Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: 23 07 55 00

Telefon er bemannet:
mandag-fredag kl. 10-15

E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2014; spm.nr. 4807, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 23.10.2014

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Interaksjon mellom rosuvastatin og metylfenidat

Dato for henvendelse: 23.10.2014

RELIS database 2014; spm.nr. 4807, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: Ung gutt står på Crestor (rosuvastatin). Han skal starte opp med Ritalin (metylfenidat). Lege spør om det er kjent interaksjon mellom disse to.

SVAR: Vi har søkt i ulike databaser og oppslagsverk (1-5), men ikke funnet kjente interaksjoner mellom metylfenidat og rosuvastatin.

Metylfenidat metaboliseres ikke via eller hemmer/induserer i klinisk relevant grad cytokrom P450-enzymer eller p-glykoprotein (6). Vi anser det derfor som sannsynlig at Ritalin kan gis samtidig med rosuvastatin.

Referanser
  1. 1. Clinical Pharmacology 2014 database. Drug interactions. Gold Standard, Inc. http://www.clinicalpharmacology.com/ (22. oktober 2014).
  2. 2. Lexi-Interact in Lexicomp in UpToDate. http://www.helsebiblioteket.no/ (Søk: 22. oktober 2014).
  3. 3. Micromedex® 2.0 (online). Drug interactions. http://www.helsebiblioteket.no/ (22. oktober 2014).
  4. 4. Sundhedsstyrelsen (Danmark). Den nationale Interaktionsdatabase. http://www.interaktionsdatabasen.dk/ (Søk: 22. oktober 2014).
  5. 5. Baxter K, Preston CL, editors. Stockleys Drug Interactions (online). http://www.medicinescomplete.com/ (Søk: 22. oktober 2014).
  6. 6. Clinical Pharmacology 2014 database. Methylphenidate. Gold Standard, Inc. http://www.clinicalpharmacology.com/ (22. oktober 2014).