Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: 23 07 55 00

Telefon er bemannet:
mandag-fredag kl. 10-15

E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2012; spm.nr. 1922, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 02.08.2012

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Tramadol og øresus

Dato for henvendelse: 02.08.2012

RELIS database 2012; spm.nr. 1922, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: Mann i 40-årene bruker tramadol (Nobligan) ca. 100 mg/uke grunnet underlivsplager (mulig prostatisme, ingen klar diagnose). Forrige høst tok han noe mer tramadol enn vanlig under en influensaepisode. Siden den tid har han hatt vedvarende øresus. Pasienten har vært til hørselstest som angivelig skal ha vist noe redusert hørsel, men pasientens fastlege vet ikke om dette er bilateralt eller om det er av sensorinevral type. Pasienten har nå forsøkt å seponere tramadol de siste to uker uten at dette har hatt effekt på hørselen. Fastlegen lurer på om pasientens øresus kan tilskrives bruk av tramadol og evt. om dette er reversibelt.

SVAR: Hørselstap, døvhet og øresus har vært rapportert i mer sjeldne tilfeller ved kliniske utprøvninger eller etter at legemiddelet har blitt sluppet på markedet (1). Ved søk i PubMed på tramadol og hørselstap, døvhet, tinnitus eller ototoksisitet finner vi ingen publikasjoner der dette er et hovedtema. Ved søk i WHOs internasjonale bivirkningsdatabase er det per i dag 135 rapporterte tilfeller av ulike hørselstap eller øresus som er assosiert med tramadol. Imidlertid har bare et fåtall av disse rapportene en vurdering av årsakssammenheng, og flere av pasientene har brukt andre legemidler samtidig. Det er derfor vanskelig å fastslå i hvilken grad tramadol har bidratt til hendelsene (2). WHO understreker at datauttrekk fra bivirkningsdatabasen ikke representerer WHOs offisielle syn og at data ikke er homogene med tanke på innsamling gjennom spontanrapporteringssystemet. Opplysningene kan ikke brukes for å dokumentere sammenheng mellom det aktuelle legemiddelet og bivirkningen eller til å vurdere frekvens av bivirkningen.

Konklusjon
Det finnes noe data på at tramadol kan gi øresus i mer sjeldne tilfeller, men vi har ikke funnet beskrivelser av hvordan dette forløper seg. I det aktuelle tilfellet kan ikke en årsakssammenheng utelukkes, men andre årsaker til pasientens plager er mulig, f.eks. en viral patogenese eller støyskade. Siden det er foretatt en hørselstest der det er påvist hørselstap, kan det være interessant å innhente informasjon om hvilke frekvenser som er rammet. Det er også interessant å vite om tapet er sensorinevralt eller mekanisk for å kunne si noe nærmere om bakenforliggende årsak.

Referanser
  1. 1. Clinical Pharmacology 2012 database. Tramadol. Gold Standard Elsevier. http://www.clinicalpharmacology.com/ (30. juli 2012).
  2. 2. Verdens Helseorganisasjon (WHO). Bivirkningsdatabase, søk 30. juli 2012.