Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: Send ditt tlf.nr. på e-post og vi ringer deg opp med en gang.
E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2020; spm.nr. 12528, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 10.02.2020

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Hypakusi som bivirkning av acetazolamid

Dato for henvendelse: 10.02.2020

RELIS database 2020; spm.nr. 12528, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: Henvendelsen gjelder en pasient som i ett år har brukt acetazolamid (Diamox) og topiramat (Topimax) mot idiopatisk intrakraniell hypertensjon med øyesymptomer. Pasienten opplever at hørselen er blitt dårligere siste året, og har tinnitus som ble bedre etter at dosen med acetazolamid ble redusert. Det er målt et diskanttap som er noe større enn forventet for alderen. Lege har lest at hypacusis (hypakusi) er oppgitt som bivirkning av Diamox i Felleskatologen, og spør om det er noen dokumentert eller rasjonell grunn til dette.

SVAR: I den norske preparatomtalen for Diamox er nedsatt hørsel (hypakusi) og tinnitus oppgitt som mindre vanlige bivirkninger uten at dette er nærmere beskrevet (1). Bivirkninger som angis med frekvens i preparatomtale/Felleskatalogtekst er rapportert i kliniske studier med legemidlet. Ifølge Clinical Pharmacology er tinnitus og andre hørselsforstyrrelser beskrevet av produsenten uten at det er rapportert om forekomst eller assosiert årsakssammenheng med acetazolamid (2). Ved søk på «acetazolamide AND hyperacusis» i PubMed får vi ingen treff (3).

Ved søk i Verdens helseorganisasjons (WHO) bivirkningsdatabase finnes det 138 rapporter om «ear and labyrinth disorders», hvorav ca. 40% på tinnitus, ca. 25% på døvhet og ca. 6% på hypoacusis (4). Rapportene i WHO-databasen er spontanrapporter som kommer fra vanlig klinisk bruk av legemidlet. Det er en kjent (stor) underrapportering til dette systemet og meldingene kan ikke alene brukes til å konkludere om årsakssammenheng eller til å angi frekvens av meldte bivirkninger, da man ikke kjenner til hvor mange hendelser som ikke er blitt rapportert. Pasientene kan videre ha brukt andre (utløsende) legemidler eller det kan være andre forhold av betydning for hendelsesforløpet. WHO understreker derfor at datauttrekk fra bivirkningsdatabasen ikke representerer WHOs offisielle syn.

Døvhet, unilateral døvhet, nevrosensorisk døvhet, ubehag i øret og svekket hørsel er også beskrevet som mindre vanlige bivirkninger av Topimax (5). Det kan ikke utelukkes at bruk av Diamox og Topimax har bidratt til tinnitus og nedsatt hørsel hos den aktuelle pasienten. Det kan imidlertid heller ikke utelukkes at andre forhold, som pasientens underliggende tilstand, har bidratt til symptomene.

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Diamox. https://www.legemiddelsok.no/ (Sist oppdatert: 6. februar 2019).
  2. 2. Clinical Pharmacology database. Acetazolamide. Elsevier, Inc. https://www.clinicalkey.com/pharmacology/login (Sist oppdatert: 16. juli 2012).
  3. 3. PubMed. US National Library of Medicine National Institutes of Health. http://www.helsebiblioteket.no/ (Søk: 10. februar 2020).
  4. 4. Verdens Helseorganisasjon (WHO). Bivirkningsdatabase (Søk: 10. februar 2020).
  5. 5. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Topimax. https://www.legemiddelsok.no/ (Sist oppdatert: 26. august 2019).