HTP, som har forårsaket EMS. Den samme forurensningen har blitt funnet både i produkter med L-tryptofan og 5-HTP. På bakgrunn av mistanke om at slike produkter kunne gi alvorlige bivirkninger, ble det i en periode innført salgsforbud i USA fra 1989 og i Storbritannia fra 1990 (5).

I dag selges 5-HTP i USA som kosttilskudd. I Norge vil et slikt produkt bli klassifisert som legemiddel (9). Det betyr at det eventuelt må skaffes på samme måte som andre legemidler, etter søknad om godkjenningsfritak.

Referanser
 1. 1. Juhl JH. Fibromyalgia and the serotonine pathway. Alt Med Rev 1998; 3: 367-75.
 2. 2. Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi. https://brukerhandboken.no/ (Sett: 14. september 2018).
 3. 3. Natural Medicines. 5-HTP. http://naturalmedicines.therapeuticresearch.com/ (Sist oppdatert: 30. november 2017).
 4. 4. National Institutes of Health/ U.S. National Library of Medicine. MedlinePlus. 5-HTP. https://medline.plus.gov/druginfo/natural/794.html (Sist oppdatert: 2. juli 2018)
 5. 5. AltMedDex Evaluations (online). Hydroxytryptophan. In: Micromedex® 2.0. http://www.helsebiblioteket.no/ (Sist oppdatert: August 2014).
 6. 6. 5-Hydroxytryptophan (5-HTP). Dietary Supplements (online). http://www.medicinescomplete.com/ (19. september 2018).
 7. 7. Caruso I, Sarzi Puttini P et al. Double-blind study of 5-hydroksytryptophan versus placebo in the treatment of primary fibromyalgia syndrome. J Int Med Res 1990; 18: 201-9.
 8. 8. Sarzi Puttini, Caruso I. Primary fibromyalgia syndrome and 5-hydroxy-L-tryptophan: A 90 day open study. J Int Med Res 1992: 20: 182-9.
 9. 9. Statens legemiddelverk. Klassifisering ved import og salg - er produktet mitt et legemiddel? https://legemiddelverket.no/godkjenning/klassifisering/klassifisering-ved-import-og-salg-er-produktet-mitt-et-legemiddel-#produkter-med-innhold-av-legemiddelsstoffer-anses-i-de-fleste-tilfeller-som-legemidler (Sist oppdatert: 31. august 2018).