Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: Send ditt tlf.nr. per e-post og vi ringer tilbake (kl. 08.30 -15.30).
E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2012; spm.nr. 2219, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 29.10.2012

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Imiquimod, HVP-vaksine og kjønnsvorter

Dato for henvendelse: 29.10.2012

RELIS database 2012; spm.nr. 2219, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: Apotekfarmasøyt stiller spørsmål på vegne av en mannlig kunde som bruker Aldara mot kjønnsvorter. Han responderer lite på Aldara sammenlignet med partneren selv om han er i sin 16. behandlingsuke. Pasienten lurer på om Aldara burde forhindre/forebygge nye kjønnsvorter å komme. Betyr det at han har dårlig effekt av Aldera siden flere vorter oppstår?
Pasienten lurer også på om vaksinen mot HPV kan beskytte ham fra å få flere vorter (eventuelt beskytte partneren).
Hva er RELIS’ sine anbefalinger/råd?

SVAR:
Imiquimod-krem mot kondylomer
I følge produktomtalen (SPC) til Aldara (imiquimod) skal kremen benyttes inntil synlige vorter er forsvunnet og i høyst 16 uker ved et enkelt utbrudd (1). Siden pasienten har brukt kremen i 16 uker, bør han nå oppsøke lege på nytt.

Det er ikke veldig uvanlig at man ikke får fullstendig fjernet kondylomer med imiquimodkrem i løpet av en 16 ukers behandlingsperiode. En systematisk review fra 2001 med imiquimod krem (inkluderte seks randomiserte studier, behandlingsperiode hovedsakelig 16 uker) viste at i fem av studiene fikk 51 prosent av pasientene fjernet alle vorter helt etter behandlingsperioden (2). Det er derfor ganske mange som ikke fikk fjernet vortene fullstendig under behandlingsperioden. Imidlertid fant man i fire av studiene at hos 72 prosent av deltagerne ble størrelsen på området med vorter redusert med minst 50 prosent. I tre av de inkluderte studiene ble det rapportert om nyoppståtte vorter under behandlingsperioden. I disse studiene oppstod nye vorter hos 30 prosent av studiepersonene som ble behandlet med 5 prosent imiquimod-krem.

En annen studie fra 2002 (n=211) viste at etter 12 ukers behandling fikk 65 prosent av pasientene vedvarende fjernet vortene helt (3). Under behandlingen oppstod det nye vorter hos 7 prosent av pasientene. Hos 7 prosent oppstod det nye vorter i løpet av oppfølgingstiden på 6 mnd etter behandlingsperioden.

Resultater fra tre av studiene i den nevnte roversiktsartikkelen tydet på at kvinner hadde bedre behandlingsrespons enn menn når det gjaldt komplett fjerning av vorter (72 vs. 37 prosent). Kvinner viste også mer gunstig behandlingsresultat med hensyn til parameteren minst 50 prosent reduksjon av størrelsen på området med vorter (85 vs. 68 prosent), men her var studiematerialet lite. I produktomtalen (SPC) til Aldara er det også nevnt to studier som viser ulik respons og behandlingstid hos kvinner og menn (1).

HVP-vaksine og kondylomer (4)
Det finnes mer enn 100 genotyper HPV. HPV-type 6 og 11 er ansvarlig for rundt 90 prosent av alle kondylomer. Det er utviklet to vaksiner mot HPV, Gardasil® (Sanofi Pasteur MSD) og Cervarix® (GlaxoSmithKline). Begge vaksinene inneholder proteiner fra HPV-genotypene 16 og 18 som til sammen er ansvarlig for mer enn 70 prosent av livmorhalskrefttilfellene.
Gardasil® inneholder i tillegg proteiner fra HPV type 6 og 11.

Vaksinen kurerer ikke en HPV-infeksjon som allerede er til stede, men det er ikke skadelig å gi HPV-vaksine til en person som allerede er smittet. Om vaksinen gis etter at en person har pådratt seg infeksjon med én av genotypene, har studier vist at vaksinen fortsatt er virksom mot de andre genotypene i vaksinen. HPV-vaksinen er forebyggende og vil derfor ha best virkning hvis den gis før seksuell debut. De fleste blir smittet av HPV-infeksjon i ung alder, tidlig i sitt seksuelle liv. På bakgrunn av disse opplysningene er det lite trolig at HPV-vaksine med proteiner fra HPV type 6 og 11 vil være en virksom behandling mot kondylomer for de aktuelle personene.

Konklusjon:
Studier viser at det ikke er uvanlig at det oppstår nye kondylomer under en 16 ukers behandlingsperiode med imiquimod-krem. Det er heller ikke uvanlig at pasienter ikke får fjernet vortene fullstendig under behandlingen. Tilsynelatende har kvinner et bedre behandlingsresultat enn menn. Det er lite trolig at HVP-vaksinen vil være en aktuell behandling for pasienten eller partneren. Pasienten bør henvises til lege for ny undersøkelse.


Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Aldara. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist oppdatert: 28. august 2009).
  2. 2. Moore RA, Edwards JE et al. Imiquimod for the treatment of genital warts: a quantitative systematic review. BMC Infect Dis. 2001;1:3.
  3. 3. Hoyme UB, Hagedorn M et al. Effect of adjuvant imiquimod 5% cream on sustained clearance of anogenital warts following laser treatment. Infect Dis Obstet Gynecol. 2002;10:79-88.
  4. 4. FHI. Faktahefte. HPV-vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet. 2. utgave, 2010.