Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: Send ditt tlf.nr. på e-post og vi ringer deg opp med en gang.
E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2015; spm.nr. 5639, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 05.06.2015

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Faktor V Leiden mutasjon og dosering av enoksaparin ved postoperativ profylaksi

Dato for henvendelse: 05.06.2015

RELIS database 2015; spm.nr. 5639, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: Spørsmål fra lege angående dosering av Klexane hos pasienter med Faktor V Leiden-mutasjon. Skal disse pasientene postoperativt ha profylaktisk dose 40 mg daglig , eller tilråder litteraturen annen dosering?

SVAR: Tilstedeværelsen av faktor V-Leiden-mutasjoner øker risikoen for venøs tromboembolisme (VTE) med 4-10 ganger hos heterozygote sammenlignet med en populasjon uten protrombotiske mutasjoner. Pasienter som har Leiden-mutasjonen tilhører en risikogruppe og risikoen for tromber øker ytterligere blant annet ved operative inngrep. Veilederen fra Norsk Selskap for Trombose og Hemostase (1) har et oppsett for beregning av risikoscore ut fra forskjellige kriterier. For gruppen med høy risiko for DVT/lungeemboli er anbefalt profylaksedosering av enoksaparin på 40 mg x 1, dosejustert ved eventuell nyresvikt. En dosering på 40 mg x 1 er den gjennomgående anbefalingen for risikopasienter etter ortopediske inngrep (2). Dette er i overensstemmelse med preparatomtalen, der det heter at til pasienter med større risiko for tromboembolier og spesielt ved ortopedisk kirurgiske inngrep gis enoksaparin subkutant som en daglig injeksjon à 40 mg (3). Vi har undersøkt om produsenten er kjent med bruk av høyere doser enn dette, men får opplyst at det stort sett er 40 mg som profylaksedose som er benyttet i relevante studier (4).

Det kan være noe forskjellige anbefalinger for dosering i forskjellige litteraturkilder, men vi har ikke funnet noen systematisk sammenligning av forskjellige doseringer i forhold til grad av risikoscore. Det kan være andre faktorer enn Leiden-mutasjon som gjør at pasienten har en høyere totalrisiko, blant annet alder, vekt og annen sykdom (5). Vi har ikke funnet informasjon som tilsier at pasienter med kun Leiden-mutasjon som risikofaktor skulle ha behov for andre doser enn det som er vanlig ved indikasjonen, men kan ikke utelukke at det kan være tilfelle, spesielt hvis andre risikofaktorer foreligger. Det bør vurderes å kontakte hematolog hvis det er tvil om doseringen til enkeltpasienter.

Referanser
  1. 1. Norsk Selskap for Trombose og Hemostase. Retningslinjer for antitrombotisk behandling og profylakse. Høy risiko for DVT/lungeemboli. MagicApp. www.nsth.no (26.3.2014).
  2. 2. Norsk Selskap for Trombose og Hemostase. Prevention of VTE in orthopedic surgery patients: A Norwegian adaptation of the 9th ed. of the ACCP antithrombotic therapy and prevention of thrombosis evidence-based clinical practice guidelines. v0.1 published on 17.04.2015.
  3. 3. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Klexane. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Søk: 29. mai 2015).
  4. 4. Medisinsk informasjon, Sanofi Aventis, 29. mai 2015.
  5. 5. Modified Caprini risk assessment modell for VTE in general surgical patients. In: UpToDate. http://www.helsebiblioteket.no/ (Søk: 5. juni 2015).