Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: 23 07 55 00

Ikke tilgjengelig på telefon pga koronavirus inntil videre
- ta kontakt via e-post!

E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2017; spm.nr. 8041, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 17.01.2017

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Botulinumtoksin og amming

Dato for henvendelse: 17.01.2017

RELIS database 2017; spm.nr. 8041, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: Sykepleier spør om Vistabel/Botox (botulismetoksin) er godkjent til bruk hos kvinner som ammer.

SVAR: Både Vistabel og Botox inneholder botulismetoksin type A, men de er godkjent for forskjellige indikasjoner. Vistabel benyttes til kosmetisk fjerning av rynker, mens Botox er indisert for behanding av ulike nevrologiske sykdommer (f.eks. fokal spastisitet, blefarospasme og kronisk migrene), blæresykdommer og aksillær hyperhidrose (1,2).

Vistabel og Botox er ikke godkjent for bruk hos kvinner som ammer. I preparatomtalene angis at ingen informasjon om utskillelse i morsmelk finnes, og at bruk under amming ikke kan anbefales (1,2).

Botulismetoksin type A er et stort protein med høy molekylvekt (3). Ved korrekt intramuskulær injeksjon er det ikke forventet overgang i systemisk sirkulasjon med påfølgende overgang i morsmelk (3-6). På grunn av manglende dokumentasjon hos ammende, er det vår vurdering at slik behandling kun bør gis til kvinner som ammer hvis det anses medisinsk nødvendig, og det ikke finnes andre tilfredsstillende behandlinger.

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Vistabel. http://www.legemiddelsok.no/ (Sist oppdatert: 23. mars 2015).
  2. 2. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Botox. http://www.legemiddelsok.no/ (Sist oppdatert: 5. februar 2016).
  3. 3. Amundsen S, Nordeng H et al. Pharmacological treatment of migraine during pregnancy and breastfeeding. Nat Rev Neurol 2015; 11(4): 209-19.
  4. 4. Hale TW, Rowe HE, editors. Medications and mothers milk: A manual of lactational pharmacology 2017; 17th ed.: 118-9.
  5. 5. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell. Amming og legemidler. http://www.legemiddelhandboka.no/ (Publisert: 11. desember 2015).
  6. 6. Organization of teratology information specialists (OTIS). Medications & More During Pregnancy & Breastfeeding. Onabotulinumtoxin A (Botox). http://www.otispregnancy.org/ (Oppdatert : desember 2016).