Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: 23 07 55 00

Ikke tilgjengelig på telefon pga koronavirus inntil videre
- ta kontakt via e-post!

E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2019; spm.nr. 11338, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 05.04.2019

 • RELIS Sør-Øst

 • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Kan lavdose metotreksatbehandling utløse malignt melanom?

Dato for henvendelse: 05.04.2019

RELIS database 2019; spm.nr. 11338, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: En lege spør om lavdose metotreksatbehandling for artritt kan være utløsende årsak til malignt melanom, og om metotreksat bør seponeres ved utvikling av malignt melanom.

SVAR: Oppsummering
Medikamentmonografier omtaler ikke malignt melanom som en bivirkning av lavdosebehandling med metotrexat for reumatologisk sykdom. En omfattende studie antyder en sammenheng av usikker klinisk betydning. RELIS kan ikke gi noen generell anbefaling i forhold til videre bruk av metotreksat hos pasienter som utvikler malignt melanom under pågående behandling, dette blir en individualisert spesialistvurdering.

Bakgrunn
Metotreksat er et cytostatikum i gruppen antimetabolitter, nærmere bestemt en folsyreanalog (1). Den har også immunosuppressive effekter (2). Lavdose metotreksat har indikasjonene aktiv reumatoid artritt hos voksne og utbredt kronisk psoriasis, hvis ikke effekt av annen behandling (1).

Vi viser til en RELIS-utredning fra 2018 (3). Angående metotreksat og kreftrisiko konkluderer den med at det er uavklart om lavdose metotreksat gir økt risiko for kreft generelt eller spesifikke typer kreft.

Preparatomtalen omtaler ikke malignt melanom, men angir at "hudkreft" (uten å spesifisere nærmere) har blitt rapportert hos noen få pasienter med psoriasis eller mycosis fungoides (et kutant T-cellelymfom) som har fått kombinasjonsbehandling med metotreksat og PUVA (psoralener pluss ultrafiolett lys) (1). Det er altså usikkert om malignt melanom omfattes av begrepet "hudkreft".
Én database nevner ikke malignt melanom eller hudkreft i sin oversikt over bivirkninger av metotreksat (4). Tre andre kilder omtaler verken malignt melanom spesielt eller hudkreft generelt (5-7). Alle kilder viser imidlertid en etablert sammenheng mellom malignt lymfom og bruk av metotreksat (1, 4-7).

I en oversikt over bivirkninger ved lavdose metotreksat oppsummerer forfatteren at en begrenset mengde evidens antyder at metotreksat brukt av pasienter med reumatoid artritt eller psoriasisartritt kan være assosiert med økt risiko for blant annet ikke-melanom hudkreft (8). I de fleste studier har det vært få tilfeller, men en randomisert studie hadde som bifunn at det var en større insidens av ikke-melanom hudkreft hos de pasientene i studien som ble behandlet med 15-20 mg metotreksat ukentlig. Oversikten omtalte ikke malignt melanom i det hele tatt.

Vi har gjort et PubMed-søk på "methotrexate AND melanoma". En svensk forfatter har relativt nylig publisert flere artikler om temaet, blant annet en nasjonal, komparativ, retrospektiv registerstudie. Studien hadde inkludert over 100.000 pasienter på metotreksat og 500.000 pasienter i kontrollgruppen. Den har fulgt studiepopulasjonene over ni år, og forfatterne konkluderte med at det var en liten, men signifikant økning av risikoen for å utvikle malignt melanom under metotreksatbehandling (9). Økningen i risiko var imidlertid betydelig lavere enn tidligere observert i en australsk studie som er mye sitert (10), og forfatterne stiller spørsmål ved om den statistisk påviste økningen var klinisk relevant.

Basert på den litteraturen vi har funnet, kan ikke RELIS gi noen klar anbefaling angående eventuelt videre behandling med metotreksat hos pasienter som utvikler malignt melanom. Det er naturlig at det gjøres en samlet vurdering i det enkelte tilfellet av både hudlege og reumatolog.

Referanser
 1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Methotrexate tabletter. https://www.legemiddelsok.no/ (Sist oppdatert: 9. august 2018).
 2. 2. Clinical Pharmacology 2019 database. Methotrexate description/classification. Elsevier, Inc. https://www.clinicalkey.com/pharmacology/login (Sist oppdatert: 30. april 2017).
 3. 3. RELIS database 2018; spm.nr. 5349, RELIS Nord-Norge. (www.relis.no)
 4. 4. Clinical Pharmacology 2019 database. Methotrexate adverse reactions. Elsevier, Inc. https://www.clinicalkey.com/pharmacology/login (Sist oppdatert: 25. juli 2018).
 5. 5. Micromedex® 2.0 (online). Methotrexate (Drugdex System). https://www.helsebiblioteket.no/ (Sist oppdatert: 7. mars 2019).
 6. 6. Lexicomp in UpToDate. Methotrexate: Drug information. https://www.helsebiblioteket.no/ (Søk: 4. april 2019).
 7. 7. McEvoy GK, editor. Methotrexate. The AHFS Drug Information (online). https://www.medicinescomplete.com/ (12. mars 2019).
 8. 8. Kremer JM. Major side effects of low-dose methotrexate. Version 31.0. In: UpToDate. https://www.helsebiblioteket.no/ (Sist oppdatert: 18. novemberg 2018).
 9. 9. Polesie S, Gillstedt M et al. Methotrexate treatment and risk for cutaneous malignant melanoma: a retrospective comparative registry-based cohort study. British Journal of Dermatology (2017); 176: 1492–9.
 10. 10. Buchbinder R, Barber M et al. Incidence of melanoma and other malignancies among rheumatoid arthritis patients treated with methotrexate. Arthritis Rheum 2008; 59(6): 794-9.