Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: 23 07 55 00

Ikke tilgjengelig på telefon pga koronavirus inntil videre
- ta kontakt via e-post!

E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2016; spm.nr. 7814, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 29.11.2016

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Risiko ved behandling med trimetoprim i 1. trimester

Dato for henvendelse: 29.11.2016

RELIS database 2016; spm.nr. 7814, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: En kvinne ble behandlet med trimetoprim i første trimester. Hvilken risiko innebærer dette for svangerskapsforløpet og barnet?

SVAR: I arbeidet med utredningen har vi søkt i flere anerkjente oppslagsverk om sikkerhet ved bruk av legemidler ved graviditet. Nedenfor vil vi oppsummere den viktigste informasjonen vi har funnet om trimetoprim.

Ikke dokumentert fosterskadelig effekt hos mennesker
Så langt er det ikke fastslått at trimetoprim kan gi fosterskadelige effekter hos mennesker (1-3). Det er likevel anbefalt at trimetoprim helst unngås hos kvinner som er gravide i første trimester. Bakgrunnen for dette er at trimetoprim er en folsyreantagonist, og at mangel på folsyre generelt er kjent for å gi økt risiko for nevralrørsdefekter (1,2). Dyreforsøk har vist at svært høye doser trimetoprim kan gi teratogene effekter (4,5), men da ved bruk av doser som er langt høyere enn det som tilsvarer anbefalt dosering hos mennesker (5). Et anerkjent oppslagsverk angir at terapeutisk og kortvarig bruk av trimetoprim hos kvinner med normalt kosthold og normal folatstatus ikke er forventet å gi folatmangel (5).

Hva studiene har vist
Foreløpig finnes det begrenset dokumentasjon på sikkerheten ved bruk av trimetoprim tidlig i svangerskapet. Informasjonen som så langt finnes gir likevel ikke grunn til å tro at slik bruk innebærer noen høy risiko for fosterskader (2,6). Det finnes riktignok enkelte retrospektive studier og case rapporter som kan tyde på at trimetoprim kanskje kan gi nevralrørsdefekter og andre typer fosterskader, slik som ganespalte, kardiovaskulære defekter eller multiple misdannelser ved bruk av trimetoprim hos gravide. Disse resultatene er imidlertid basert på små og delvis usikre data, og andre case serier har ikke funnet noen slik sammenheng (3,5,6). Det kan derfor ikke utelukkes at misdannelsene har oppstått uavhengig av kvinnenes bruk av trimetoprim. Det er også publisert en studie hvor det ble sett en signifikant sammenheng mellom bruk av trimetoprim i første trimester og forekomst av sponanabort (2,3,5), men også disse resultatene er forbundet med usikkerhet (3).

KONKLUSJON
Ut fra den dokumentasjonen som foreligger til nå, ser det ikke ut til at bruk av trimetoprim i første trimester innebærer noen høy risiko for fosterskader eller andre uheldige effekter. Datagrunnlaget er imidlertid for begrenset til å kunne utelukke en liten risikoøkning.

Referanser
  1. 1. Helsedirektoratet. Antibiotikabruk i primærhelsetjenesten. Gravide og ammende. http://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/antibiotika/(Sist oppdatert: 15. november 2016).
  2. 2. Schaefer C, Peters P et al., editors. Drugs during pregnancy and lactation 2015; 3rd ed.: 121-2.
  3. 3. Micromedex® 2.0 (online). Proloprim (Reprotox). http://www.helsebiblioteket.no/ (28. november 2016).
  4. 4. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell. Generelle kapitler G7 Graviditet og legemidler. http://www.legemiddelhandboka.no/ (Publisert: 11. desember 2015).
  5. 5. UK teratology information service (UKTIS). Trimethoprim in pregnancy. https://www.toxbase.org/ (Publisert: desember 2013).
  6. 6. Källén K, Winbladh B. Läkemedel och fosterpåverkan. Trimetoprim. http://www.janusinfo.se/Beslutsstod/Lakemedel-och-fosterpaverkan/ (Publisert: 3. desember 2013).