Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: 23 07 55 00

Ikke tilgjengelig på telefon pga koronavirus inntil videre
- ta kontakt via e-post!

E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2012; spm.nr. 1748, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 05.06.2012

 • RELIS Sør-Øst

 • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Metylfenidat og escitalopram ved graviditet

Dato for henvendelse: 05.06.2012

RELIS database 2012; spm.nr. 1748, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: En pasient som har brukt Ritalin (metylfenidat) på grunn av AD/HD, er nå gravid i uke 6 og må derfor slutte med det, ifølge legen. Hun har tidligere hatt effekt av Cipralex (escitalopram) for å roe ned tankene og humørsvingningene. Lege lurer på om pasienten kan bruke det nå som hun er gravid. Hva med de andre SSRIene eller andre typer antidepressiva og anxiolytika?

SVAR: Ved psykisk sykdom hos mor kan manglende behandling i seg selv medføre økt risiko for komplikasjoner hos både mor og barn. Ubehandlet psykisk sykdom hos den gravide kan blant annet øke risikoen for preeklampsi, spontanabort, prematur fødsel, lav fødselsvekt, lavt APGAR-skår og innleggelse på nyfødtavdeling (1). Når risikoen ved bruk av legemidler under graviditet skal vurderes, er det derfor også viktig å ta høyde for risikoen forbundet med en eventuell ubehandlet psykisk sykdom hos mor.

Metylfenidat
RELIS har tidligere i år utredet spørsmål om bruk av Ritalin (metylfenidat) under graviditet. Denne utredningen oversendes (2). Det konkluderes her med at terapeutiske doser metylfenidat neppe gir betydelig økt risiko for alvorlige misdannelser, men at erfaringen er for begrenset til at det sikkert kan utelukkes.

Antidepressiva
Det er publisert en rekke studier av sikkerheten ved bruk av antidepressiva under graviditet, og da særlig bruken av selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI) (3). RELIS har flere ganger tidligere utredet valg av antidepressivum ved graviditet. To av disse utredningene vedlegges (1, 4). Nedenfor vil vi gjengi hovedpunktene i disse utredningene, supplert med nyere informasjon fra andre kilder.

Sikkerhet ved bruk av SSRI
SSRI er førstevalg ved bruk av antidepressiva under graviditet. Studier på sikkerheten ved bruk av SSRI under graviditet har gitt motstridende resultater. Det er vist en mulig økt risiko for hjertemisdannelser, hovedsakelig ventrikkelseptumdefekter, ved bruk av paroksetin og fluoksetin i første trimester. Andre studier har ikke vist økt risiko ved bruk av disse to SSRIene, men derimot ved bruk av sertralin eller citalopram (1). I en nylig publisert artikkel basert på resultatene fra den norske mor-barn-undersøkelsen, fant man ingen sammenheng mellom bruk av SSRI i første trimester og alvorlige misdannelser, inkludert kardiovaskulære defekter. Totalt 63395 kvinner deltok i undersøkelsen, og blant dem som oppga å bruke antidepressiva under graviditeten, var citalopram/escitalopram vanligst (3).

Bruk av SSRI sent i graviditeten er også forbundet med økt risiko for vedvarende pulmonell hypertensjon (PPHN), som i utgangspunktet er en svært sjelden hendelse. Også her er dataene fra ulike studier motstridende, og ettersom andre risikofaktorer for PPHN ofte er til stede hos deprimerte kvinner, er det vanskelig å vite hva som skyldes grunnsykdommen og hva som eventuelt skyldes legemiddelbruken (1, 4). Hvis mor bruker SSRI i siste del av svangerskapet, er det også en risiko for at det nyfødte barnet kan få seponeringsreaksjoner (1).

Escitalopram er S-enantiomeren av det eldre legemidlet citalopram, og de to har svært like farmakologiske egenskaper (5). Det synes ikke å foreligge noen klart dokumentert risiko for misdannelser ved bruk av citalopram tidlig i svangerskapet (6). For escitalopram finnes det begrenset med data som kan si noe om sikkerhet ved bruk under graviditet. I en prospektiv kohort-studie publisert i år, hvor mødre til 213 barn hadde brukt escitalopram under svangerskapet, ble det ikke vist økt forekomst av alvorlige misdannelser. Bruk av escitalopram under graviditeten så imidlertid ut til å øke risikoen for spontanabort og lav fødselsvekt. En svakhet ved studien er at den ikke inkluderer en kontrollgruppe med deprimerte gravide som ikke bruker antidepressiva. Det er derfor vanskelig å vite om en eventuell reell risiko skyldes legemiddelbruk eller underliggende sykdom (5).

Når det gjelder valg av SSRI til gravide, finnes det lite dokumentasjon på betydningsfulle forskjeller mellom de ulike preparatene (4). Siden pasienten tidligere har hatt god effekt av escitalopram, kan man forvente at en eventuell ny oppstart med dette preparatet vil gi god effekt. Ved bytte til et annet antidepressivum må risikoen for manglende effekt tas i betraktning (4). I tidligere RELIS-utredninger trekkes også escitalopram frem som et av de mulig foretrukne SSRIene ved graviditet (1, 4).

Andre typer antidepressiva
Det finnes mindre systematiske data for trisykliske antidepressiva (TCA) og selektive noradrenalin- og serotoninreopptakshemmere (SNRI) sammenlignet med SSRI. Eksisterende data gir ikke grunnlag for å konkludere med at TCA gir økt risiko for strukturelle misdannelser eller mentale utviklingsforstyrrelser. Dokumentasjonen for bruk av SNRI er så begrenset at bruk under svangerskapet i utgangspunktet bør frarådes (7, 8).

Benzodiazepiner og graviditet
RELIS har tidligere utredet sikkerheten ved bruk av benzodiazepiner i svangerskapet, og denne oversendes (9). Effekten av benzodiazepiner på embryo og foster er ikke avklart. Faren for misdannelser ved bruk av benzodiazepiner i normale doser, anses generelt som lav eller fraværende. Det frarådes å bruke slike legemidler nær termin på grunn av risiko for påvirkning av barnet (9).

Konklusjon
Terapeutisk bruk av metylfenidat under graviditet gir neppe økt risiko for alvorlige misdannelser hos barnet, men erfaringen er for begrenset til at det sikkert kan utelukkes. Sikkerheten rundt bruk av benzodiazepiner under graviditet er ikke avklart, og bruk av benzodiazepiner nær termin frarådes. SSRI er førstevalg ved bruk av antidepressiva under svangerskap. Studier på sikkerheten ved bruk av SSRI hos gravide har gitt motstridende resultater, og dokumentasjonen for å velge et SSRI fremfor et annet er ikke entydig. Siden pasienten tidligere har hatt effekt av escitalopram, vil dette preparatet etter vårt syn være et egnet alternativ hvis behandling med et antidepressivum anses som nødvendig.

Referanser
 1. 1. RELIS database 2011; spm.nr. 2674, RELIS Nord-Norge (www.relis.no)
 2. 2. RELIS database 2012; spm.nr. 1233, RELIS Sør-Øst (www.relis.no)
 3. 3. Nordeng, H, van Gelder MM et al. Pregnancy outcome after axposure to antidepressants and the role of maternal depression. J Clin Psychopharmacol 2012; 32 (2): 186-94.
 4. 4. RELIS database 2012; spm.nr. 4186, RELIS Midt-Norge (www.relis.no)
 5. 5. Klieger-Grossmann C, Weitzner B, et al. Pregnancy outcomes following use of Escitalopram: A prospective comparative cohort study. J Clin Pharmacol 2012; 52: 766-70.
 6. 6. Källen K, Winbladh B. Läkemedel och fosterskador. Escitalopram. http://www.janusinfor.se/gravreg/ (Sist endret: 1. mars 2011)
 7. 7. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell. L5.3.1. Trisykliske antidepressiva (TCA). http://legemiddelhandboka.no/ (Publisert: 20. juni 2010)
 8. 8. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell. L5.3.3. Selektive noradrenalin- og serotoninreopptakshemmere (SNRI). http://legemiddelhandboka.no/ (Publisert: 20. juni 2010)
 9. 9. RELIS database 2009; spm.nr. 3851, RELIS Øst (www.relis.no)