Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: 23 07 55 00

Telefon er bemannet:
mandag-fredag kl. 10-15

E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2017; spm.nr. 9204, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 17.11.2017

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Gentamicin og hørselstap, svimmelhet og tinnitus

Dato for henvendelse: 17.11.2017

RELIS database 2017; spm.nr. 9204, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: Spørsmål fra sakkyndig i Norsk pasientskadeerstatning:

I forbindelse med pyelonefritt fikk en ung pasient behandling med ampicillin og gentamicin i kombinasjon.

I løpet av mindre enn 12 timer fikk hun i overkant av 9 mg/kg gentamicin, fordelt på to doser. Deretter ble det byttet til et kefalosporin.

Denne dosen er helt åpenbart noe høyt i henhold til hennes vekt.


Etter om lag 3-4 måneder klager pasienten over hørselstap, tinnitus og svimmelhet som vedvarer. Audiometri viser dip i diskanten. Disse forandringene var deretter nokså konstante. Hun hadde ikke problemer med hørsel eller balanse på forhånd.

Kan aktuelle doser gentamicin ha forårsaket disse bivirkningene? Er doseringen innenfor det akseptable?

SVAR: Pasienten har fått gentamicin i doser som er høyere enn det anbefalte. Både hørselstap, tinnitus og svimmelhet er symptomer på ototoksisitet og vestibulær toksisitet, og dette er velkjente bivirkninger av gentamicin og andre aminoglykosider. Det kan ikke utelukkes at pasientens symptomer kan skyldes gentamicin. Undersøkelse i spesialisthelsetjenesten vil være avgjørende for å kunne slå fast om pasientens symptomer er forenlige med legemiddelutløst skade på det hørsel- og balanseorganer i det indre øret.

Anbefalt daglig parenteral dose gentamicin til barn, ungdom og voksne med normal nyrefunksjon er ifølge preparatomtalen (SPC) 3-6 mg/kg/døgn som 1 (anbefalt) eller 2 doser (1).

Norsk legemiddelhåndbok viser til at det kan gis 5–7 mg/kg, deretter 1,5–2 mg/kg × 3, men at dette er utenfor godkjent indikasjon (2). Som et off-label alternativ presenterer Micromedex 5 - 7 mg/kg/døgn ved dosering én gang i døgnet (3).

Ototoksisitet er en velkjent bivirkning av aminoglykosider, særlig ved lang tids bruk. Enkelte aminoglykosider, blant dem gentamicin, kan ha selektiv vestibulotoksisk effekt, og her kan pasientene oppleve svimmelhet uten samtidig hørselstap. Mekanismen for ototoksisiteten er ukjent, men vedvarende bruk eller ekstreme toppkonsentrasjoner er antatt å være risikofaktorer. Gentamicinutløst vestibulær skade antas å være forårsaket av skade på hårceller. Aminoglykosidenes ototoksiske effekter er i større grad irreversible sammenlignet med nefrotoksisiteten (4).

Micromedex oppsummerer at ototoksisitet er mest vanlig ved for høye doser hos pasienter med nedsatt nyrefunksjon, og at det vanligvis er assosiert med serumkonsentrasjoner over 12-15 µg/mL (3).

VI har ikke funnet studier som entydig tallfester hvilke dosestørrelser eller varighet av gentamicinbehandling som gir økt risiko for ototoksisitet. Vi har ikke grunnlag for å slå endelig fast eller avkrefte om dosene denne pasienten fikk er tilstrekkelige til å utløse oto- og/eller vestibulotoksisitet.

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Gensumycin. http://www.legemiddelsok.no/ (Sist oppdatert: 29. oktober 2016).
  2. 2. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell. L1.2.9.1 Gentamicin. http://legemiddelhandboka.no/ (Sist oppdatert: 9. januar 2017).
  3. 3. Micromedex® 2.0 (online). Gentamicin (Drugdex System). http://www.helsebiblioteket.no/ (Lest 16.11.2017).
  4. 4. Decker BS, Molitoris BA. Pathogenesis and prevention of aminoglycoside nephrotoxicity and ototoxicity. Version 12.0. In: UpToDate. http://www.helsebiblioteket.no/ (Sist oppdatert: 26. juli 2017).