Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: Se øverst til høyre
E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2013; spm.nr. 2849, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 02.05.2013

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Interaksjon mellom flere enn to legemidler - kildebruk

Dato for henvendelse: 02.05.2013

RELIS database 2013; spm.nr. 2849, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: En farmasøyt ønsker tilsendt informasjon om et av foredragene på et RELIS kurs om synergistiske interaksjoner mellom tre legemidler, spesielt en omtalt som "the triple whammy"; interaksjon mellom ACE-hemmer/AT2-blokkere, diuretika og NSAIDs. Er det andre synergistiske interaksjoner mellom tre legemidler farmasøyter bør være særlig oppmerksomme på? Finnes det en interaksjonsdatabase som varsler om interaksjoner mellom tre eller flere legemidler, vanligvis sjekkes jo disse databasene en mot en?

SVAR: "The triple whammy"
"The triple whammy" ble introdusert som begrep for interaksjonen mellom diuretika, ACE-hemmere og NSAIDs i 2000. Forfatteren rapporterte at ACE-hemmere, NSAIDs og diuretika var innblandet i 50% av tilfellene hvor pasientene fikk akutt iatrogen nyresvikt på et sykehus i Australia (1). Behandling med ACE-hemmer eller angiotensin-II-antagonister beskytter nyrene, men kan gi uheldige effekter i situasjoner hvor nyrene er avhengig av angiotensin-II for å opprettholde filtrasjonstrykket. Dersom slike legemidler kombineres med NSAIDs kan dette gi uheldige effekter for nyresirkulasjonen. Prostaglandinhemmere bidrar til vasokonstriksjon i den tilførende arteriole og gjør filtrasjonstrykket i glomeruli mer angiotensin-II-avhengig. Samtidig kombinasjon av blokade av renin-angiotensinsystemet øker derfor risikoen for nyresvikt (2). Diuretika er i kombinasjon med NSAIDs rapportert å øke risikoen for NSAIDs-indusert nyresvikt (3).

Andre "triple-whammies"
Det er ikke mulig å lage en liste over uheldige kombinasjoner av flere enn to legemidler. Noen interaksjoner kan forutsies med kunnskap om legemidlers farmakodynamikk, for eksempel effekter på sentralnervesystemet eller blødningstendens. NSAIDs er for eksempel en legemiddelgruppe med effekter som kan være uheldig i kombinasjon med andre legemidler.

Interaksjonsdatabaser og søk etter "triple-whammies"
Interaksjonsdatabasene sjekker vanligvis to virkestoffer mot hverandre. Vi er ikke kjent med at noen interaksjonsdatabaser generelt klarer å forstå at kombinasjonen av tre (eller flere) spesifikke virkestoff kan være spesielt uheldig.

Konklusjon
Flere kombinasjoner av legemidler som interagerer farmakokinetisk og/eller farmakodynamisk kan bli farligere enn kun én kombinasjon. Vi er ikke kjent med at noen interaksjonsdatabaser klarer å forstå at kombinasjonen av tre (eller flere) spesifikke virkestoff kan være spesielt uheldig.

Referanse 1 og 2 sendes spørsmålsstiller.

Referanser
  1. 1. Thomas MC. Diuretics, ACE inhibitors and NSAIDs-the triple whammy. Med J Aust 2000; 172:184-5.
  2. 2. Os I. Akutt nyresvikt ved bruk av ACE-hemmer for hjertesvikt. Tidsskr Nor Legeforen 2003;123:30-2.
  3. 3. Baxter K, editor. Stockleys Drug Interactions. http://www.medicinescomplete.com/ (24. april 2013).