Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: 23 07 55 00

Telefon er bemannet:
mandag-fredag kl. 10-15

E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2019; spm.nr. 11686, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 09.07.2019

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Interaksjon mellom prednisolon og kombinasjons-p-piller

Dato for henvendelse: 09.07.2019

RELIS database 2019; spm.nr. 11686, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: Lege får opp interaksjoner mellom kombinasjons-p-piller og prednisolon i DRUID da hun skal skrive ut resept på prednisolon til pasient med allergi. Hun ønsker mer informasjon, og ber om råd i forhold til dosering.

SVAR: RELIS har tidligere utredet spørsmål om interaksjon mellom prednisolon og p-piller. Kombinasjonen prednisolon og østrogenkomponenten i kombinasjons-p-piller er assosiert med økt konsentrasjon av prednisolon, i gjennomsnitt 2-3 ganger ( inntil 6 ganger i en liten studie med 6 kvinner) (1-4).


Antatt mekanisme er at østrogener induserer en økning i serum-kortisolbindende globuliner, og/eller en redusert clearance av kortikosteroider (1-4)

En enkeltblind placebokontrollert randomisert studie som undersøkte prednisolonnivået hos 20 kvinner som brukte p-piller (etinyløstradiol/desogestrel) i minst fire måneder før de fikk prednisolon 20 mg daglig i syv dager. Areal under kurven (AUC) og steady-statenivået for prednisolon var 2,3 ganger høyere hos kvinnene som brukte p-piller enn i en kontrollgruppe med 20 kvinner som ikke brukte p-piller (2).

Klinisk relevans
Risikoen for de fleste klassiske glukokortikoidbivirkninger øker med behandlingslengden, og den kliniske relevansen for denne interaksjonen kan dermed øke med økt behandlingstid. Interaksjonen kan imidlertid også være klinisk relevant ved en kortvarig prednisolonkur (2).

I den fullstendige preparatomtalen skriver produsenten at østrogenholdige p-piller kan øke effekten av prednisolon og også risikoen for bivirkninger. De skriver videre at dosebehovet av prednisolon vil være redusert i kombinasjon med østrogenholdige p-piller og at doseringen må tilpasses dette (3).

I en interaksjonsdatabase angis det imidlertid at den kliniske relevansen til denne interaksjonen ikke er kjent (4).

I det aktuelle tilfellet er det mulig at pasienten trenger en lavere dose enn først antatt, men dette vil man ikke vite sikkert før man starter behandlingen.




Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Interaksjonssøk. http://www.legemiddelverket.no/interaksjonssok (Søk: 23. mai 2019).
  2. 2. RELIS database 2008; spm.nr. 2762, RELIS Midt-Norge. (www.relis.no).
  3. 3. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Prednisolon. https://www.legemiddelsok.no/ (Søk: 23. mai 2019).
  4. 4. Clinical Pharmacology 2019 database. Drug interactions report. Elsevier, Inc. https://www.clinicalkey.com/pharmacology/login (Søk: 23. mai 2019).