Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: 23 07 55 00 (kl. 09.00 – 15.00 alle hverdager)
E-post: [email protected]
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2018; spm.nr. 9760, RELIS Sør-Øst

Publisert: 16.03.2018

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Pensling av natron eller Farris i munnen til spedbarn med trøske

Dato for henvendelse: 16.03.2018

RELIS database 2018; spm.nr. 9760, RELIS Sør-Øst.

SPØRSMÅL: Ammehjelpen får stadig tilbakemeldinger fra mødre som har fått tips fra helsepersonell (helsesøstre, leger, jordmødre) om å pensle Farris i munnen til babyen ved trøske. Dette bunner sannsynligvis i at natriumbikarbonat har vært brukt mot trøske (for eksempel i Sverige, Vichy-vatten) - men Farris inneholder ikke natriumbikarbonat. Finnes det forskning som støtter bruk av natron mot trøske opp mot tradisjonelle legemidler?

SVAR: VURDERING
Vi har ikke funnet forskning som støtter opp om bruk av natron eller Farris i behandling av trøske hos spedbarn.

BAKGRUNN
Vi kjenner ikke til bakgrunnen for at helsepersonell gir råd til mødre om å pensle Farris i munnen til babyen ved trøske. Slike råd holdes sannsynligvis i live ved "sannhetsvitnemål" blant annet på internett.

Informasjonstjenesten i Sverige nevner at noen synes at det hjelper å behandle trøske ved å pensle tungen med mineralvann med natriumbikarbonat, som Vichyvatten, og at det er ufarlig å prøve (1). De presiserer at de ikke har funnet vitenskapelige studier som dokumenterer effekt av Vichyvann, eller studier som sammenligner bruk av Vichyvann med annet mineralvann med natriumbikarbonat (2,3).

Vi har ikke funnet kunnskapsbasert forskning på effekt av Farris eller natron i behandling av trøske, eller forskning som støtter bruk av natron mot trøske opp mot tradisjonelle legemidler. Natron er natriumhydrogenkarbonat også kalt natriumbikarbonat (NaHCO3). I vandig løsning vil saltet disossiere til Na+ og HCO3-. Natriumhydrogenkarbonat er en svak base. Farris inneholder en rekke mineraler og salter. Innholdsfortegnelsen angir blant annet natrium (Na+) og hydrogenkarbonat (HCO3-) (4). Man kan derfor si at Farris inneholder natriumhydrogenkarbonat/natriumbikarbonat/natron i løsning. Farris inneholder ca. 0,4 gram natriumhydrogenkarbonat per liter. Farris (blå naturell) er tilsatt kullsyre (CO2), og har en pH på ca. 5 (5). Så selv om Farris inneholder natriumhydrogenkarbonat, er det altså ikke en basisk løsning.

Vi har ikke funnet noen studier som har undersøkt effekt av natriumhydrogenkarbonat i behandling av Candidainfeksjon, men vi har funnet en studie som undersøkte forebyggende effekt hos voksne pasienter som har gjennomgått oralkirurgi (free flap) (6). Yang et al. undersøkte forebyggende effekt av munnskylling med natriumhydrogenkarbonat i en saltvannsløsning mot oral Candidainfeksjon etter oralkirurgi (free flap) hos voksne. Det ble benyttet en 3% natriumhydrogenkarbonatløsning. Dette er en basisk løsning med pH på over 7,5. Innholdet tilsvarer ca. 30 gram natriumhydrogenkarbonat per liter. De som allerede hadde utviklet Candidainfeksjon ble ekskludert fra studien. Det ble inkludert 104 pasienter. Alle fikk konvensjonell behandling, mens 50 av pasientene i tillegg skylte munnen med 20 ml av natriumhydrogenkarbonatløsningen 2 til 3 ganger daglig i 14 dager. Det var signifikant færre pasienter som utviklet oral Candidainfeksjon i gruppen som ble behandlet med natriumhydrogenkarbonatløsning, og de hadde også høyere pH i saliva enn kontrollgruppen. Forfatternes teori er at økt intraoral pH kan forebygge Candidainfeksjon hos pasienter med gjennomgått (free flap) oral kirurgi. Det er mulig at munnskylling med 3% natriumhydrogenkarbonat i saltløsning kan forebygge Candidainfeksjon i munnhulen, men bruk i behandling av manifestert infeksjon er ikke dokumentert.

Vi ønsker å presisere at resultatene fra studien til Yang et al. ikke kan overføres til bruk hos spedbarn, eller benyttes for å forsvare en slik bruk.

Referanser
  1. 1. 1177 Vårdguiden. Torsk hos små barn. https://www.1177.se/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Torsk-hos-spadbarn/ (Sist oppdatert: 17. november 2017)
  2. 2. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. Vichyvatten för at behandla svampinfektion med candida i munhålan. http://www.sbu.se/sv/publikationer/sbus-upplysningstjanst/vichyvatten-for-att-behandla-svampinfektion-med-candida-i-munhalan/ (Publisert: 12. juni 2017).
  3. 3. Mineralvatten som innehåller natriumbikarbonat för att behandla svampinfektion med candida i munhålan. http://www.sbu.se/sv /publikationer/kunskapsluckor/mineralvatten-som-innehaller-natriumbikarbonat-for-att-behandla-svampinfektion-med-candida-i-munhalan/ (Publisert: 9. oktober 2017).
  4. 4. Farris. http://www.farris.no/produkter (Lest: 16. mars 2018).
  5. 5. Birkeland MA, Andreassen CB, Allouni ZE, Gjerdet NR: Surhet og bufferevne hos ulike drikkevarer på det norske markedet. Nor Tannlegeforen Tid. 2011; 121: 700-4.
  6. 6. Yang Y, Zhang F et al. Prevention of oral candidiasis after free flap surgery: Role of 3% sodium bicarbonate saline in oral care. J Oral Maxillofac Surg 2017; 75(3): 641–7.