Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: 23 07 55 00

Ikke tilgjengelig på telefon pga koronavirus inntil videre
- ta kontakt via e-post!

E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2014; spm.nr. 4820, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 24.10.2014

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Hirschsprungs sykdom, blindtarmstomi og legemiddelopptak

Dato for henvendelse: 24.10.2014

RELIS database 2014; spm.nr. 4820, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: Det vurderes behandling med sentralstimulerende hos en gutt med Mb. Hirschsprung og ADHD. Han har fått blindtarmstomi som han skyller gjennom 1 gang daglig. Vil denne tarmlidelsen kunne påvirke opptak av medisinen? Eller kan man forvente at medisinen vil virke som hos andre tarmfriske?

SVAR: Hirschsprungs sykdom er en medfødt tilstand med patologisk innervasjon av tarmen fra interne analsfinkter og i varierende utstrekning proksimalt, vanligst til rektum eller colon sigmoideum (1).

Legemidler gitt oralt absorberes normalt i tynntarmen (2). Siden Hirschsprungs sykdom affekterer tykktarmen, vil vi ikke anta at opptak av legemidler påvirkes. Dette forutsetter da at passasjen gjennom tynntarmen fungerer som normalt hos aktuelle pasient.

Vi vil anbefale at det startes opp med metylfenidat tabletter (ikke depot) i normal dose, og at behandlingen styres utfra klinisk respons. Det kan vurderes å gjøre en serumkonsentrasjonsmåling av metylfenidat for å se om gitt dose gir forventet serumnivå. Slik analyse gjøres ved senter for psykofarmakologi, Diakonhjemmet (3).

Referanser
  1. 1. Norsk elektronisk legehåndbok. Hirschsprung's sykdom. http://www.legehandboka.no/ (Sist endret: 4. april 2011).
  2. 2. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell. G2 Farmakokinetikk og doseringsprinsipper. http://www.legemiddelhandboka.no/ (Publisert: 27. mai 2013).
  3. 3. Senter for psykofarmakologi, Diakonhjemmet. Analysereportoar og referanseområder. http://diakonhjemmetsykehus.no/#!/psykisk/forside/Helsepersonell/senter-for-psykofarmakologi-sfp/_527|526