Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: Se øverst til høyre
E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2017; spm.nr. 8174, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 17.02.2017

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Østrogenholdige p-piller for å redusere melkeproduksjonen

Dato for henvendelse: 17.02.2017

RELIS database 2017; spm.nr. 8174, RELIS Sør-Øst.

SPØRSMÅL: Helsesøster spør om en ammende kvinne kan forsøke østrogenholdige p-piller mot ekstrem overproduksjon av morsmelk.

SVAR: Østrogenholdige p-piller er i flere kilder nevnt som et mulig behandlingsalternativ hos ammende kvinner med overproduksjon av melk (hypergalakti) (1-4). Det finnes imidlertid svært begrenset med dokumentasjon på effekten av ulike behandlingstiltak, inkludert bruk av p-piller. Ved søk i PubMed har vi kun funnet noen få artikler hvor behandling av overproduksjon er omtalt.

Nasjonalt kompetansesenter gir konkrete råd
Nasjonalt kompetansesenter for amming har utarbeidet et eget dokument om ulike medisinske brystkomplikasjoner ved amming, hvor blant annet overproduksjon er omtalt. Her gis det blant annet konkret informasjon om hvilke momenter som bør vurderes ved mistanke om overproduksjon, hvilke ikke-medikamentelle tiltak som bør forsøkes først samt konkrete doseringsforslag hvis det er behov for å forsøke østrogenholdige p-piller. Dette dokumentet oversendes spørsmålsstiller i sin helhet (1).

Vurdering av tromboserisiko
I dette tilfellet vet vi ikke hvor lang tid som har gått siden kvinnen fødte. Vi vil for ordens skyld nevne at Nasjonalt kompetansesenter for amming angir at østrogenholdige p-piller er kontraindisert de første fire månedene etter fødsel på grunn av økt tromboserisiko (1). Ut fra dokumentasjonen som finnes, mener vi at dette heller bør anses som en forsiktighetsregel enn som en absolutt kontraindikasjon.

Det er kjent at tromboserisikoen er økt hos alle kvinner etter fødsel, særlig de tre første ukene. Selv om data tyder på at det tar hele fire måneder før risikoen er nede på tilsvarende nivå som før svangerskapet, ser det ut til at risikoen er relativt lav allerede syv uker etter fødsel. Når østrogenholdige p-piller skal gis som prevensjon, vurderer noen kilder at kvinner som ammer kan begynne med p-piller så tidlig som 3-8 uker etter fødsel, blant annet avhengig av om kvinnen har andre risikofaktorer for trombose (5).

Hvis det er under fire måneder siden kvinnen fødte, eller hvis spørsmålsstiller har ytterligere spørsmål rundt bruk av østrogenholdige p-piller for å redusere melkeproduksjonen, vil vi anbefale å kontakte Nasjonalt kompetansesenter for amming for å diskutere den aktuelle problemstillingen.

Referanser
  1. 1. Nasjonalt kompetansesenter for amming. Oslo universitetssykehus. Hva leger må vite om: Medisinske brystkomplikasjoner ved amming. https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/nasjonale-og-regionale-tjenester/nasjonal-kompetansetjeneste-for-amming-nka/fagstoff-om-amming-og-morsmelk (Sist oppdatert: 31. oktober 2016).
  2. 2. Spencer J. Common problems of breastfeeding and weaning. Version 41.0. In: UpToDate. http://www.helsebiblioteket.no/ (Sist oppdatert: 28. oktober 2016).
  3. 3. Trimeloni L, Spencer J. Diagnosis and management of breast milk oversupply. J Am Board Fam Med 2016; 29(1): 139-42.
  4. 4. Eglash A. Treatment of maternal hypergalactia. Breastfeed Med 2014; 9(9): 423-5.
  5. 5. RELIS database 2016; spm.nr. 6578, RELIS Sør-Øst. (www.relis.no)