Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: Send ditt tlf.nr. per e-post og vi ringer tilbake (kl. 08.30 -15.30).
E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2016; spm.nr. 6744, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 25.02.2016

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Interaksjoner mellom ulipristal, alprazolam, escitalopram og mirtazapin

Dato for henvendelse: 25.02.2016

RELIS database 2016; spm.nr. 6744, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: En pasient trenger behandling med ulipristal (Esmya). Hun bruker ellers alprazolam (Xanor), escitalopram (Cipralex) og mirtazapin (Remeron). Både ulipristal og flere av hennes andre medikamenter er influert av enzymer i cytokrom P450-systemet. Vil ulipristal påvirke konsentrasjonen av de andre legemidlene eller omvendt?

SVAR: Både ulipristal og de aktuelle psykofarmaka metaboliseres helt eller delvis over CYP 3A4. Ingen av dem er imidlertid kjente enzymhemmere eller –induktorer. CYP 3A4 finnes i utstrakt grad i tarmvegg og lever, og det er ikke kjent at samtidig bruk av flere CYP 3A4-substrater kan medføre noen metning eller forsinke nedbrytningen av hverandre.

Produsenten oppgir at ulipristal kan hemme P-glukoprotein (P-gp) ved klinisk relevante konsentrasjoner i den gastrointestinale veggen under absorpsjon (1). Dette er sett in vitro og er ikke godt undersøkt in vivo. Den kliniske betydningen av dette er ikke avklart, men man kan ikke utelukke en interaksjon mellom ulipristal og andre legemidler som er P-gp-substrater. Av de legemidlene pasienten bruker er det escitalopram som er substrat for P-gp-transport (2), mens det ikke er kjent at alprazolam og mirtazapin er P-gp-substrater (3,4). En studie med mus uten fungerende P-gp viste en høyere CNS-konsentrasjon av citalopram på grunn av redusert funksjon av blod-hjernebarrieren.

Det er gjort forsøk med feksofenadin, som er et kjent P-gp-substrat. Man fant at ulipristal gitt 1,5 time før feksofenadin ikke hadde noen kliniske relevante effekter på farmakokinetikken til feksofenadin og produsenten anbefaler at ulipristal og P-gp-substrater tas med minst 1,5 timers mellomrom (1). Etter vår vurdering er det i dette tilfellet en mulighet for interaksjon selv om legemidlene tas på forskjellig tidspunkt. Ved en vedvarende behandling vil pasienten ha en jevn konsentrasjon i blodet og man må regne med at en eventuell P-gp-hemming vil vedvare. Hvis ulipristal hemmer P-gp i tarmveggen er det rimelig å tro at det også vil hemme P-gp i blod-hjernebarrieren. Siden den mulige interaksjonen gjelder et legemiddel med sentralnervøse effekter, vil dette ha betydning for legemiddelkonsentrasjonen på virkestedet.

Ut fra disse opplysningene er vår vurdering at ulipristal teoretisk kan føre til økt serumkonsentrasjon og overgang til CNS av escitalopram. Den kliniske betydningen av dette er vanskelig å forutsi og vil også avhenge av hvilken dose escitalopram som pasienten får. Det er rimelig å anta at risiko for forsterket effekt og bivirkninger er høyest hvis escitalopramdosen er høy. En mulighet er å foreta serumkonsentrasjonsmåling av escitalopram etter oppstart av ulipristal.

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Esmya. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sett: 25. februar 2016).
  2. 2. Karlsson L, Carlsson B, et al. Altered brain concentrations of citalopram and escitalopram in P-glycoprotein deficient mice after acute and chronic treatment. Eur Neuropsychopharmacol 2013; 23 (11): 1636-44.
  3. 3. Chetty M, Mattison D, Rostami-Hodjegan A. Sex differences in the clearance of CYP3A4 substrates: exploring possible reasons for the substrate dependency and lack of consensus. Curr Drug Metab 2012; 13 (6): 778-86.
  4. 4. O'Brien FE, Clarke G,et al. Human P-glycoprotein differentially affects antidepressant drug transport: relevance to blood-brain barrier permeability. Int J Neuropsychopharmacol 2013; 16 (10): 2259-72.