Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: 23 07 55 00

Ikke tilgjengelig på telefon pga koronavirus inntil videre
- ta kontakt via e-post!

E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2014; spm.nr. 4069, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 26.03.2014

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Nystatin og behandling av oral candidose

Dato for henvendelse: 26.03.2014

RELIS database 2014; spm.nr. 4069, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: Farmasøyt har mottat en resept på Mycostatin (nystatin) mot oral candidiasis forårsaket av Candida krusei. Tannskader er en medvirkende årsak til infeksjonen. Farmasøyten finner ikke støtte i litteraturen for at nystatin skal kunne hjelpe. C. krusei er dessuten resistent mot mange vanlige behandlinger, men det er mulig at amfotericin B eventuelt kan brukes. Det finnes et preparat, Ampho-Moronal, på godkjenningsfritak men vil man få tilstrekkelig effekt? Hva finnes av andre alternativer?

SVAR: Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus (1) angir at Candida krusei er følsom for polyener, men ikke for flukonazol. Nystatin er et polyen, og har en lignende struktur som amfotericin B (2). Ut fra dette er det grunn til å tro at nystatin skal ha effekt på C. krusei. C. krusei er derimot resistent for flukonazol i stor grad.

In vitro-studier (3, 4, 5) har funnet at nystatin hadde god aktivitet mot alle Candida-artene som ble testet. Datagrunnlaget for disse studiene er lite, men det viser i hvert fall at C. krusei kan være følsom for nystatin. Nystatin er først og fremst et behandlingsalternativ ved milde infeksjoner i munnhulen, og andre midler velges ved mer alvorlige tilstander (6).

Ved søk i PubMed finner vi få studier av nystatin i behandling av C. krusei -infeksjoner i munnhulen. De studier som er gjort, gjelder ofte pasienter som har alvorlig underliggende systemisk sykdom, annen lokalisasjon eller invasiv candidainfeksjon, eller artiklene omtaler Candida generelt uten å spesifisere arten nærmere. Det kan i tillegg være lokale forskjeller i resistensmønster, noe som gjør at resultater fra studier i andre deler av verden ikke uten videre er gjeldende for Norge.

Det er viktig at pasienter som har slitasjeskader i munnhulen som kan disponere for soppinfeksjon, får korrigert dette best mulig hos tannlege.

Konklusjon
Det er et mer sparsomt datagrunnlag for C. krusei enn for C. albicans, ettersom det er C. albicans som er årsak til de fleste orale candidainfeksjoner. In vitro-studier har funnet at nystatin kan ha effekt på C. krusei, men det kan ikke utelukkes at enkelte stammer kan være resistente. I og med at nystatin etter alt å dømme kan forsøkes, har vi så langt ikke undersøkt hva som eventuelt kan brukes som annenlinjebehandling.

Referanser
  1. 1. Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus 2013. Mikroorganismer, oversikt. http://www.helsedirektoratet.no/ (Sett: 22. januar 2014).
  2. 2. Clinical Pharmacology 2014 database. Nystatin. Gold Standard Elsevier. http://www.clinicalpharmacology.com/ (søk 24. mars 2014).
  3. 3. Kuriyama T, Williams DW, et al. In vitro susceptibility of oral Candida to seven antifungal agents. Oral Microbiol Immunol 2005; 20 (6): 349-53.
  4. 4. Arikan S, Ostrosky-Zeichner L, et al. In vitro activity of nystatin compared with those of liposomal nystatin, amphotericin B, and fluconazole against clinical Candida isolates. J Clin Microbiol 2002; 40 (4): 1406-12.
  5. 5. Gunderson SM, Hoffman H, et al. In vitro pharmacodynamic characteristics of nystatin including time-kill and postantifungal effect. Antimicrob Agents Chemother 2000; 44 (10): 2887-90.
  6. 6. Pappas PG, Kaufmann CA et al. Clinical practice guidelines for the management of candidiasis: 2009 Update by the Infectious Diseases Society of America. Clin Inf Dis 2009; 48: 503-35.