Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: 23 07 55 00

Telefon er bemannet:
mandag-fredag kl. 10-15

E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2019; spm.nr. 11113, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 06.02.2019

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Propiomazin mot søvnproblemer ved tinnitus

Dato for henvendelse: 06.02.2019

RELIS database 2019; spm.nr. 11113, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: En lege spør om det finnes dokumentasjon for at søvnmiddelet Propavan (propiomazin), som ikke markedsføres i Norge, er bedre enn søvnmidler som markedsføres i Norge. Legen har en pasient med søvnvansker grunnet tinnitus som har fått anbefalt dette preparatet av interessegrupper. Videre spør legen om det kan søkes om godkjenningsfritak, eller om det finnes andre alternative legemidler. Pasienten har allerede forsøkt Sarotex (amitriptylin), Circadin (melatonin), Imovane (zopiklon) og Vallergan (alimemazin). Sistnevnte ga kraftig «hangover».

SVAR: Vurdering
Propiomazin er et eldre antihistamin som fremfor alt har vært brukt som søvnmiddel i Sverige i en årrekke. Vi har funnet få studier som sammenlikner propiomazin med andre legemidler mot søvnvansker, og ingen har vist at propiomazin er å foretrekke fremfor andre. Studiene er dessuten enten av eldre dato, har få pasienter eller er industrifinansierte. Én studie viste at zopiklon hadde bedre effekt enn propiomazin.

Det kan søkes om godkjenningsfritak for preparater med propiomazin, men pasienten og legen bør være oppmerksomme på at det i utgangspunktet ikke ytes refusjon for ikke-markedsførte legemidler. Det kan imidlertid søkes til Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) om individuell refusjon.

Som et alternativ kan andre antidepressiva med sedativ virkning forsøkes (for eksempel mirtazapin), selv om det ikke er evidens for slik behandling hos tinnituspasienter.

Bakgrunn
Propiomazin er et legemiddel som har vært i bruk siden 1960 (1), og markedsføres i Sverige under preparatnavnet Propavan (2). I likhet med prometazin (Phenergan) og alimemazin (Vallergan) er det nært beslektet med førstegenerasjons antipsykotika av typen fenotiaziner. Disse legemidlene har antihistaminerge egenskaper, og kan derfor benyttes ved allergiske lidelser og mot søvnvansker på grunn av den sedative virkningen. Denne sedative virkningen har imidlertid en tendens til å vare utover neste dag når de tas ved leggetid («hangover») (3). Med tanke på at den oppgitte gjennomsnittlige halveringstiden for propiomazin er 8 timer (2), og for alimemazin 5 timer (4), er denne effekten neppe mindre uttalt hos propiomazin enn hos alimemazin, som den aktuelle pasienten allerede hadde forsøkt.

Propiomazin har lang brukstradisjon i Sverige. Dette gjenspeiles i at de aller fleste publikasjoner som omhandler propiomazin etter 1990 kommer fra svenske forskningsgrupper.

Det finnes få studier som sammenlikner effekten av propiomazin med andre legemidler mot søvnvansker. I en finsk studie fra 1984 (5) sammenliknet man diazepam, prometazin og propiomazin hos 40 eldre inneliggende pasienter (gjennomsnittsalder 83,1 år), hvorav halvparten var innlagt i alderspsykiatrisk avdeling. Man fant ingen signifikante forskjeller mellom legemidlene, unntatt hos de alderspsykiatriske pasientene, der diazepam ga raskere innsovning, og propiomazin ga færre oppvåkninger sammenliknet med de andre legemidlene. I en svensk dobbelblindet, randomisert studie fra 1997 (6) ble zopiklon og propiomazin sammenliknet hos 135 pasienter i allmennpraksis. Zopiklon var signifikant bedre enn propiomazin på ni av 13 punkter knyttet til ulike aspekter av søvnkvalitet. Det bemerkes at studien var finansiert av produsenten av Imovane (originalpreparatet av zopiklon).

Det kliniske oppslagsverket BMJ Best Practice (7) angir at melatonin kan hjelpe mot søvnvansker hos tinnituspasienter, men dette var i følge spørsmålsstiller allerede forsøkt. Videre angir de at depresjons- og angstsymptomer knyttet til tinnitus kan behandles med antidepressiva og angstdempende legemidler, men sier samtidig at det er lite evidens for å behandle tinnituspasienter med slike midler når kliniske tegn på depresjon eller angst ikke er til stede.

Referanser
  1. 1. Baselt RC. Disposition of toxic drugs and chemicals in man 2017; 11th ed.: 1808-9.
  2. 2. Läkemedelsverket. Produktresumé (SPC) Propavan. https://lakemedelsverket.se/ (Sist endret: 15. september 2014).
  3. 3. Lingjærde O. Psykofarmaka. Medikamentell behandling av psykiske lidelser 2006; 5. utgave: 353-4.
  4. 4. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Vallergan. https://www.legemiddelsok.no/ (Sist oppdatert: 25. januar 2016).
  5. 5. Viukari M, Miettinen P. Diazepam, promethazine and propiomazine as hypnotics in elderly inpatients. Neuropsychobiology 1984; 12(2-3): 134-7.
  6. 6. Dehlin O, Bengtsson C et al. A comparison of zopiclone and propiomazine as hypnotics in outpatients: a multicentre, double-blind, randomized, parallel-group comparison of zopiclone and propiomazine in insomniacs. Curr Med Res Opin 1997; 13(10): 565-72.
  7. 7. BMJ Best Practice. Tinnitus. https://bestpractice.bmj.com/ (Sist oppdatert: 16. oktober 2018).