Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: 23 07 55 00

Ikke tilgjengelig på telefon pga koronavirus inntil videre
- ta kontakt via e-post!

E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2016; spm.nr. 7619, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 11.10.2016

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Kronisk tretthetssyndrom av Mycoplasma pneumoniae

Dato for henvendelse: 11.10.2016

RELIS database 2016; spm.nr. 7619, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: En fastlege spør om Mycoplasma pneumoniae kan føre til symptomer som ved kronisk tretthetssyndrom. Legen behandler ofte luftveisinfeksjoner med antibiotika hvis M. pneumoniae mistenkes.

SVAR: Vurdering
Det er ikke kjent at M. pneumoniae fører til såkalt kronisk tretthetssyndrom. De fleste sykdomsforløpene med M. pneumoniae er milde med feber, influensaliknende symptomer, hodepine, sår hals og heshet.

Bakgrunn
Kronisk tretthetssyndrom
Centers for Disease Control i USA oppsummerer at det er ikke kjent at M. pneumoniae eller andre agens fører til såkalt kronisk tretthetssyndrom. Så langt tyder studier på at flere sykdommer eller tilstander kan utløse kronisk tretthetssyndrom. Det er ikke funnet single agens som utløsende faktor (1).

Om atypiske lungebetennelser/M. pneumoniae
Atypiske lungebetennelser kan være virale (2).

I antibiotika retningslinjene i primærhelsetjenesten opplyses det om at ved påvist mykoplasma- eller klamydofilainfeksjon er det bare behov for antibiotika ved sterk mistanke om pneumoni (3). Det ikke er dokumentert klinisk relevant effekt av anti­biotika ved akutt bronkitt (4).

Folkehelseinstitutttet påpeker at infeksjoner med M. pneumoniae ofte gir langtrukkent forløp i 3-4 uker. Pneumoni opptrer i ca 10 % av tilfellene. De fleste sykdomsforløpene er milde med feber, influensaliknende symptomer, hodepine, sår hals og heshet. Encefalitt og nevropati, pericarditt og myokarditt er svært sjeldne komplikasjoner. Asymptomatiske infeksjoner forekommer, spesielt hos yngre barn. Eldre og immunsupprimerte kan utvikle alvorlig sykdom (5).

Referanser
  1. 1. Centers for Disease Control. CFS. Causes. http://www.cdc.goc/cfs/causes/ (Sett: 29. september 2016).
  2. 2. Overview of pneumonia. Viral pneumonia. In: BMJ Best practice. http://www.helsebiblioteket.no/ (Sist oppdatert: 15. februar 2016).
  3. 3. Antibiotikabruk i primærhelsetjenesten. Nedre luftveisinfeksjoner. Pneumoni. http://www.antibiotikaiallmennpraksis.no/ (Sett: 30. september 2016)
  4. 4. Antibiotikabruk i primærhelsetjenesten. Nedre luftveisinfeksjoner. Akutt bronkitt. http://www.antibiotikaiallmennpraksis.no/ (Sett: 3. oktober 2016)
  5. 5. Folkehelseinstitutttet. Smittevernveilederen. Mycoplasma pneumoniae-infeksjoner - veileder for helsepersonell. https://www.fhi.no/ (Oppdatert: 13. april 2015).