Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: Send ditt tlf.nr. per e-post og vi ringer tilbake (kl. 08.30 -15.30).
E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2014; spm.nr. 3818, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 29.01.2014

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Zoledronsyre til pasient med cystisk fibrose

Dato for henvendelse: 29.01.2014

RELIS database 2014; spm.nr. 3818, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: Sykehusfarmasøyt spør på vegne av lege om Aclasta (zoledronsyre) kan gis til pasient med cystisk fibrose eller om det er kontraindisert. En spesialavdeling ved et annet sykehus har oppgitt at bisfosfonater er greit å gi til pasienter med cystisk fibrose, og legen lurer på om dette også gjelder zoledronsyre.

SVAR: Problemstillingen ble diskutert på telefon.

Kontraindikasjoner som er oppgitt i preparatomtalen til Aclasta (zoledronsyre) er overfølsomhet for innholdsstoffene, hypokalsemi, alvorlig nedsatt nyrefunksjon og graviditet og amming (1). Cystisk fibrose er ikke nevnt.

Ved osteoporose administreres Aclasta (zoledronsyre) infusjonsvæske én gang i året (1). Etter injeksjonen forsvinner zoledronsyre relativt hurtig fra blodet og de fleste bløtvev og avleires i ben hvorfra det frigjøres gradvis i små mengder (2). Dersom bivirkninger skulle oppstå, kan det derfor ikke utelukkes at disse kan vedvare over tid. Når bisfosfonater gis som infusjon, ses flere bivirkninger enn når de tas som tabletter. De fleste bivirkningene skjer i tilknytning til infusjonen.

Ifølge preparatomtalen til Aclasta er vanlige bivirkninger blant annet gastrointestinale bivirkninger, muskelskjelettsmerter, atrieflimmer, hypokalsemi, hodepine, svimmelhet, og okulær hyperemi (1). Sjeldne, men alvorlige bivirkninger av bisfosfonater er osteonekrose i kjeve og atypiske brudd i lårbeinet (3). Osteonekrose i kjeven er observert ved intravenøs infusjon av bisfosfonater. Ved samtidige risikofaktorer (f.eks. kreft, kjemoterapi, kortikosteroider, dårlig munnhygiene) bør tenner undersøkes før behandling med bisfosfonater. Nødvendig forebyggende tannbehandling bør vurderes.

Etter avtale ble det foretatt et raskt søk i PubMed for å se om det beskrevet forskjeller i bivirkningsprofil mellom zoledronsyre og andre bisfosfonater i behandling av pasienter med cystisk fibrose. Det ble ikke funnet sammenlignende studier. En Cochrane-utredning har undersøkt behandling med bisfosfonater hos pasienter med cystisk fibrose. I denne inngikk 7 randomiserte kontrollerte studier med tilsammen 237 deltakere. For bivirkninger ble det konkludert med at alvorlige skjelettsmerter og influensalignende symptomer kan forekomme som bivirkning av intravenøse preparater. Det er imidlertid nødvendig med flere studier for å avklare om skjelettsmerter er mer vanlig og/eller mer alvorlig for det mer potente bisfosfonatet zoledronsyre, og om kortikosteroider kan lette eller forebygge bivirkningene.

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Aclasta. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist oppdatert: 2. september 2013.
  2. 2. RELIS database 2009; spm.nr. 3961, RELIS Øst. (www.relis.no/database)
  3. 3. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell. Bisfosfonater. Bisfosfonater for osteoporose. http://www.legemiddelhandboka.no/ (29. januar 2014).
  4. 4. Conwell LS, Chang AB. Bisphosphonates for osteoporosis in people with cystic fibrosis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 4. Art. No.: CD002010. DOI: 10.1002/14651858.CD002010.pub3.