Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: Send ditt tlf.nr. per e-post og vi ringer tilbake (kl. 08.30 -15.30).
E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2016; spm.nr. 7870, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 13.12.2016

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Bruk av kodein hos en voksen kortvokst pasient med lav vekt

Dato for henvendelse: 13.12.2016

RELIS database 2016; spm.nr. 7870, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: Felleskatalogen og legemiddelhåndboken oppgir at man ikke skal bruke Paralgin Forte (paracetamol/kodein) eller andre kodeinpreparater til barn under 12 år på grunn av risiko for opioidtoksisitet. Lege spør om dette også gjelder en voksen, kortvokst pasient med lav kroppsvekt (25 kg). I tillegg spør lege om hvilken dosering av et kodeinpreparat som kan anbefales til en slik pasient.

SVAR: En voksen kortvokst pasient med kroppsvekt 25 kg kan bruke kodeinpreparat i kombinasjon med paracetamol, men dosen må justeres etter kroppsvekt. Anbefalt dose til en person på 25 kg blir i utgangspunktet en halv tablett Pinex Forte (paracetamol/kodein) 500 mg/30 mg inntil fire ganger per døgn. Dette bør justeres etter klinisk respons.

Bakgrunn
Det finnes flere årsaker til kortvoksthet. Familiær kortvoksthet er den vanligste formen for kortvoksthet, og disse personene er friske. Det finnes også medisinske årsaker til kortvoksthet, som for eksempel manglende ernæring, hormonelle forstyrrelser, kroniske sykdommer eller skjelettendringer (1). Svaret baseres på forutsetning om at pasienten er ellers frisk.

Spesielle hensyn må tas ved dosering av medisiner til kortvokste. Det anbefales da å dosere smertestillende medisiner etter vekt (2). Den godkjente preparatomtalen (SPC) til Altermol (paracetamol/kodein) 500 mg/30 mg tablett oppgir følgende doseringsanbefaling (3):

Voksne:
1-2 tabletter 1-4 ganger i løpet av 24 timer. Maksimal daglig dose av kodein bør ikke overstige 240 mg.
Pediatrisk populasjon:
Ungdom fra 12 år og eldre:
I den pediatriske populasjonen i alderen 12-18 år skal dosen primært baseres på kodeinkomponenten og kroppsvekt. Anbefalt enkeltdose av kodein er 0,5-1 mg kodein/kg, maksimalt 4 ganger daglig.
Dosen av Altermol bør justeres slik at paracetamolkomponenten ikke overstiger 15 mg/kg/dose (opp til 60 mg/kg/dag).


Ut fra dette vil anbefalt dose til en pasient på 25 kg være 12,5-25 mg kodein per enkeltdose og 375 mg paracetamol per enkeltdose. Dette kan doseres inntil fire ganger per dag. Dersom pasienten tar én tablett Paralgin Forte (paracetamol/kodein) 400 mg/30 mg inntil fire ganger per døgn vil dette ligge noe høyere enn en korrekt vektjustert dose.

Pasienten kan dele en tablett Pinex Forte (paracetamol/kodein) 500 mg/30 mg i to, for så å ta en halv tablett fire ganger per døgn. Vedkommende vi da få 250 mg paracetamol og 15 mg kodein per dose (4). Ved en slik dosering er det mindre sjanse for overdosering av kodein.

Referanser
  1. 1. Sunnaas sykehus. Kortvoksthet. https://www.sunnaas.no/ (Sist oppdatert: 5. desember 2016).
  2. 2. Sunnaas sykehus. Spesielle forholdsregler ved anestesi til kortvokste personer (også OI). https://www.sunnaas.no/ (Sist oppdatert: 3. november 2016).
  3. 3. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Altermol. http://www.legemiddelsok.no/ (Sist oppdatert: 11. november 2015).
  4. 4. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Pinex Forte. http://www.legemiddelsok.no/ (Sist oppdatert: 18. august 2016).