Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: 23 07 55 00 (kl. 09.00 – 15.00 alle hverdager)
E-post: [email protected]
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2019; spm.nr. 11607, RELIS Sør-Øst

Publisert: 19.06.2019

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Oppdatert informasjon om slimhinneavsvellende nesespray/nesedråper til små barn

Dato for henvendelse: 19.06.2019

RELIS database 2019; spm.nr. 11607, RELIS Sør-Øst.

SPØRSMÅL: Hva er gjeldende anbefaling om slimhinneavsvellende nesespray/nesedråper til små barn? I en tidligere RELIS-utredning fra oktober 2016 står det at slimhinneavsvellende legemidler kan gi alvorlige bivirkninger og ikke bør brukes av barn under to år. Er det noe nytt siden denne utredningen? I Felleskatalogen er det oppgitt dosering av Rhinox (oksymetazolin) til barn under to år og nyfødte.

SVAR: Vurdering:
I RELIS-utredningen det refereres til i spørsmålet, er det konkludert med at slimhinneavsvellende nesespray eller nesedråper ikke bør brukes til barn under 2 år (1). Vi har ikke funnet nyere dokumentasjon på slik behandling, og vurderer derfor at informasjonen i denne RELIS-utredningen fremdeles er gjeldende.

Bakgrunn:
Legemiddelverket publiserte i 2016 en sak om at nesespray og dråper mot nesetetthet ikke anbefales til barn under 2 år. Legemiddelverket anbefaler saltvannsdråper eller saltvannsspray fremfor nesespray og nesedråper mot tett nese hos barn under 2 år. Kun ett produkt med nesespray er godkjent til bruk hos barn under 2 år, og dette bør bare brukes i samråd med helsepersonell: Rhinox (oxymetazolin) 0,1mg/ml – nesespray og nesedråper. Saltvannsoppløsning bør være prøvd før eventuell behandling med Rhinox startes (2,3).

I preparatmonografien for oksymetazolin i den nederlandske barnefarmakologiske kilden Kinderformularium er det oppgitt dosering til barn i alderen 1 måned til 2 år. Det er imidlertid beskrevet at det finnes begrenset med dokumentasjon for bruk av oksymetazolin i denne aldergruppen, derfor anbefales tilbakeholdenhet. Legemidlet bør kun brukes i unntakstilfeller, for eksempel når tett nese i betydelig grad hindrer matinntak (4).

Clinical Pharmacology beskriver at sikkerhet og effekt av oksymetazolin nesespray eller nesedråper ikke er fastslått for barn under 6 år, spedbarn og nyfødte (5). I British National Formulary for Children er det beskrevet at Commission on Human Medicines (CHM) og Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) har uttalt at reseptfrie hoste- og forkjølelsesmedisiner som inneholder oksymetazolin eller xylometazolin ikke bør brukes hos barn under 6 år (6).

I en UpToDate-tabell over fordeler og risiko ved bruk av reseptbelagte og reseptfrie forkjølelsesmedisiner hos barn er det beskrevet at topikal bruk av oksymetazolin, xylometazolin og fenylefrin ikke har noen dokumentert effekt hos barn under 12 år. Fordi risikoen veier tyngre enn fordelene, anbefales disse medisinene vanligvis ikke brukt til barn yngre enn 6 år. UpToDate foreslår å også unngå bruk hos barn fra 6 til 12 år (7).

Referanser
  1. 1. RELIS database 2016; spm.nr. 11338, RELIS Vest. (www.relis.no)
  2. 2. Statens legemiddelverk. Bivirkninger og sikkerhet. Råd til helsepersonell. Nesespray og dråper mot nesetetthet anbefales ikke til barn under 2 år. https://legemiddelverket.no/ (11. mai 2016).
  3. 3. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Rhinox. https://www.legemiddelsok.no/ (Sist oppdatert: 1. august 2018).
  4. 4. Kinderformularium (online). Oxymetazoline. https://kinderformularium.nl/ (Publisert: 11. mai 2016).
  5. 5. Clinical Pharmacology 2019 database. Oxymetazoline. Elsevier, Inc. https://www.clinicalkey.com/pharmacology/login (Sist oppdatert: 8. februar 2017).
  6. 6. Paediatric Formulary Committee. BNF for Children mai 2019 (online). Xylometazoline hydrochloride. https://www.helsebiblioteket.no/
  7. 7. Pappas DE. The common cold in children: Management and prevention. Version 49.0. In: UpToDate. https://www.helsebiblioteket.no/ (Sist oppdatert: 20. februar 2019).