Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: 23 07 55 00

Ikke tilgjengelig på telefon pga koronavirus inntil videre
- ta kontakt via e-post!

E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2011; spm.nr. 993, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 04.11.2011

 • RELIS Sør-Øst

 • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Sentralnervøse bivirkninger av karbamazepin

Dato for henvendelse: 04.11.2011

RELIS database 2011; spm.nr. 993, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: Hva er kjent om søvnforstyrrelser (spesielt involuntære bevegelser i søvne) og evt. andre CNS-bivirkninger ved bruk av karbamazepin (Trimonil retard) hos barn? Er barn mer utsatt enn voksne?

SVAR: Generelt
Den vanligste årsaken til at et barn bruker karbamazepin er epilepsi, hvilket vi går ut i fra er indikasjonen også i dette tilfellet. Teoretisk sett kan involuntære bevegelser i søvne være søvnrelaterte fenomen/parasomnier eller det kan være bivirkning av karbamazepin. Slike bevegelser kan også være tilknyttet epileptisk aktivitet. For eksempel rolandisk epilepsi forekommer både under søvn og i våken tilstand. Anfall under søvn kommer ofte like etter innsovning og ter seg som halvsidige tonisk-kloniske kramper som kan generaliseres. Foreldrene kan med fordel filme bevegelsene og ta med dette ved konsultasjon hos spesialist (1).

Karbamazepin og bivirkninger
De fleste sentralnervøse bivirkninger av karbamazepin er milde, forbigående og reversible ved dosejusteringer. Depotformuleringer burde være bedre enn vanlige formuleringer. Vanlige bivirkninger er tretthet, døsighet, hodepine, svimmelhet og koordinasjonsvansker. Det ses også nystagmus og diplopi. Mindre hyppig ses ufrivillige bevegelser (inkludert dystonier, dyskinesier og myoklonus), dysartri, parestesier og perifer nevritt (2-6). Ved oppstart av karbamazepin mot komplekse partielle anfall hos barn med blandet epilepsi har legemiddelet vært assosiert med forverring av anfall, spesielt atypiske absensanfall og/eller generaliserte krampeanfall (4,5). Det er foretatt søk i PubMed, og det finnes lite data vedrørende søvnforstyrrelser ved karbamazepinbruk hos barn og eventuelle forskjeller i bivirkninger mellom barn og voksne.

Parasomni (7)
Dette er en samlebetegnelse på en rekke uønskede opplevelser eller motoriske fenomener som skjer utenfor normal bevissthet. Hendelsene er tilknyttet innsovning, i løpet av søvnperioden eller i forbindelse med oppvåkning. Det er vanlig å dele parasomniene inn i tre hovedkategorier avhengig om de er knyttet til non-REM-søvn (non-rapid eye movement) eller REM-søvn. En tredje gruppe er ikke begrenset til bestemte søvnstadier.

 • Non-REM-parasomnier (søvngjengeri og nattlige skrekkanfall) forekommer tidlig på natten og personen husker ikke hendelsen neste dag.

 • REM-parasomnier (mareritt og REM-søvnadferdsforstyrrelse) forekommer sent på natten, og oppvåkning uten forvirring er vanlig.

 • Andre parasomnier inkluderer f.eks. søvnrelatert grynting.

  Konklusjon
  Det er lite data vedrørende søvnforstyrrelser som bivirkning av karbamazepin hos barn. Likeledes er det lite data vedrørende eventuelle forskjeller i bivirkninger mellom barn og voksne. Imidlertid er vanlige bivirkninger tretthet, døsighet, svimmelhet og koordinasjonsvansker. Mindre hyppig ses bl.a. ufrivillige bevegelser (inkludert dystonier, dyskinesier og myoklonus). Dette er også mulig at dette oppstår under søvn. Alternativt kan ufrivillige bevegelser være parasomnier eller være tilknyttet epileptisk aktivitet.

  Referanser
  1. 1. Norsk elektronisk legehåndbok. Epilepsi hos barn. http://www.legehandboka.no/ (31. oktober 2011).
  2. 2. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Trimonil retard. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist endret: 18. desember 2008).
  3. 3. Lexi-drugs in Lexicomp. Carbamazepine. http://www.helsebiblioteket.no/ (31. oktober 2011).
  4. 4. McEvoy GK, editor. Carbamazepine. The AHFS Drug Information 2011. http://www.medicinescomplete.com/ (31. oktober 2011).
  5. 5. Klasco RK, editor. Carbamazepine (Drug Evaluation). Micromedex. http://www.thomsonhc.com/ (31. oktober 2011).
  6. 6. Dukes MNG, Aronson JK, editors. Meyler's side effects of drugs 2000; 14th ed.: 179.
  7. 7. Bjorvatn B, Grønli J et al. Parasomnier. Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129: 1892-4.