Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: 23 07 55 00

Telefon er bemannet:
mandag-fredag kl. 10-15

E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2012; spm.nr. 1538, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 30.03.2012

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Aripiprazol og hudkløe med ekskoriasjoner

Dato for henvendelse: 30.03.2012

RELIS database 2012; spm.nr. 1538, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: En pasient bruker 5 mg aripiprazol (Abilify) daglig. Han har i 6-8 måneder hatt hudkløe om natten med ekskoriasjoner, i samme tidsrom som medisineringen har pågått. Pasienten har ikke kjent allergi, astma eller annet organisk sykdom. Det skal taes blodprøver for bestemmelse av serumkonsentrasjon av aripiprazol, samt generell biokjemi.

Behandlende lege spør om symptomene kan skyldes bivirkninger av aripiprazol.

SVAR: Aripiprazol kan ifølge preparatomtale gi hudbivirkninger som blant annet utslett, inkludert akneformet eller makulopapulært utslett, eksfoliativ dermatitt, fotosensitivitetsreaksjon og urtikaria, samt sterk svette (hyperhidrosis) (1,2).

Ved gjennomgang av spesiallitteratur og databaser om legemiddelbivirkninger og hudreaksjoner, samt søk i Medline, er det i enkelte kilder ytterligere beskrevet begrenset forekomst av hudreaksjoner som eksem, kløe (pruritus), psoriasis, purpura og Steven-Johnson syndrom assosiert til behandling med aripiprazol (3,4).

I den norske bivirkningsdatabsen har vi ikke funnet rapporter med liknende bivirkninger som i det aktuelle tilfellet (5). WHO's bivirkningsdatabase inneholder et fåtall rapporter om ekskoriasjon assosiert til aripiprazol siden 2004, og noen flere om kløe, men det må presiseres at slike spontanrapporter ikke er egnet til å dokumentere sammenheng mellom legemiddel og bivirkning, eller til å vurdere frekvens av bivirkningen. WHO understreker også at datauttrekk fra bivirkningsdatabasen ikke representerer WHOs offisielle syn og at innsamlede data via spontanrapporteringssystemet ikke er homogene (6).

I det meldte tilfellet kan det ikke utelukkes at behandling med aripiprazol har gitt nattlig kløe og medvirket til ekskoriasjoner. Det bør likevel vurderes om andre forhold som pasientens grunnlidelse, annen samtidig medikasjon eller annen underliggende sykdom kan bidra til å avklare årsakssammenhengen nærmere.

Dersom det etter dette fortsatt er mistanke om at pasientens hudplager skyldes bruk av aripiprazol, oppfordrer vi til at hendelsen meldes som legemiddelbivirkning til RELIS. Meldeskjema kan lastes ned via internett: www.relis.no/bivirkninger.

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Abilify. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist endret: 21. januar 2011).
  2. 2. Clinical Pharmacology 2012 database. Aripiprazole. Gold Standard Elsevier. http://www.clinicalpharmacology.com/ (27. mars 2012).
  3. 3. Litt JZ, ed. Aripiprazole. Litt's D.E.R.M. Drug Eruptions and Reactions Manual database 2012. www.drugeruptiondata.com (29. mars 2012).
  4. 4. UpToDate. Lexicomp 2012. Aripiprazole: Drug information. http://www.helsebiblioteket.no/ (29. mars 2012).
  5. 5. Statens legemiddelverk. Den norske bivirkningsdatabasen, søk 29. mars 2012.
  6. 6. Verdens Helseorganisasjon (WHO). Bivirkningsdatabase, søk 29. mars 2012.