Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: Send ditt tlf.nr. på e-post og vi ringer deg opp med en gang.
E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2016; spm.nr. 7003, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 28.04.2016

 • RELIS Sør-Øst

 • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Lamotrigin, kvetiapin og påvirkning av fertilitet

Dato for henvendelse: 28.04.2016

RELIS database 2016; spm.nr. 7003, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: En mann som bruker Lamictal (lamotrigin) og Seroquel (kvetiapin) har lenge prøvd å få barn med partneren sin. Kan bruken av lamotrigin og kvetiapin medvirke til infertilitet og/eller dårlig sædkvalitet?

SVAR: Vi har ikke funnet sterke holdepunkter for at lamotrigin og kvetiapin kan føre til infertilitet og/eller redusert sædkvalitet hos menn. Antipsykotika, slik som kvetiapin, kan riktignok gi seksuell dysfunksjon som bivirkning. Ut fra den dokumentasjonen vi har funnet, ser det ut til at bekymringen knyttet til slike bivirkninger først og fremst er knyttet til den seksuelle responsen, mens eventuelle konsekvenser for mannens reproduksjon ikke er nevnt (1-3). Vi har ikke funnet studier som har undersøkt en eventuell påvirkning på mannlig fertilitet. Selv om vi ikke kan utelukke at kvetiapin og eventuelt lamotrigin kan medvirke til mannlig infertilitet eller redusert sædkvalitet, er det kanskje mer nærliggende å undersøke om barnløsheten kan ha andre årsaker. Nedenfor vil vi kort oppsummere de opplysningene vi har funnet om kvetiapin og lamotrigin med hensyn til mannlig reproduksjon.

Kvetiapin
Ved litteratursøk i PubMed (med søkeordene "infertil*", "fertil*" og "sperm*") har vi ikke funnet artikler eller kasuistikker som omtaler redusert sædkvalitet eller infertilitet hos menn som har brukt kvetiapin.

Seksuelle bivirkninger av antipsykotika skyldes trolig flere farmakologiske effekter (1). Disse legemidlene kan blant annet gi hyperprolaktinemi, som igjen kan føre til seksuell infertilitet og seksuell dysfunksjon, slik som hemmet spermatogenese, redusert libido og impotens (4,5). Det er likevel viktig å understreke at hyperprolaktinemi ikke alltid gir kliniske symptomer (3).

Kvetiapin er dessuten angitt som et av de antipsykotikaene som i minst grad gir hyperprolaktinemi (4,5), og studier tyder også på at kvetiapin gir seksuell dysfunskjon i mindre grad enn andre antipsykotika (1-3). Det er likevel ukjent hvor hyppig slike bivirkninger opptrer, og frekvensen varierer betydelig mellom ulike kilder (1-3,6).

Lamotrigin
Lamotrigin er i liten grad forbundet med seksuelle bivirkninger eller bivirkninger knyttet til mannlig reproduksjon (7-10). Seksuelle bivirkninger er ikke nevnt i den offisielle preparatomtalen til Lamictal (7), men ifølge en anerkjent medisinsk database er det i kliniske studier rapportert om impotens og ejakulasjonsproblemer hos mellom 0,1 og 1 % (8). Vi har ikke funnet data som tyder på at lamotrigin kan føre til redusert fertilitet hos menn.

Referanser
 1. 1. Jibson MJ. Second-generation antipsycotic medication: Phamracology, administration, and side effects. Version 19.0. In: UpToDate. http://www.helsebiblioteket.no/ (Sist oppdatert: 20. januar 2016).
 2. 2. Serretti A, Chiesa A. A meta-analysis of sexual dysfunction in psychiatric patients taking antipsychotics. Int Clin Psychopharmacol 2011; 26(3): 130-40.
 3. 3. La Torre A, Conca A et al. Sexual dysfunction related to psychotropic drugs: a critical review part II: antipsychotics. Pharmacopsychiatry. 2013; 46(6): 201-8.
 4. 4. Haddad PM, Wieck A. Antipsychotic-induced hyperprolactinaemia: mechanisms, clinical features and management. Drugs 2004; 64(20): 2291-314. Abstract.
 5. 5. Keller R, Mongini F. Switch to quetiapine in antipsychotic agent-related hyperprolactinemia. Neurol Sci 2002; 23(5): 233-5.
 6. 6. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Seroquel. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist oppdatert: 2. oktober 2015).
 7. 7. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Lamictal. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist oppdatert: 14. mars 2016).
 8. 8. Clinical Pharmacology 2016 database. Lamotrigine. Gold Standard, Inc. http://www.clinicalpharmacology.com/ (22. april 2016).
 9. 9. Bauer J, Klingmüller D. Which antiepileptic drug for men with epilepsy? A critical epileptological and andrological review. Nervenarzt 2008; 79(12): 1407-12. Abstract.
 10. 10. Szupera Z. The role of the antiepileptic drugs at the development of the sexual dysfunctions in male epileptic patients. Ideggyogy Sz 2007; 60(1-2): 4-13. Abstract.