Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: Send ditt tlf.nr. på e-post og vi ringer deg opp med en gang.
E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2017; spm.nr. 8316, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 24.03.2017

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Endret sædkvalitet/innhold som bivirkning av paliperidon (Xeplion)?

Dato for henvendelse: 24.03.2017

RELIS database 2017; spm.nr. 8316, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: SPØRSMÅLSTEKST

SVAR: Vi har allerede kontaktet spørsmålsstiller på telefon og bedt denne om å få sendt en prøve på ejakulatet for å få vurdert dette med tanke på å få avklart innholdet i ejakulatet .

Paliperidon (Xeplion) blokkerer selektivt monoamineffekter, binder seg sterkt til serotonerge 5-HT2- og dopaminerge D2-reseptorerer. Paliperidon blokkerer også alfa-1 adrenerge-reseptorer. Paliperidon har prinsipielt samme virkningsmekanisme som risperidon (1,2).
Ved blokkering av alfa-1-adrenergereseptorer kan det forekomme retrograd ejakulasjon opp i urinblæren som følge av relaksasjon av glatt musklatur man har også sett priapisme som bivirkning. Det er vist i en klinisk studie fra 2011 at pasienter med benign prostata hyperplasi hvor man brukte salfa-1 adrenergeblokkere hadde opptil 23 % av pasientene fravær av antegradejakulasjon (3,4).
Det er beskrevet et kasus hvor en pasient under behandling med risperidon utviklet retrograd ejakulasjon og hvor man skiftet til paliperidon hvor man hadde bedring av symptomer ved ejakulasjon (5). Disse to preparatene har likevel så lik virkningsmekanisme og farmakodynamikk at man ikke kan slutte annet en at det muligens finnes individuelle responser som gjøre at det ene kan være bedre for en person enn det andre.
Svaret til spørsmålstiller er at paliperidon på bakgrunn av likhet med virkningsmekanismen og farmakodynamikk med risperidon sannsynligvis også kunne føre til retrograd ejakulasjon og de beskrevne symptomene som er presentert.

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk.Preparatomtale.Paliperidon (Xeplion), risperidon (Risperdal). http://www.legemiddelsok.no/.Søkt 01.02.2017.
  2. 2. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell.Paliperidon.http://www.legemiddelhandboka.no/.Søkt 01.02.2017.
  3. 3. Brayfield A, editor. Martindale: The complete drug reference. In: Micromedex® 2.0. Paliperidone.http://www.helsebiblioteket.no/. Søkt 01.02.2017.
  4. 4. Yokoyama T et al.Effects of three types of alpha-1 adrenoceptor blocker on lower urinary tract symptoms and sexual function in males with benign prostatic hyperplasia. Int J Urol, 2011. 18(3): p. 225-30.
  5. 5. Kandasamy A et al.Paliperidone as an alternative for risperidone in a case of schizophrenia with retrograde ejaculation. J Neuropsychiatry Clin Neurosci, 2012. 24(3): p. E17-8.