Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: 23075500
E-post: [email protected]
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2021; spm.nr. 14364, RELIS Sør-Øst

Publisert: 10.09.2021

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Bruk av ulipristal som nødprevensjon flere ganger per syklus

Publisert: 10.09.2021

RELIS database 2021; spm.nr. 14364, RELIS Sør-Øst.

SPØRSMÅL: En lege spør hvor mange ganger per syklus en kvinne kan ta EllaOne (ulipristalacetat) som nødprevensjon.

SVAR: De aller fleste kildene vi har søkt i åpner for at hormonoell nødprevensjon, slik som ulipristal, kan benyttes flere ganger per menstruasjonssyklus dersom det er behov for det. Både Verdens helseorganisasjon (WHO), britiske FSRH, amerikanske ACOG og UpToDate oppgir enten at det ikke er noen restriksjoner for gjentatt bruk av ulipristal (1,2), og/eller sier direkte at nødprevensjon (slik som ulipristal) kan brukes flere ganger i samme menstruasjonssyklus (3-5).

Enkelte anbefaler kun én gang
Av kildene vi har søkt i er det kun legemiddelmonografiene som oppgir at det ikke er anbefalt å bruke ulipristal flere ganger i samme menstruasjonssyklus (6,7). En av dem begrunner dette med at sikkerhet og effekt ved gjentatt bruk i samme syklus ikke er undersøkt (7).

Produsenten - to ganger per syklus
Også produsenten av EllaOne åpner for gjentatt bruk, men da begrenset til kun to ganger per syklus. På nettsiden EllaOne.no under tittelen "Mytene om angrepillen som må avkreftes" står det blant annet at det ikke er sant at du ikke kan ta angrepillen to ganger innenfor samme syklus. Her oppgis det videre at "du kan ta angrepille to ganger innenfor samme syklus, men kun i samråd med lege eller gynekolog (8)."

Flere kilder gir ingen begrensning
De øvrige kildene vi har sett i som åpner for gjentatt bruk, oppgir som nevnt ingen definert grense for hvor mange ganger per syklus ulipristal eller annen nødprevensjon kan brukes. Disse kildene er samtidig tydelige på at hyppig bruk av hormonell nødprevensjon ikke er egnet som en form for langtidsprevensjon og/eller at slik hyppig bruk kan være en indikasjon på at det er behov for rådgivning om andre prevensjonsmetoder (1-5).

Effekt og sikkerhet ved gjentatt bruk
Det finnes ikke data på sikkerhet ved hyppig bruk av hormonell nødprevensjon over lengre tid (3). Hyppig/gjentatt bruk er antatt å innebære økt risiko for bivirkninger som følge av eksponering for høyere hormonnivåer, og vil også være mindre effektivt for langtidsprevensjon enn de fleste andre prevensjonsmidler. Ulipristalacetat eller annen hormonell nødprevensjon bør derfor ikke brukes som langtidsprevensjon (3,4).

Videre oppgir WHO og FSRH at hyppig bruk av hormonell nødprevensjon, slik som for eksempel ulipristalacetat, kan være skadelig ("harmful") for kvinner med medisinske tilstander hvor bruk av hormonelle prevensjonsmidler av kombinasjons- eller gestagentypen kan utgjøre en risiko (det vil si tilstander klassifisert som kategori 2,3 eller 4 i WHO og FSHR sine tabeller) (1,2).

KONKLUSJON: Ulike kilder gir noe ulik informasjon, men samlet sett ser det ikke ut til å være noen definert grense for hvor mange ganger per syklus ulipristal kan brukes som nødprevensjon. Hyppig bruk antas imidlertid å innebære økt bivirkningsrisiko og vil også være mindre effektivt som langtidsprevensjon enn de fleste andre prevensjonsmidler.

Referanser
  1. 1. Verdens helseorganisasjon (WHO). Medical eligibility criteria for contraceptive use. Fifth edition 2015. s. 72. https://www.who.int/publications/i/item/9789241549158
  2. 2. The Faculty of Sexual and Reproductive Healthcare. UK Medical Eligibility Criteria for Contraceptive Use (UKMEC). https://www.fsrh.org/standards-and-guidance/uk-medical-eligibility-criteria-for-contraceptive-use-ukmec/ (Publisert: April 2016).
  3. 3. American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG). Practice bulletin: Emergency contraception. Number 152, September 2015. https://www.acog.org/clinical/clinical-guidance/practice-bulletin/articles/2015/09/emergency-contraception
  4. 4. American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG). Frequently asked questions, emergency contraception. https://www.acog.org/womens-health/faqs/emergency-contraception (Sist oppdatert: juni 2020).
  5. 5. Turok D. Emergency contraception. Version 108.0. In: UpToDate. https://www.helsebiblioteket.no/ (Sist oppdatert: 13. august 2021).
  6. 6. Lexicomp in UpToDate. Ulipristal: Drug information. https://www.helsebiblioteket.no/ (Søk: 8. september 2021).
  7. 7. Clinical Pharmacology database. Ulipristal. Elsevier, Inc. https://www.clinicalkey.com/pharmacology/login (Sett: 8. september 2021).
  8. 8. HRA Pharma. EllaOne. Hva gjør angrepillen? Hva er sant og hva er myte? https://www.ellaone.no/nodprevensjon/myte/ (Sett. 8. september 2021).