Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: 23 07 55 00

Telefon er bemannet:
mandag-fredag kl. 10-15

E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2012; spm.nr. 1848, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 28.06.2012

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Vaksine mot tyfoidfeber (Vivotif) og amming

Dato for henvendelse: 28.06.2012

RELIS database 2012; spm.nr. 1848, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: Kan det være skadelig for barn som ammes om mor vaksineres mot tyfoidfeber (Vivotif)?

SVAR: Det foreligger ikke opplysninger om overgangen av Vivotif til morsmelk (1). Som hovedregel er ikke amming kontraindikasjon for noen vaksine til mor. Dette skyldes at man vanskelig tenker seg at små mengder vaksine i morsmelken skulle kunne skade barnet på noen måte. Vaksinasjon av mor kan medføre noe økt antistoffnivå i morsmelken, men ikke nok til å beskytte barnet (2, 3).

Vi har kontaktet vaksineavdelingen på Folkehelseinstituttet angående den aktuelle problemstillingen, og fått beskjed om at Vivotif ikke er kontraindisert ved amming og derfor kan brukes (4).

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Vivotif. htpp://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist endret: 30. november 2010)
  2. 2. Folkehelseinstituttet. Vaksinasjonsboka. 1.7.2 Vaksinasjon av gravide og ammende. (Sist oppdatert: 21. mars 2011) www.fhi.no
  3. 3. National Library of Medicine (USA). Drugs and Lactation database (LactMed). Thyphoid Vaccine. http://toxnet.nlm.nih.gov/lactmed (28. juni 2012).
  4. 4. Avdeling for vaksine, Folkehelseinstituttet, pers. medd., 27. juni 2012.