Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: Send ditt tlf.nr. per e-post og vi ringer tilbake (kl. 08.30 -15.30).
E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2012; spm.nr. 1696, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 18.05.2012

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Interaksjon mellom nitroglycerin og PDE5-hemmere

Dato for henvendelse: 18.05.2012

RELIS database 2012; spm.nr. 1696, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: En pasient i 60-årene bruker isosorbidmononitrat (Imdur) 30 mg daglig og bruker nitroglycerin sublingualt ca 1 g/uke. Han ønsker å forsøke medisin mot erektil dysfunksjon. Hvordan er erfaring og dokumentasjon på forsterket blodtrykksfall som følge av kombinasjon med nitrater og PDE5-hemmere?

SVAR: Det vises til en tidligere RELIS-utredning vedrørende sildenafil og nitrater (1, vedlegges). Sildenafil hemmer fosfodiesterase type 5 som er ansvarlig for metabolsk degradering av cGMP (syklisk guanosinmonofosfat). Organiske nitrater virker ved å aktivere guanylat syklase, som øker cGMP. Sildenafil vil derfor forsterke den hypotensive effekten av nitrater. Alene vil sildenafil gi en lett senkning av blodtrykket (ca. 10 mmHg). I kombinasjon med nitrater kan man få en kraftig vasodilatasjon med medfølgende blodtrykksfall (> 25 mmHg). Det konkluderes med at samtidig bruk av alle former for nitrater og sildenafil kan medføre betydelig blodtrykksfall, noe som kan gi alvorlige bivirkninger som synkope eller hjerteinfarkt hos disponerte pasienter (1). Det er kontraindisert å gi sildenafil til pasienter som behandles med nitrater. Dette gjelder også for tadalafil og vardenafil som også er fosfodiesterase type 5-hemmere (PDE5-hemmere) (2-4).

Det er gjort et oppdatert søk vedrørende samtidig bruk av PDE5-hemmere og nitrater. Det later til at anbefalingene om ikke å benytte disse legemidlene samtidig bygger først og fremst på enkeltrapporter, men også noen studier. Det er kun funnet én liten studie der nitrater ble brukt samtidig med sildenafil over lengre tid hos tre pasienter med atriell pulmonal hypertensjon. I et av tilfellene døde pasienten av en tilbakevendende ventrikulær takykardi, men hadde ingen episoder med hypotensjon. Det ble heller ikke registrert episoder med hypotensjon hos de to andre pasientene (5).

Ved søk i WHOs internasjonale bivirkningsdatabase om rapporterte tilfeller av "hypotensjon" eller "død" finnes det per dags dato over 1700 tilfeller assosiert med sildenafil, tadalafil eller vardenafil. Imidlertid er årsakssammenheng ikke vurdert i svært mange av tilfellene (6). I flere av de innrapporterte tilfellene var det et samtidig bruk av nitrater. WHO understreker at datauttrekk fra bivirkningsdatabasen ikke representerer WHOs offisielle syn og at data ikke er homogene med tanke på innsamling gjennom spontanrapporteringssystemet. Opplysningene kan ikke brukes for å dokumentere sammenheng mellom det aktuelle legemiddelet og bivirkningen eller til å vurdere frekvens av bivirkningen.

Referanser
  1. 1. RELIS database 2006; spm.nr. 1928, RELIS Midt-Norge. (www.relis.no/database)
  2. 2. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Levitra. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist endret: 19. mars 2012).
  3. 3. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Cialis. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist endret: 19. mai 2011).
  4. 4. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Viagra. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist endret: 01. juli 2010).
  5. 5. Stehlik J, Movsesian MA. Combined use of PDE5 inhibitors and nitrates in the treatment of pulmonary arterial hypertension in patients with heart failure. J Card Fail 2009;15(1): 31-4.
  6. 6. Verdens Helseorganisasjon (WHO). Bivirkningsdatabase, søk 18. mai 2012.