Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: 23 07 55 00

Ikke tilgjengelig på telefon pga koronavirus inntil videre
- ta kontakt via e-post!

E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2014; spm.nr. 3973, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 05.03.2014

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Infusjon av ranitidin hos pasienter etter fedmekirurgi

Dato for henvendelse: 05.03.2014

RELIS database 2014; spm.nr. 3973, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: I følge teksten i Felleskatalogen kan ranitidin (Zantac) gis som intermitterende infusjon, 50 mg over 2 timer 3-4 ganger per døgn. FASS og Lexicomp oppgir at tilsvarende infusjon kan gis over 15-20 minutter. En farmasøyt spør om det er noe som taler i mot å gi infusjonen raskere enn 2 timer, og om det finnes informasjon om endret farmakokinetikk ved bruk av intravenøs ranitidin hos pasienter som har gjennomgått gastrisk bypass.

SVAR: Hvor raskt kan en infusjon med 50 mg ranitidin gis
I Norge og England anbefales det hovedsakelig at intermitterende infusjoner av ranitidin (Zantac) gis som 50 mg over 2 timer (1,2), mens det anbefales gitt over 15-20 minutter i Sverige og i en amerikansk database (3,4). Det er oppgitt i preparatomtalen at bradykardi kan forekomme i sjeldne tilfeller med rask injeksjon (1). Firmaet har ikke dokumentasjon på at den kortere infusjonstiden kan brukes, da de opprinnelige studiene kun testet 50 mg over 2 timer. Noen land har derfor ikke anbefalt kortere infusjonstid, mens andre land trolig har satt ned ekspertgrupper som har vurdert data på en annen måte (5). På bakgrunn av denne informasjonen mener vi at det kan vurderes å gi en 50 mg ranitidininfusjon over 15-20 minutter.

Farmakokinetikk av intravenøst administrert ranitidin hos fedmeopererte pasienter
Vi har ikke funnet studier som vurderer metabolisme eller effekt av ranitidin etter fedmekirurgi. Ved intravenøs bruk av ranitidin er ikke biotilgjengelighet et problem. Vi har ikke funnet grunnlag for at farmakokinetikken til intravenøst administrert ranitidin vil påvirkes av fedmekirurgi.

Ranitidin hos sykelig overvektige
En oversiktsartikkel anbefaler at ranitidin skal doseres etter ideell kroppsvekt og ikke etter reell kroppsvekt hos sykelig overvektige (6). Selv om denne artikkelen ikke handler om dosering av ranitidin etter fedmekirurgi, kan den muligens være aktuell.

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Zantac. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist oppdatert: 14. juni 2013).
  2. 2. eMC. Zantac. https://www.medicines.org.uk/emc/ (Sist oppdatert 21. november 2012).
  3. 3. Lexicomp in UpToDate. Ranitidin. In: UpToDate. http://www.uptodate.com/ (Sett: 4. mars 2014).
  4. 4. FASS Vårdpersonal. Zantac. http://www.fass.se (Sist oppdatert 27. november 2013).
  5. 5. Biolog. Regulatory Affairs, GlaxoSmithKline AS Norge, pers.medd. 4. mars 2014.
  6. 6. Barak N, Ehrenpreis ED et al. Gastro-oesophageal reflux disease in obesity: pathophysiologica and therapeutic considerations. Obes Rev 2002; 3(1): 9-15.