Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: 23 07 55 00

Telefon er bemannet:
mandag-fredag kl. 10-15

E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2015; spm.nr. 5883, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 14.08.2015

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Kan sulfametoksazol/trimetoprim (Bactrim) og dikloksacillin (Diclocil) gi ikterus og akutt nyresvikt?

Dato for henvendelse: 14.08.2015

RELIS database 2015; spm.nr. 5883, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: En eldre mann med hypertensjon, diabetes og artritt ble behandlet med dikloksacillin (Diclocil) i 10 dager for rubor og hevelse i håndrygg, samt sulfametoksazol/trimetoprim (Bactrim) i 3 dager for antatt urinveisinfeksjon. Han ble deretter tiltagende slapp, hadde redusert matlyst, vekttap, frysninger og ikterus. På sykehus ble det funnet høy bilirubin, økte leverenzymverdier og økt serum-kreatinin (akutt nyresvikt i bedring). Det ble i diagnostikken ikke funnet årsak til vedvarende ikterus og nyresvikt.
Kan sulfametoksazol/trimetoprim, dikloksacillin eller interaksjoner mellom disse og mannens faste legemidler (simvastatin, AII-antagonist og metformin) forklare ikterus og/eller nyresvikt?

SVAR: Interaksjoner
Interaksjon mellom AII-antagonist og sulfametoksazol/trimetoprim kan gi hyperkalemi. Preparatene kan i tillegg hver for seg gi hyperkalemi. Vi kjenner ikke til kalium-nivåene hos den aktuelle pasienten.

Øvrige interaksjoner er ikke klinisk relevante og involverer ikke de nye legemidlene (antibiotika) mannen fikk i forkant av debut av ikterus og nyresvikt (1,2).

Kjente bivirkninger

Sulfametoksazol/trimetoprim
Leverpåvirkning som hepatitt, forhøyede leverenzymverdier, forhøyet bilirubin og ikterus er kjente, sjeldne bivirkninger ved bruk av sulfametoksazol/trimetoprim. I tillegg er nyrepåvirkning (nyresvikt, interstitiell nefritt og forhøyet serum-kreatinin) kjente, sjeldne bivirkninger ved bruk av disse legemidlene. Det er sett at nyrefunksjonen bedres (S-kreatinin går ned) raskt etter seponering av sulfametoksazol/trimetoprim. Myalgi og muskelsvakhet er også rapporterte bivirkninger (3,4).

I den norske bivirkningsdatabasen er det siden 2003 repportert 31 tilfeller av leverpåvirkning (hepatotoksisitet, unormal leverfunksjon og ikterus), samt 15 tilfeller av redusert nyrefunksjon ved bruk av sulfametoksazol/trimetoprim (5). Vi fant en kasuistikk i litteraturen der en ung mann fikk fulminant leversvikt etter 7 dagers bruk av sulfametoksazol/trimetoprim. Han ble levertransplantert 8 dager etter oppstart av behandling med sulfametoksazol/trimetoprim (6). *

Dikloksacillin
Asymptomatisk forbigående økning i leverenzymer (ASAT, ALAT, ALP) og unormale leverfunksjonstester er kjente bivirkninger (ukjent frekvens) ved bruk av dikloksacillin. Nedsatt nyrefunksjon er registert som en mindre vanlig bivirkning, mens blant annet nyresvikt, renal tubular sykdom og interstitiell nefritt er registrert som sjeldne bivirkninger ved bruk av dikloksacillin (3).

I den norske bivirkningsdatabasen er det registrert 9 tilfeller av leverpåvirkning (redusert leverfunksjon, hepatotoksisitet og ikterus), samt 9 tilfeller av nyrepåvirkning (nefritt, redusert nyrefunksjon) ved bruk av dikloksacillin (5). *

* Datauttrekk fra bivirkningsdatabasen kan ikke brukes for å dokumentere sammenheng mellom det aktuelle legemidlet og bivirkningen eller til å vurdere frekvens av bivirkningen.

VURDERING
Vi kan ikke utelukke at sulfametoksazol/trimetoprim og/eller dikloksacillin kan ha bidratt til utvikling av ikterus og nyresvikt hos den aktuelle pasienten så lenge andre bakenforliggende årsaker til problemene ikke er funnet.


Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Interaksjonssøk. http://www.legemiddelverket.no/interaksjonssok (Søk: 13. august 2015).
  2. 2. Baxter K, Preston CL, editors. Stockleys Drug Interactions (online). http://www.medicinescomplete.com/ (Søk: 13. august 2015).
  3. 3. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Bactrim og Diclosil. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Lest: 13. august 2015).
  4. 4. Clinical Pharmacology 2015 database. Trimethoprim-sulfamethoxazole. Diclosil. Gold Standard, Inc. http://www.clinicalpharmacology.com/ (13. august 2015).
  5. 5. Statens legemiddelverk. Den norske bivirkningsdatabasen (Søk: 13. august 2015).
  6. 6. Zaman f, Ye G et al. Successful orthotopic liver transplantation after trimethoprim-sulfamethoxazole associated fulminant liver failure. Clin Transplant 2003; 17: 461-4.