Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Øst
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2009; spm.nr. 3824, RELIS Øst

Publisert: 26.10.2009

  • RELIS Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Sildenafil til pasient med diabetes II og tidligere hjerneinfarkt

Dato for henvendelse: 26.10.2009

RELIS database 2009; spm.nr. 3824, RELIS Øst.

SPØRSMÅL: Mann ca 60 år med tidligere lillehjerneblodpropp, bruker acetylsalicylsyre (Albyl-E) og atorvastatin (Lipitor) som profylakse. Bruker også metformin, glimepirid, amlodipin og irbesartan+hydroklortiazid. Har ikke kjent hjertesykdom. Pasienten sliter med potensen og ønsker å prøve sildenafil. Lege spør om det er greit.

SVAR: Sildenafil er en effektiv hemmer av enzymet fosfodiesterase type 5 (PDE5) som hovedsakelig finnes i corpus cavernosum. Ved seksuell stimulering sendes cerebrale nerveimpulser til corpora cavernosa. Med nitrogenmonoksid (NO) som signalsubstans reduseres GTP til syklisk GMP (cGMP) som gir relaksasjon av glatt muskulatur, kardilatasjon og derved ereksjon. Syklisk GMP vil nedbrytes kontinuerlig av PDE5. Når PDE5 blokkeres av enzymhemmer, blir det opphoping av cGMP og ereksjon opprettholdes (1).

Sildenafil gir mildt og forbigående blodtrykksfall som i de fleste tilfeller ikke gir klinisk effekt. Gjennomsnittlig maksimalt fall i liggende systolisk og diastolisk blodtrykk etter 100 mg oral dose sildenafil var hhv. 8,4 og 5,5 mmHg. Blodstrykksfallet er forenlige med den vasodilatatoriske effekten av sildenafil og beror sannsynligvis på økte cGMP-nivåer i vaskulær glatt muskulatur (2). Forsiktighet bør dog utvises pga. individuelle forskjeller i blodtrykksfall og lav startdose tilrås.

Ved søk i ulike interaksjonsdatabaser (3-5) på pasientens legemidler og sildenafil sier en amerikansk interaksjonsdatabase (5) at man bør være oppmerksom på samtidig bruk av antihypertensiva og sildenafils hypotensive effekt.

Pasientens diabetes eller tidligere hjerneinfarkt er ikke ansett som kontraindikasjoner. Cerebrovaskulære hendelser er rapportert som sjeldne bivirkninger av sildenafil. Sildenafil skal ikke brukes av pasienter som frarådes seksuell aktivitet pga. hjertelidelser, eller de som har gjennomgått infarkt siste 90 dager, har ustabil angina eller angina som har oppstått under samleie, hjertesvikt av grad II eller mer alvorlig hjertesvikt siste seks måneder, ukontrollerte arytmier, ukontrollert blodtrykk eller apopleksi siste seks måneder (1,2). Vi antar at pasientens blodtrykk er velbehandlet.

Konklusjon
Dersom pasienten ikke faller inn under noen av nevnte risikogrupper og blodtrykket anses velregulert, bør han kunne forsøke sildenafil.

Referanser
  1. 1. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell. http://www.legemiddelhandboka.no/ (28.10.2009).
  2. 2. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Viagra. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist endret: 26.08.2008).
  3. 3. Lægemiddelstyrelsen (Danmark). Den nationale Interaktionsdatabase. http://www.interaktionsdatabasen.dk/ (28.10.2009).
  4. 4. Eiermann B (red.). Janusinfo - Swedish Finnish Interaction X-referencing. http://www.janusinfo.se/sfinx/interactions/index_menus.jsp (28.10.2009).
  5. 5. Lexi-Comp Online Lexi-Interact. www.helsebiblioteket.no/ (28.10.2009).