Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: 23 07 55 00

Ikke tilgjengelig på telefon pga koronavirus inntil videre
- ta kontakt via e-post!

E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2016; spm.nr. 6578, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 19.01.2016

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

P-piller eller rene gestagenpreparater i ammeperioden

Dato for henvendelse: 19.01.2016

RELIS database 2016; spm.nr. 6578, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: Lege spør om kvinner som ammer kan bruke vanlige p-piller eller kun rene gestagenpreparater.

SVAR: Konklusjon
Gestagenpreparater er førstevalg til kvinner som ammer. P-piller (progestogen + østrogen) kan være et alternativ til kvinner som ikke tolererer rene gestagener. Anbefalingene om hvor tidlig etter fødsel kvinner som ammer kan bruke vanlige p-piller varierer mellom ulike kilder, fra noen uker til et halvt år etter fødsel.

Gestagenpreparater førstevalg
Kvinner som ønsker peroral antikonsepsjon i ammeperioden anbefales å bruke østrogenfrie preparater (gestagenpreparater) fremfor kombinasjonspreparater (1,2). Gestagener øker ikke risikoen for venøs tromboemboli (VTE) og ser heller ikke ut til å påvirke melkeproduksjonen eller melkens sammensetning (2).

Økt tromboserisiko
Den økte risikoen for VTE ved bruk av østrogenholdige prevensjonsmidler er en av hovedgrunnene til at p-piller ikke er førstevalg i ammeperioden (2,3). Vanlige p-piller øker tromboembolisk risiko, noe som er spesielt uheldig hos kvinner som nylig har født. Dette skyldes at risikoen for VTE er økt hos alle kvinner etter fødsel, særlig de tre første ukene. Data tyder på at risikoen for VTE er relativt lav syv uker etter fødsel, men at det tar hele fire måneder før risikoen er på tilsvarende nivå som før svangerskapet (2).

Østrogener gir kanskje lavere melkeproduksjon
Bruk av p-piller innebærer også en teoretisk mulighet for redusert melkeproduksjon i den første tiden postpartum (2,3). Tidligere ble høye doser østrogen, alene eller i kombinasjon med androgener, brukt for å stoppe melkeproduksjonen hos kvinner som ikke skulle amme (3). Det finnes imidlertid begrenset dokumentasjon på om hormonelle prevensjonsmilder med østrogen i realiteten gir redusert melkeproduksjon (2,3). En kilde angir at hvis det lave østrogeninnholdet i p-piller i det hele tatt har slike effekter, er det kun i tilfeller hvor ammingen er lite etablert (4).

LactMed, som er et anerkjent amerikansk oppslagsverk om legemidler ved amming, angir at østrogeners effekt på laktasjon trolig avhenger av dose og hvor lang tid etter fødsel legemidlet innføres. Ifølge dette oppslagsverket kan etinyløstradiol i doser høyere enn 30 mikrogram daglig undertrykke laktasjonen (3).

På bakgrunn av enkelte studier er det også stilt spørsmål ved om p-piller kan gi endret melkesammensetning. Datagrunnlaget tyder imidlertid på at p-piller ikke endrer melkens sammensetning i vesentlig grad hos friske, normalernærte kvinner (3,4).

Sprikende råd om p-piller
P-piller kan være et alternativ for ammende som ikke kan bruke rene gestagenpreparater. Ulike kilder gir imidlertid forskjellige anbefalinger om hvor raskt etter fødsel ammende kvinner kan begynne med vanlige p-piller. Verdens helseorganisasjon (WHO) anbefaler å vente til seks måneder etter fødsel. Flere andre vurderer imidlertid at kvinner som ammer kan begynne med p-piller så tidlig som 3-8 uker etter fødsel, blant annet avhengig av om kvinnen har andre risikofaktorer for VTE (2,4).

Referanser
  1. 1. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell. T15.3.10 Prevensjon i ammeperioden. http://www.legemiddelhandboka.no/ (Publisert: 18. april 2013).
  2. 2. Kaunitz AM. Postpartum and postabortion contraception. Version 55.0. In: UpToDate. http://www.helsebiblioteket.no/ (Sist oppdatert: 21. oktober 2015).
  3. 3. National Library of Medicine (USA). Drugs and Lactation database (LactMed). Contraceptives, oral, combined. http://toxnet.nlm.nih.gov/lactmed (Sist oppdatert: 10. desember 2015).
  4. 4. Schaefer C, Peters P et al., editors. Drugs during pregnancy and lactation 2015; 3rd ed.: 648, 792-3.