Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: 23 07 55 00

Telefon er bemannet:
mandag-fredag kl. 10-15

E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2018; spm.nr. 10819, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 22.11.2018

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Bruk av p-piller uten pause

Dato for henvendelse: 22.11.2018

RELIS database 2018; spm.nr. 10819, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: En pasient har hørt at man nå kan ta p-piller kontinuerlig, det vil si ta brett med p-piller etter hverandre uten pause og uten menstruasjon. Lege spør om det stemmer at p-piller kan tas kontinuerlig?

SVAR: RELIS har tidligere svart på spørsmål vedrørende kontinuerlig bruk av p-piller, og deler av svaret under er basert på tidligere RELIS-utredning (1).

Konklusjon
Kontinuerlig bruk av kombinasjons p-piller kan være et alternativ til tradisjonell syklisk bruk ved ønske om utsettelse av menstruasjonen. RELIS har ved oppdaterte søk ikke funnet nyere studier som omtaler kontinuerlig bruk av kombinasjons p-piller i mer enn ett år.

Bakgrunn
Med p-piller som har et konstant hormoninnhold (monofasepreparat), er det mulig å forlenge syklus og utsette månedlig blødning ved å ta p-pillen kontinuerlig (2). Det er ikke gjort studier som angir konkret hvor lenge en kan ta p-pillen kontinuerlig. I en Cochrane-utredning varierer syklusene mellom 49 og 365 dager, uten at en fant forskjell i antikonseptiv effekt eller bivirkninger (3). Studier har vist god sikkerhet ved forlenget syklus på opp til 10–12 måneder med amenoré (2).

UpToDate omtaler kontinuerlig bruk av prevensjon for undertrykkelse av menstruasjon. En lavdose kombinasjons p-pille med etinyløstradiol 20 mikrogram/levonorgestrel 90 mikrogram, Lybrel (ikke markedsført i Norge), er den første som skal tas 365 dager i året, uten hormonfritt intervall (4). I to kliniske fase III studier, etter ett års bruk, oppnådde henholdsvis 53% og 59% av kvinnene amenoré og henholdsvis 20% og 26% opplevde gjennombruddsblødning som ikke krevde bind. Uønskede hendelser og seponering var sammenlignbare med de som er rapportert for sykliske orale prevensjonsregimer, med unntak av en høyere forekomst av uregelemessig blødning med kontinuerlig regime (21% versus 12%). Endometrisk histologi etter minst seks måneders bruk viste inaktivt eller godartet endometrium hos de fleste pasientene. Etter seponering, var median tid før menstruasjon kom tilbake 32 dager, og spontan menstruasjon eller graviditet ved dag 90 skjedde hos 98,9% av kvinnene. I tillegg rapporterte en fase III-studie at 18 av 21 kvinner (86%) unnfanget innen 13 måneder etter avsluttet behandling, noe som støtter at langvarig kontinuerlig bruk av p-piller ikke forsinker normalisering av fruktbarheten (4).

I en retrospektiv kohortstudie med 733 007 kvinner vurderte man risikoen for VTE blant kvinner som brukte p-piller med 21 dagers aktiv behandling og 7 dager med inaktive piller (syklisk bruk) versus risiko hos kvinner som brukte p-piller kontinuerlig. Alle de aktive pillene inneholdt etinyløstradiol og levonorgestrel. Blant de 210 691 kvinnene som brukte p-piller kontinuerlig og de 522 316 kvinnene med syklisk bruk av p-piller, var tilbøyeligheten til kardiovaskulære og metabolske tilstander, gynekologiske tilstander, og bruk av helsetjenester litt høyere blant dem som brukte p-piller kontinuerlig versus de med syklisk bruk. Det var imidlertid ikke signifikante forskjeller mellom gruppene. Forskerne konkluderte med at man ikke fant noen risikoforskjell vedrørende VTE mellom de som brukte p-piller kontinuerlig versus de som brukte dem syklisk (5).

Referanser
  1. 1. RELIS database 2015; spm.nr. 5639, RELIS Midt-Norge. (www.relis.no)
  2. 2. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell. Østrogen–gestagen (kombinasjons p-midler). http://www.legemiddelhandboka.no/ (Sist endret: 21. oktober 2016).
  3. 3. Edelman A, Gallo MF et al. Continuous or extended cycle versus cyclic use of combined oral contraceptives for contraception. Cochrane Database of Systemic Reviews 2005. https://www.helsebiblioteket.no/
  4. 4. Kaunitz AM. Hormonal contraception for suppression of menstruation. In: UpToDate. http://www.helsebiblioteket.no/ (Sist oppdatert: 26. september 2017).
  5. 5. Li J, Panucci G, Moeny D et al. Association of risk for venous thromboembolism with use of low-dose extended- and continuous-cycle combined oral contraceptives. A safety study using the sentinel distributed database. JAMA Intern Med. 2018; 178(11): 1482-88.