Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: 23 07 55 00 (kl. 09.00 – 15.00 alle hverdager)
E-post: [email protected]
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2012; spm.nr. 2202, RELIS Sør-Øst

Publisert: 23.10.2012

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Observasjon av pasient etter depotinjeksjon med olanzapin

Dato for henvendelse: 23.10.2012

RELIS database 2012; spm.nr. 2202, RELIS Sør-Øst.

SPØRSMÅL: Hvorfor skal pasientener observeres i tre timer etter injeksjon av ZypAdhera (olanzapinpamoat)? Gjelder dette også andre antipsykotiske medisiner i depotform? Skal man observere pasienten etter hver depotinjeksjon med olanzapin, selv om pasienten har blitt behandlet i lang tid uten å ha fått noen bivirkninger?

SVAR: Preparatomtalen til ZypAdhera angir at injeksjon skal foretas under forhold som gir mulighet for postinjeksjon-observasjon og som har tilgang på medisinsk behandling i tilfelle overdose. Etter hver injeksjon skal pasienter observeres av kvalifisert personale i minst tre timer for tegn og symptomer som tyder på olanzapinoverdose (1).

Begrunnelse for pasientobservasjon
Bakgrunnen for disse forholdsreglene er at depotinjeksjon med olanzapin kan gi den sjeldne, men alvorlig bivirkningen postinjeksjonssyndrom, som er vist å oppstå hos opptil 2 % av pasientene og ved under 0,1 % av injeksjonene. Denne reaksjonen er forenelig med tegn og symptomer på olanzapinoverdose. Symptomene forbundet med postinjeksjonssyndrom oppstår gradvis og inkluderer blant annet sedasjon (fra mild alvorlighetsgrad til koma) og/eller delirium, inkludert forvirring, desorientering, agitasjon, angst og annen kognitiv svekkelse. Det er også registrert ekstrapyramidale symptomer, dysartri, ataksi, aggresjon, svimmelhet, svakhet, hypertensjon, irritabilitet og kramper (1-3).

I kliniske studier før markedsføring oppsto begynnende tegn og symptomer relatert til dennen reaksjonen i de fleste tilfeller innen én time etter injeksjon. Reaksjonene oppstod sjelden mellom én og tre timer, og svært sjelden etter tre timer (1,3). På bakgrunn av denne informasjonen skal pasienter som behandles med depotinjeksjon av olanzapin observeres i minst tre timer etter at legemidlet er administrert. I tillegg bør helsepersonell på forhånd, før injeksjonen gis, avklare at pasienten ikke returnerer alene (1,2).

Antatt mekanisme
Det antas at postinjeksjonssyndrom skyldes utilsiktet feiladministering av olanzapinpamoat til det intravaskulære rom, for eksempel ved skade på et blodkar under intramuskulær injeksjon. Løseligheten av olanzapinpamoat er betydelig høyere i blodplasma enn i væskene i og rundt muskelvev (2-4). Hvis en del av dosen injiseres intravaskulært ved en feil, vil det føre til en rask initiell frigjøring av olanzapin til det systemiske kretsløpet og en forbigående høy serumkonsentrasjon (2,4).

Selv riktig injeksjonsteknikk gir ingen garanti for at en blodåre ikke kan bli skadet (3), og risikoen for postinjeksjonssyndrom vil være den samme ved hver eneste injeksjon med olanzapinpamoat (2). Det er derfor nødvendig å observere pasienter etter hver injeksjon med depotpreparat av olanzapin, selv om vedkommende har brukt preparatet i lang tid uten å få postinjeksjonssyndrom eller annen umiddelbar uønsket reaksjon.

Andre antispykotika i depotform til injeksjon
Postinjeksjonssyndrom er i både Norsk elektronisk legehåndbok (NEL) og UpToDate bare nevnt å gjelde for olanzapinpamoat (5,6). Denne alvorlige bivirkningen er heller ikke angitt i preparatomtalene til de øvrige antipsykotiske depotpreparatene til injeksjon (7).

KONKLUSJON
Pasienter skal observeres i minst tre timer etter behandling med olanzapinpamoat for å kunne oppdage eventuelle symptomer på postinjeksjonssyndrom. Reaksjonen skyldes trolig utilsiktet feiladministrasjon og derav overdose, og risikoen er den samme ved hver eneste injeksjon med olanzapin i depotform. Pasienter som behandles med dette preparatet må derfor observeres etter hver eneste injeksjon. Postinjeksjonssyndrom er ikke nevnt i preparatomtalen til de andre antipsykotiske injeksjonsmidlene i depotform.

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Zypadhera. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist endret: 27. juni 2012).
  2. 2. Chue P, Chue J. A review of olanzapine pamoate. Expert Opin Pharmacother 2012; 13(11): 1661-70.
  3. 3. Detke HC, McDonnell DP et al. Post-injection delirium/sedation syndrome in patients with schizophrenia treated with olanzapine long-acting injection, I: analysis of cases. BMC Psychiatry 2010; 10: 43.
  4. 4. McDonnell DP, Detke HC et al. Post-injection delirium/sedation syndrome in patients with schizophrenia treated with olanzapine long-acting injection, II: investigations of mechanism. BMC Psychiatry 2010; 10: 45.
  5. 5. Norsk elektronisk legehåndbok. N05A - Antipsykotika. http://www.legehandboka.no/ (Sist endret: 9. februar 2012).
  6. 6. Lauriello J, Campbell AR. Pharmacotherapy for schizophrenia: Long-acting injectable antipsychotic drugs. In: UpToDate. www.uptodate.com (Sist oppdatert: 9. april 2012).
  7. 7. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) a)Cisordinol depot, b)Trilafon Dekanoat, c)Fluanxol Depot, d)Haldol Depot, e)Xeplion. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (22. oktober 2012).