Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: 23 07 55 00

Telefon er bemannet:
mandag-fredag kl. 10-15

E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2017; spm.nr. 9128, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 31.10.2017

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Nevrogent hørselstap som bivirkning av medisiner?

Dato for henvendelse: 31.10.2017

RELIS database 2017; spm.nr. 9128, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: Spørsmål fra lege ved revmatologisk avdeling:

En pasient med kjent ankyloserende spondylitt har brukt metotreksat i mer enn 20 år og golimumab (Simponi) de siste 2 år. Pasienten har brukt TNF-alfa-hemmere i 15 år, alendronat de siste 5 år.

Pasienten har hatt vondt i ørene over lengre tid. Det er nå funnet et nevrogent hørselstap i ett øre med negativ MR caput. Øre-nese-hals-avdeling spør om det kan være som ledd i en bivirkning.

SVAR: Legemiddelutløst ototoksisitet kan ikke helt utelukkes. Flere legemidler er kjent for å gi ototoksisitet i ulik grad, men verken TNF-alfa-hemmere, metotreksat eller alendronat er blant dem. Hos pasienter med ankyloserende spondylitt, er NSAIDs mest relevant med tanke på hørselstap. Vi anbefaler at tilfellet meldes som bivirkning til RELIS.

Golimumab og andre TNF-alfa-hemmere
RELIS utredet i 2015 ototoksisitet av golimumab og TNF-alfa-hemmere generelt (1, vedlagt). Bakgrunnen var at en ung pasient med ulcerøs kolitt som hadde brukt Simponi i 1,5 år utviklet tinnitus og sensorinevrogent hørselstap bilateralt. Konklusjonen i denne utredningen var:

Hørselstap eller tinnitus er ikke en kjent bivirkning av golimumab, og TNF-alfa-hemmere generelt har ikke kjent ototoksisitet. Det foreligger imidlertid enkelte spontanrapporterte tilfeller på hørselstap/nedsatt hørsel etter oppstart med golimumab (eller andre TNF-alfa-hemmere), og vi kan ikke sikkert utelukke at det kan dreie seg om en legemiddelbivirkning. Vi oppfordrer derfor om at det aktuelle tilfellet meldes til RELIS som en mistenkt bivirkning av golimumab.

Vi har ikke funnet ny informasjon som gir grunn til å endre denne konklusjonen, og det kan være grunn for å melde det aktuelle tilfellet som mulig bivirkning av golimumab.

Metotreksat
RELIS har ikke funnet dokumentasjon som knytter metotreksat til ototoksisitet. I en studie på rotter ble ototoksisitet undersøkt ved å injisere metotreksat inn i trommehinnen. Ingen skadelige effekter i det indre øre eller i hørselsbanene i sentralnervesystemet ble påvist (2).

Alendronat
Koreanske forskere har undersøkt effekten på det indre øret og risiko for sensorisk hørselstap ved injeksjon av ulike bisfosfonater inn i det indre øret (runde vindu) i marsvin. For alendronat ble det sett et ikkereversibelt hørselstap på 35 dB, og forskerne observerte moderat til alvorlig skade på hårceller i Cortis organ (3). Det er usikkert om disse funnene har relevans for peroral behandling i menneske. Preparatomtalen for alendronat (SPC) nevner ikke ototoksisitet eller hørselstap som bivirkning (4).

Klassiske ototoksiske legemidler
Aminoglykosidantibiotika, loop-diuretika, NSAIDs og kinin er velkjente ototoksiske legemidler. Av cytostatika, er det særlig platinaforbindelsene (cisplatin/karboplatin) som er assosiert med skade på det indre øret.

NSAIDs har lenge vært førstelinjebehandling ved ankyloserende spondylitt, og det er grunn til å tro at disse legemidlene utgjør størst risiko for legemiddelrelatert hørselstap. NSAIDs forårsaker mildt til moderat sensorisk hørselstap ved å hemme motiliteten i de ytre hårcellene. Ved høye doser kan nevroner i spiralganglionene bli ødelagt, noe som kan bidra til redusert nevronal aktivitet i cochlea. Redusert blodstrøm til cochlea kan også bidra til hørselstap. NSAID-indusert hørselstap er som regel reversibel, og kan forsvinne helt etter seponering. I motsetning til de ototoksiske effektene, har NSAIDs beskyttende effekt ved cochleaskade. Dette skyldes antakelig anti-inflammatoriske og antioksidante virkninger (5).

Referanser
  1. 1. RELIS database 2015; spm.nr. 4043, RELIS Nord-Norge.
  2. 2. Eren SB, Dogan R et al. Evaluation of ototoxicity of intratympanic administration of Methotrexate in rats. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2017; 100: 132-6.
  3. 3. Kim HJ, Park IS et al. Functional and morphologic inner ear changes in guinea pigs caused by administration of various bisphosphonates to the round window. Tiss Eng Regen Med 2006; 3(2): 137-41.
  4. 4. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Fosamax. http://www.legemiddelsok.no/ (Sist oppdatert: 17. juni 2016).
  5. 5. Schellack N, Naude A et al. An overview of pharmacotherapy-induced ototoxicity. S Afr Fam Pract 2013; 55(4): 357-65.