Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: Send ditt tlf.nr. per e-post og vi ringer tilbake (kl. 08.30 -15.30).
E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2017; spm.nr. 8372, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 07.04.2017

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Escitalopram og konstant durelyd i hodet

Dato for henvendelse: 07.04.2017

RELIS database 2017; spm.nr. 8372, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: En pasient har hatt en sterk dure-/suselyd i hodet siden seponering av Cipralex (escitalopram) for ca. to måneder siden. Behandling med escitalopram pågikk i tilsammen tre uker, og plagene oppsto den siste dagen. Lege spør om dette kan være bivirkning av escitalopram eller et nedtrappingssymptom.

Det er opplyst at støyplagene forsterkes noe ved aktiviteter, og at pasienten har slitt med dårlig søvnkvalitet de siste månedene.

SVAR: Ved litteratursøk har vi ikke funnet beskrevet at escitalopram (Cipralex) har gitt vedvarende dure-/suselyder i hodet, verken under behandlingen eller som et nedtrappingssymptom (seponeringssymptom). Det kan imidlertid ikke utelukkes at escitalopram har utløst tinnitus.

Bivirkning
I preparatomtalen til Cipralex er tinnitus angitt som en mindre vanlig bivirkning av escitalopram (1). Dette er ikke nærmere beskrevet. Tinnitus kalles gjerne øresus på norsk, men støyen (susing, brusing, motorlyd m.m.) kan også oppfattes å komme fra et sted inni eller rundt hodet eller som en fjern lyd utenfor hodet (2).

I flere oversikter over legemidler som kan gi tinnitus, er ikke escitalopram nevnt (2,3). UpToDate angir imidlertid at økt serumnivå av serotonin har vært sett hos noen pasienter med tinnitus (2). Serotonin reseptorer finnes lokalisert i hele hørselsapparatet, og unormal signaloverføring kan tenkes å spille en rolle hos pasienter med tinnitus.

Seponeringssymptom
Seponering av escitalopram og andre SSRIer (serotoninreopptakshemmere) medfører ofte seponeringssymptomer, særlig ved brå avslutning av behandlingen (1,4). For den aktuelle pasienten var behandlingen kortvarig, og dosen ble trappet opp i starten og trappet ned før seponering.

Seponeringssymptomene er vanligvis milde og forsvinner i løpet av en uke eller to uten behandling, men de kan også vedvare i en måned eller lengre (1,4). Typiske symptomer er blant annet svimmelhet, tretthet, hodepine og kvalme. UpToDate nevner at hørselshallusinasjoner er et mindre vanlig symptom (4). Det henvises til en artikkel som beskriver to pasientene som hørte lyder i 10-20 minutter et par dager etter seponering av paroksetin (5).

Annet
Depresjon, angst og søvnproblemer kan både forverre tinnitus og forsterke påvirkning på livskvalitet. Fysisk aktivitet kan forverre tinnitus som skyldes vaskulære forhold (2).

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Cipralex. http://www.legemiddelsok.no/ (Sist oppdatert: 9. februar 2016).
  2. 2. Dinces EA. Etiology and diagnosis of tinnitus. Version 25.0. In: UpToDate. http://www.helsebiblioteket.no/ (Sist oppdatert: 25. februar 2016).
  3. 3. Norsk elektronisk legehåndbok. Øresus. http://www.legehandboka.no/ (Sist endret: 31. mai 2016).
  4. 4. Hirsch M, Birnbaum RJ. Discontinuing antidepressant medication in adults. Version 2.0. In: UpToDate. http://www.helsebiblioteket.no/ (Sist oppdatert: 2. august 2016).
  5. 5. Yasui-Furukori N, Kaneko S. Hallucination induced by paroxetine discontinuation in patients with major depressive disorders. Psychiatry Clin Neurosci 2011; 65(4): 384-5.