Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: 23 07 55 00

Ikke tilgjengelig på telefon pga koronavirus inntil videre
- ta kontakt via e-post!

E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2017; spm.nr. 8993, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 27.09.2017

 • RELIS Sør-Øst

 • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Grå stær av psykofarmaka?

Dato for henvendelse: 27.09.2017

RELIS database 2017; spm.nr. 8993, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: En pasient tidlig i førtiårene har i noen år brukt flere psykofarmaka, og har nå nylig fått avdekket grå stær (katarakt) hos øyelege. En lege ved distriktspsykiatrisk senter (DPS) spør om psykofarmaka kan ha vært medvirkende årsak til utviklingen av grå stær.

Pasienten har brukt følgende legemidler i noen år: Klorprotiksen (Truxal), kvetiapin, lamotrigin (Lamictal), levomepromazin (Nozinan) og fluoksetin. Behovsmedisiner er hydroksyzin (Atarax), alimemazin (Vallergan), zolpidem og melatonin (Cirkadin).

SVAR: Av legemidlene denne relativt unge pasienten bruker, er det fentiazinet levomepromazin (Nozinan) som gir størst risiko for kataraktutvikling. Dersom kataraktutviklingen primært ikke kan tilskrives andre risikofaktorer, kan det ikke utelukkes at årsaken er bruk av levomepromazin. Kvetiapin og alimemazin (Vallergan) kan også ha bidratt. Dersom det er aktuelt å bruke disse legemidlene videre, anbefales UV-beskyttelse/solbriller.

Fentiaziner
Det er velkjent at legemidler kan bidra til utvikling av katarakt. Legemidlene som i størst grad er assosiert med utvikling av katarakt er glukokortikoider, myotika og antipsykotika, særlig av fentiazintypen (1).

Bruk av fentiaziner ble i en studie assosiert med en 3,5 ganger høyere risiko for kataraktoperasjon, ved eksponering 2-5 år før operasjonen (2). Fentiaziner er fotolabile under aerobe betingelser, og for levomepromazins del kan UVA og UVB stråling medføre at det dannes sulfoksider som kan felle ut i hud, linse og hornhinne (3).

Det er også verd å merke seg at alimemazin (Vallergan) er et fentiazinderivat. Preparatomtalen nevner linse- og korneauklarheter som sjeldne bivirkninger (0,01-0,1%) (4).

Andre psykofarmaka
Det kan være vanskelig å skille effekt av legemidler fra annen eksponering som disponerer for katarakt. Andre årsaker kan være somatisk sykdom, bruk av andre legemidler, annen øyesykdom, arvelighet og eksponering for ultrafiolett lys. Hunder (beagle/støver) som i prekliniske studier fikk kvetiapin utviklet katarakt (5). Det har vært en del kontrovers om dette også gjelder mennesker, men det er rapportert tilfeller av mulig kvetiapinutløst katarakt (6).

I en nøstet case-control-studie som inkluderte 2144 pasienter med schizofreni og 22221 kontroller matchet for alder og kjønn, fant man etter justering for risikofaktorer ikke noen assosiasjon mellom kataraktutvikling og lang tids bruk av flere atypiske antipsykotika inklusive klozapin, risperidon, paiperidon, ziprasidon, olanzapin, kvetiapin, zotepin eller amisulprid (7).

Forfatterne av denne studien har også utført en tilsvarende studie på antidepressiver, med et nesten 7 ganger større pasientgrunnlag. Her fant man at langvarig bruk av antidepressiver var assosiert med 26% økt risiko for å utvikle grå stær (8).

Andre legemidler
Flere andre legemidler er antatt å bidra til kataraktutvikling, men i mindre grad enn glukokortikoider, fentiaziner og miotika. Eksempler er ulike cytostatika, desferoksamin, fenytoin, isotretinoin, p-piller, allopurinol, enkelte malariamidler, diazepam, tetrasykliner og sulfonamider (1). En studie har påvist en sammenheng mellom bruk av statiner og økt risiko for katarakt (OR 1,09, 95% KI 1,02-1,17), men årsakssammenhengen er usikker (9).

Referanser
 1. 1. van den Brûle J, Degueldre F et al. Drug-induced cataracts. Rev Med Liege. 1998;53(12) :766-9.
 2. 2. Isaac NE, Walker AM et al. Exposure to Phenothiazine Drugs and Risk of Cataract. Arch Ophthalmol 1991; 109(2): 256–60.
 3. 3. Piñero-Santiago LE, García C et al. Photooxidation Mechanism of Levomepromazine in Different Solvents. Photochem Photobiol 2013; 89: 1479–89.
 4. 4. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Vallergan. http://www.legemiddelsok.no/ (Sist oppdatert: 25. januar 2016).
 5. 5. Stip E, Boisjoly H. Quetiapine: are we overreacting in our concern about cataracts (the beagle effect)? Can J Psychiatry 1999; 44(5): 503.
 6. 6. Raj R, Raj A et al. Quetiapine Induced Cataract - A Rare Case Report. Am J Medicine Studies 2014; 2(2): 38-41.
 7. 7. Chou PH, Chu CS et al. Use of atypical antipsychotics and risks of cataract development in patients with schizophrenia: A population-based, nested case-control study. Schizophr Res 2016; 174: 137-43
 8. 8. Chou PH, Chu CS et al. Antidepressants and risk of cataract development: A population-based, nested case-control study. J Affect Disord 2017; 215: 237-44.
 9. 9. Leuschen J, Mortensen EM et al. Association of Statin Use With Cataracts. A Propensity Score–Matched Analysis. JAMA Ophthalmol 2013; 131(11): 1427–34.