Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: Send ditt tlf.nr. per e-post og vi ringer tilbake (kl. 08.30 -15.30).
E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2012; spm.nr. 2304, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 22.11.2012

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

P-plaster og utsettelse av menstruasjon

Dato for henvendelse: 22.11.2012

RELIS database 2012; spm.nr. 2304, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: En ung jente har startet med Evra-plaster (norelgestromin/etinyløstradiol) på grunn av smertefulle menstruasjoner. Hun ønsker å hoppe over menstruasjonen den fjerde uka. Er det på samme måte som med p-piller, at hun kutter ut den plasterfrie uka? Hva anbefales i forhold til dette?

SVAR: I spørsmålet kommer det ikke tydelig frem om jenta vil forskyve menstruasjonen en enkelt gang, eller om hun ønsker langvarig utsettelse av menstruasjonen. Hvis sistnevnte er tilfelle, vil vi råde henne til å diskutere dette med legen som har skrevet ut resepten på Evra til henne. Nedenfor vil vi kort oppsummere de viktigste opplysningene om forskyvning av menstruasjon ved hjelp av p-plaster.

Utsettelse av én menstruasjonssyklus
Preparatomtalen til Evra inneholder et eget avsnitt hvor forskyving av menstruasjon omtales. For å utsette en menstruasjonssyklus én gang, må kvinnen bruke et nytt depotplaster i begynnelsen av uke 4 (dag 22) uten å gjøre bruk av en depotplasterfri periode. Etter seks sammenhengende uker med depotplaster, bør kvinne la være å bruke depotplasteret i syv dager. Deretter gjenopptas vanlig bruk av Evra (1). Grunnen til at produsenten anbefaler plasterfri uke etter seks uker, er at de i sine registreringsstudier ikke har undersøkt sikkerhet og effekt av å bruke plasteret sammenhengende i mer enn seks uker (2).

Langvarig utsettelse av menstruasjon
Forlenget bruk av p-plaster regnes som "off label" (3), det vil si bruk utenfor godkjent indikasjon. Det finnes svært lite dokumentasjon på langvarig utsettelse av menstruasjon ved hjelp av p-plaster. Ved litteratursøk i PubMed har bare funnet to studier hvor denne måten å bruke p-plaster på er undersøkt. I den ene studien brukte kvinnene p-plaster i 42 dager, etterfulgt av en hormonfri uke, i til sammen ett år (4). I den andre studien brukte kvinnene p-plaster sammenhengende i tolv uker (5). Begge de omtalte studiene var små og hadde begrenset varighet. Vi kan derfor ikke trekke noen sikker konklusjon om sikkerheten ved å bruke norelgestromin/etinyløstradiol-plaster over lengre tid ut fra disse dataene.

P-plaster gir høyere serumkonsentrasjon av etinyløstradiol enn p-piller og p-ring (3). Ifølge UpToDate kan kan det være en mulig økt risiko for venøs tromboemboli (VTE) hos kvinner som bruker p-plaster sammenlignet med de som bruker p-piller med østrogen/progesteron, men dataene er begrenset. Forfatterne i denne kilden mener derfor at kontinuerlig bruk av p-plaster bør unngås i tilfelle risikoen for VTE er høyere ved bruk av dette prevensjonsmidlet. Kvinner som ønsker amenoré bør heller bruke andre preparater, slik som p-piller, intrauterint innlegg med levonorgestrel eller depotinjeksjon med medroksyprogesteron (3,6).

KONKLUSJON
For å utsette menstruasjonen, kan jenta hoppe over den hormonfrie uken ved å sette på et nytt p-plaster. Det finnes lite dokumentasjon på sikkerheten ved langvarig forskyvning av menstruasjonen ved hjelp av p-plaster. Det er diskutert om p-plaster gir høyere risiko for venøs tromboemboli sammenlignet med blant annet p-piller, og om p-plaster av den grunn ikke bør brukes sammenhengende i lengre tid.

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Evra. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist endret: 15. juni 2012).
  2. 2. Medisinsk informasjonsavdeling, Janssen-Cilag AS, pers.medd. (22. november 2012).
  3. 3. Kaunitz AM, Barbieri RL et al. Hormonal contraception for suppression of menstuation. In: UpToDate. http://www.uptodate.com/ (Sist oppdatert: 26. juni 2012).
  4. 4. Bustillos-Alamilla E, Zepeda-Zaragoza J, et al. Combined hormonal contraception in cycles artificially extended. Ginecol Obstet Mex 2010; 78(1): 37-45. Abstract.
  5. 5. Stewart FH, Kaunitz AM et al. Extended use of transdermal norelgestromin/ethinyl estradiol: A randomized trial.
  6. 6. Burkman RT, Zieman M et al. Transdermal contraceptive patch. In: UpToDate. http://www.uptodate.com/ (Sist oppdatert: 25. juni 2012).