Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

ELINOR
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Svensk database 2015; spm.nr. 293, ELINOR

Dato for henvendelse: 02.10.2015

  • ELINOR

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Tinnitus av amitriptylin (Saroten)?

Dato for henvendelse: 02.10.2015

Svensk database 2015; spm.nr. 293, ELINOR

SPØRSMÅL: Frågeställaren har en patient som behandlats med amitriptylin (Saroten) sedan januari 2013 mot IBS med god effekt. De senaste 6 månaderna har patienten haft problem med tinnitus (som förvärras) utan ljudtrauma eller annan förklaring till denna. Patienten önskar fortsäta med amitriptylin, men oroar sig för att tinnitusen ska bli permanent. Vilken dokumentation finns kring detta?

SVAR: Enligt Fass är tinnitus en mindre vanlig biverkning av amitriptylin (1/100- 1/1000) (1).

Många olika läkemedel har misstänkts orsaka tinnitus. Acetylsalicylsyra, aminoglykosider cytotoxiska medel och diuretiska finns bland de substanserna som oftare har kopplats till ototoxicitet (2).

Efter grundlig sökning i den medicinska litteraturen och medicinska databaser har vi hittat mycket begränsat med specifik information om amitriptylin och tinnitus. Paradoxalt nog finns det en studie där amitriptylin har använts för att behandla tinnitus med bra resultat (3).

I litteraturen finns beskriven tinnitus vid användning av tricykliska antidepressiva. I en rapport beskrivs hur en 40 årig kvinna som hade just börjat behandlas med amitriptylin 10 mg per dygn för neuropatisk smärta, drabbades av ensidig tinnitus som fortsatte efter utsättning (4).

På liknande sätt reagerade en 39 årig man som fick trimipramine 50 mg mot depression och drabbades 3 dagar efter det av kraftig bilateral tinnitus. Patienten hade haft korta episoder av övergående tinnitus för 8 år sedan och på grund av detta fortsattes med timiprame. Dosen ökades till 100 mg därefter men patientens depressiva symptom förbättrades inte och tinnitus kvarstod. Efter 6 veckor avslutades behandlingen och påbörjades amitriptylin 50mg/dygn istället, vilket ledde till en försämring av tinnitus.
Efter dess provades med citalopram och även med mirtazapin utan att lyckas. Slutligen provades litium behandling vilket förbättrade hans depressiva symptom. Tinnitus kvarstod dock med hög ljudnivå (5).

I det svenska biverkningsregistret finns hittills 12 rapporter om förekomst av tinnitus där samband bedömts som möjligt till pågående amitriptylin (6).

Det ska dock påpekas att biverkningsregistret bygger på spontanrapportering varför dessa rapporter ej kan ses som ett mått på prevalens, utan får mer ses som en signal.

I WHOs internationella biverkingsregister finns för alla tricykliska antidepressiva sammanslagna 292 rapporter om tinnitus, varav 133 om amitriptylin (7).

Även här bör det betonas att ej samtliga biverkningsrapporter i WHO:s biverkningsdatabas är sambandsbedömda, varför symptom som finns i denna databas kan ha andra orsaker än den aktuella medicineringen. WHO tar inget ansvar för bedömningen.


Sammanfattning:

Patienten i det aktuella fallet hade använt amitriptylin i ca 2 år innan tinnitus förekom. I de rapporter som vi har hittat drabbades patienterna av tinnitus en kort tid efter insättning av läkemedlet.
I det aktuella fallet kan man således inte utesluta att tinnitus är en biverkning av amitriptilyn men enligt den begränsade litteraturen verkar det vara ganska osannolikt.
Å andra sidan har vi inte funnit någon dokumentation om huruvida tinnitus kommer att försvinna vid utsättning.

Referanser
  1. 1. FASS Läkemedel. [amitriptylin] http://www.fass.se/ (Sist endret: 2013-10-21)
  2. 2. Epstein S, Ave W. What you should know about ototoxic medications. SHHH Journal. 1995.
  3. 3. Bayar N, Boke B, Turan E, Belgin E.. Efficacy of amitriptyline in the treatment of subjective tinnitus. Journal of otolaryngology. 2001;30(5): 300-303
  4. 4. Mendis D, Johnston M. An unusual case of prolonged tinnitus following low-dose amitriptyline. Journal of Psychopharmacology. 2008;22(5): 574-575
  5. 5. Langguth B, Landgrebe M, Wittmann M, Kleinjung T, Hajak G. Persistent tinnitus induced by tricyclic antidepressants. Journal of Psychopharmacology. 2009
  6. 6. Svenska biverkningsregistret. Läkemedelsverkets databas BiSi. Uppsala. Enheten för läkemedelssäkerhet, Läkemedelsverket, personlig kommunikation 2015-09-17)
  7. 7. WHO:s internationella biverkningsdatabas VigiLyze. Uppsala: the UMC [hämtat 2015-09-17]