Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: Send ditt tlf.nr. per e-post og vi ringer tilbake (kl. 08.30 -15.30).
E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2015; spm.nr. 5206, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 28.01.2015

 • RELIS Sør-Øst

 • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Tinnitus som bivirkning av escitalopram

Dato for henvendelse: 28.01.2015

RELIS database 2015; spm.nr. 5206, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: En kvinne i 50-årene er tidligere operert bilateralt for otosklerose. Hun har siden dette hatt god hørsel med noe øresus som ikke har plaget henne nevneverdig. Hun startet med escitalopram (Cipralex) for kjent depresjon med forverring. Etter noen måneder fikk hun betraktelig økt tinnitus. Øre-nese-hals lege finner ikke noe galt. Escitalopram ble seponert for 5 måneder siden, fremdeles har hun plagsom tinnitus. Hennes depresjon er nå forverret, hun er langtidssykemeldt og ønsker å starte opp med escitalopram igjen. Legen tror tinnitus er psykosoisalt/somatisk forsterket. Tinnitus er nevnt som en mindre vanlig bivirkning av escitalopram i Felleskatalogen. Er denne bivirkningen reversibel eller irreversibel?

SVAR: Tinnitus er oppgitt å være en mindre vanlig bivirkning av escitalopram (1). I en annen kilde er tinnitus også oppgitt å være bivirkning av escitalopram, men med ukjent frekvens (2). Ved flere søk i litteraturen oppgis imidlertid ikke escitalopram å være blant medikamentene som kan gi tinnitus (3-7). RELIS har tidligere utredet spørsmål angående tinnitus som bivirkning av antidepressiva uten at man fant sikker årsaksammenheng (8). Ved søk i den norske bivirkningsdatabasen finner man 4 meldinger der det kan foreligge en årsakssammenheng mellom øresus og behandling med escitaopram (9). Dette er et svært lite antall meldinger, og tallene fra bivirkningsdatabasen kan imidlertid ikke brukes for å dokumentere sammenheng mellom aktuelle legemiddel og bivirkning eller til å vurdere frekvens av bivirkningen. Spontanrapporter inneholder ofte mangelfulle opplysninger om pasientenes sykehistorie, samtidige legemidler, tidspunkt for oppstart og dosering. Ved søk i WHOs bivirkningsdatabase* er det fra 2003-2014 meldt inn til sammen 105 tilfeller av tinnitus ved bruk av escitalopram (10).

Tinnitus kan forekomme i varierende grad ved otosklerose (3), og tinnitus er også assosiert med depresjon (3,4). Disse aspektene gjør det ekstra vanskelig å vurdere årsaken til økt tinnitus i dette tilfellet. Dersom øresusen hadde avtatt etter seponering av escitalopram kunne det vært en sammenheng mellom bruken av medikamentet og tinnitus, noe som ikke er tilfelle her. Ved søk i relevante databaser har man ikke kunnet finne studier som sier noe om reversibilitet/irreversibilitet av tinnitus forårsaket av escitalopram eller andre antidepressiva. WHOs database oppgir ikke hvorvidt tinnitus var reversibel eller ikke (10). I den norske bivirkningsdatabasen var alle meldinger om tinnitus ved bruk av escitalopram oppgitt å være reversible, men igjen er dette for få meldinger til at man kan trekke noen konklusjoner (9).

* WHO understreker at datauttrykk fra bivirkningsdatabasen ikke representerer WHOs offisielle syn og at data ikke er homogene med tanke på innsamling gjennom spontanrapporteringssystemet. Opplysningene kan ikke brukes for å dokumentere sammenheng mellom det aktuelle legemiddelet og bivirkningen eller til å vurdere frekvens av bivirkningen.

Referanser
 1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Cipralex. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist oppdatert: 7. oktober 2013).
 2. 2. Clinical Pharmacology 2015 database. Escitalopram, Citalopram. Gold Standard, Inc. http://www.clinicalpharmacology.com/ (Oppdatert: 25. juli 2014).
 3. 3. Norsk elektronisk legehåndbok. Tinnitus. http://www.legehandboka.no/ (Revidert: 29. desember 2014).
 4. 4. Micromedex® 2.0 (online). Escitalopram (Drugdex System). http://www.helsebiblioteket.no/ (Lest: 27. januar 2015).
 5. 5. Micromedex® 2.0 (online). Drugs that cause tinnitus (Drugdex System). http://www.helsebiblioteket.no/ (Lest: 27. januar 2015).
 6. 6. Dinces EA, Deschler DG et al. Etiology and diagnosis of tinnitus. In: UpToDate. http://www.helsebiblioteket.no/ (Sist oppdatert: 19. november 2014).
 7. 7. Brayfield A, editor. Martindale: The complete drug reference (online). In: Medicines Complete. Escitalopram. http://www.medicinescomplete.com/ (Sist oppdatert: 14. mai 2012).
 8. 8. RELIS database 2014; spm.nr. 4880, RELIS Sør-Øst. (www.relis.no/database).
 9. 9. Statens legemiddelverk. Den norske bivirkningsdatabasen (Søk: 28. januar 2015).
 10. 10. Verdens Helseorganisasjon (WHO). Bivirkningsdatabase (Søk: 28. januar 2015).