Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: 23 07 55 00

Telefon er bemannet:
mandag-fredag kl. 10-15

E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2014; spm.nr. 4209, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 08.05.2014

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Gir amlodipin/valsartan økt risiko for brystkreft?

Dato for henvendelse: 08.05.2014

RELIS database 2014; spm.nr. 4209, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: Spørsmålsstiller har lest en studie om at kalsiumkanalantagonister gir økt risiko for brystkreft ved langtidsbruk. Gjelder dette også ved bruk av Exforge (amlodipin og valsartan)?

SVAR: Exforge brukes i behandling av høyt blodtrykk og inneholder kalsiumkanalantagonisten amlodipin og angiotensin II-antagonisten valsartan (1). Amlodipin er en langtidsvirkende kalsiumkanalblokker av dihydropyridintypen (2).

Brystkreftrisiko ved bruk av amlodipin/valsartan
Vi har søkt i relevante kilder for å se om amlodipin (alene eller i kombinasjon med valsartan) er forbundet med brystkreft. Verken de medisinske oppslagsverkene vi har brukt eller preparatomtalen til Exforge nevner at slike legemidler kan gi brystkreft som bivirkning (1-3). Ved søk i PubMed (med søkeordene: "Amlodipine" og Mesh-termen "Breast Neoplasms") har vi heller ikke funnet publiserte studier på om langtidsbruk av amlodipin gir økt risiko for brystkreft.

I bivirkningsdatabasen til Verdens helseorganisasjon (WHO) er det per i dag registrert 38 tilfeller av brystkreft som er mistenkt å skyldes amlodipin og ett tilfelle som er mistenkt å skyldes amlodipin og valsartan i kombinasjon (4). WHO understreker at datauttrekk fra bivirkningsdatabasen ikke representerer WHOs offisielle syn og at dataene ikke er homogene med tanke på innsamling gjennom spontanrapporteringssystemet eller dokumenterer en sikker sammenheng mellom det aktuelle legemidlet og bivirkningen. Disse rapportene kan derfor ikke brukes til å konkludere om årsakssammenheng og/eller hyppighet av eventuelle bivirkninger.

Kalsiumkanalblokkere og brystkreft
RELIS mottok i fjor et spørsmål om kalsiumkanalblokkeren lerkanidipin og risiko for brystkreft. Lerkanidipin er, i likhet med amlodipin, en kalsiumantagonist av den langtidsvirkende dihydropyridintypen. I arbeidet med denne utredningen gikk RELIS gjennom flere av studiene som har blitt utført. Vi konkluderte da med følgende:

Vi har ikke funnet dokumentasjon for at det er en sammenheng mellom lerkanidipin (Zanidip/Zanipress) og brystkreft. Imidlertid er det publisert noen studier der en viss økning av brystkreft har blitt assosiert med bruk av hurtigvirkende (immediate-release) kalsiumantagonister, men også studier som avkrefter risikoen. Grunnet de tvetydige og varierende funnene, er det ikke mulig å fastslå om det er en sammenheng mellom hurtigvirkende kalsiumantagonister og økt risiko for brystkreft.

Denne utredningen oversendes spørsmålsstiller i sin helhet (5).

Den medisinske databasen Micromedex har skrevet en artikkel hvor de oppsummerer studiene som finnes om kalsiumkanalblokkere og risiko for kreft. Hovedbudskapet i denne artikkelen samsvarer med RELIS sin konklusjon fra 2013. Selv om noen observasjonsstudier foreslår at kalsiumkanalblokkere generelt, og da særlig verapamil, kan gi økt kreftrisiko, har verken metaanalyser eller sikkerhetsstudier kunnet bekrefte en slik sammenheng, verken for verapamil eller for andre kalsiumkanalblokkere, slik som amlodipin. Ifølge denne artikkelen har heller ikke dokumentasjon som Verdens Helseorganisasjon (WHO) har samlet, vist noen slik sammenheng (6).

KONKLUSJON
Vi har ikke funnet dokumentasjon for at amlodipin, alene eller i kombinasjon med valsartan, gir økt risiko for brystkreft. Så langt finnes det heller ikke nok dokumentasjon til å kunne fastslå at det foreligger en slik sammenheng for kalsiumkanalantagonister som gruppe. De studiene som finnes har gitt motstridende resultater.

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Exforge. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Lest: 7. mai 2014).
  2. 2. Micromedex® 2.0 (electronic version). Amlodipine Besylate (Drugdex System). http://www.micromedexsolutions.com/ (7. mai 2014).
  3. 3. Clinical Pharmacology 2014 database. a) Amlodipine, b) Amlodipine; valsartan. Gold Standard Elsevier. http://www.clinicalpharmacology.com/ (7. mai 2014).
  4. 4. Verdens Helseorganisasjon (WHO). Bivirkningsdatabase, søk 7. mai 2014.
  5. 5. RELIS database 2013; spm.nr. 3289, RELIS Sør-Øst. (www.relis.no/database)
  6. 6. Micromedex® 2.0 (electronic version). Calcium antagonist use and risk of cancer. (Drug Consults). http://www.micromedexsolutions.com/ (7. mai 2014).