Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: 23 07 55 00

Ikke tilgjengelig på telefon pga koronavirus inntil videre
- ta kontakt via e-post!

E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2011; spm.nr. 924, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 18.10.2011

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Interaksjon mellom magnesium og diverse legemidler

Dato for henvendelse: 18.10.2011

RELIS database 2011; spm.nr. 924, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: Farmasøyt spør om magnesium kan tas sammen med kandesartan (Atacand), pantoprazol (Somac), bendroflumetiazid med kalium (Centyl med kaliumklorid) og cetirizin.

SVAR: Magnesiumabsorbsjon og -utskillelse
Omtrent en tredel av inntatt mengde magnesium absorberes i tarmen. Det er vist at absorbsjonen økes ved aktiv gastrointestinal sykdom, hovedsaklig magesår. Magnesium skilles ut i nyrene. Omtrent 80% av magnesium i plasma filtreres i nyrene, men det meste reabsorberes, hovedsaklig i den oppadstigende delen av Henles sløyfe og er avhengig av en natriumgradient. Da nyrene er det eneste systemet som skiller ut magnesium vil nedsatt nyrefunksjon føre til økt magnesium i plasma (1,2).

Effekt av legemidler på magnesiumnivåer
Kandesartan kan hos utsatte pasienter nedsette nyrefunksjonen (3) og vil derfor, i alle fall i teorien, kunne øke magnesiumnivået i blodet. Det er kjent at tiazider kan føre til magnesiummangel, trolig grunnet redusert natriumgradient i Henles sløyfe (4). Protonpumpehemmere har også vært forbundet med magnesiummangel og amerikanske myndigheter anbefaler at man måler magnesium ved oppstart og senere jevnlig hos pasienter som skal stå på protonpumpehemmer lenge (5,6). Legemiddelindusert magnesiummangel vil i de fleste tilfeller la seg behandle med magnesiumtilskudd (5). Cetirizin vil trolig ikke påvirke nyrefunksjon eller magnesiumnivåer (7).

Konklusjon
Det foreligger ikke opplysninger om at pasienten har fått påvist magnesiummangel, men den aktuelle pasienten står på flere legemidler som kan føre til magnesiummangel. Dersom pasientens nyrefunksjon er normal kan det være hensiktsmessig å bruke magnesiumtilskudd.

Referanser
  1. 1. Augus ZS. Regulation of magnesium balance. In: UpToDate. http://www.uptodate.com/ (Sist oppdatert: 26. april 2011).
  2. 2. Augus ZS. Causes and treatment of hypermagnesemia. In: UpToDate. http://www.uptodate.com/ (Sist oppdatert: 11. januar 2011).
  3. 3. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Atacand. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist endret: 31. januar 2011).
  4. 4. Augus ZS. Diuretics and magnesium balance. In: UpToDate. http://www.uptodate.com/ (Sist oppdatert: 18. juni 2010).
  5. 5. Augus ZS. Causes of hypomagnesemia. In: UpToDate. http://www.uptodate.com/ (Sist oppdatert: 12. april 2011).
  6. 6. McEvoy GK, editor. Pantoprazole sodium. The AHFS Drug Information [åååå]. http://www.medicinescomplete.com/ (18. oktober 2011).
  7. 7. McEvoy GK, editor. Cetirizine hydrochloride. The AHFS Drug Information online. http://www.medicinescomplete.com/ (18. oktober 2011).