Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Øst
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2009; spm.nr. 3851, RELIS Øst

Dato for henvendelse: 12.11.2009

  • RELIS Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Benzodiazepiner og graviditet

Dato for henvendelse: 12.11.2009

RELIS database 2009; spm.nr. 3851, RELIS Øst

SPØRSMÅL: Kvinne gravid i 14. uke har tatt Vival (diazepam) i doser som oppfattes som store i hele første trimester og vil fortsette med det. Hun røyker også mye. Ultralyd som nylig er tatt skal ikke ha vist misdannelser. Hva er risiko?

SVAR: Effekten av benzodiazepiner, som i aktuelle tilfelle diazepam, på embryo og foster er kontroversiell, altså ikke avklart (1,2). Selv om flere studier har rapportert en assosiasjon med forskjellige misdannelser, har andre studier ikke funnet slik sammenheng. Faktorer som kan ha påvirket resultatene er f.eks. at kvinnen røyker og/eller drikker eller ikke snakker sant om sitt bruk av benzodiazepiner.

Generelt sett anses risikoen for misdannelser ved bruk i normale doser å være lav eller det er ingen risiko. Risikoen er imidlertid doseavhengig og doser av diazepam over 30-40 mg daglig eller bruk over lengre perioder kan medføre akkumulering og økt risiko for misdannelser. Det dreier seg da om så høye doser at serumkonsentrasjonen er over terapeutisk nivå eller kvinnen er misbruker (2). Da har det vært observert avvikende utseende og mental påvirkning. Dette er imidlertid ikke bekreftet av uavhengige undersøkelser - det sier seg selv at slike er vanskelige å gjennomføre. Det er ikke avklart om regelmessig bruk i siste delen av graviditet kan gi varige hjerneskader hos barnet.

Mot slutten av svangerskapet kan mors bruk av benzodiazepiner føre til at barnet etter forløsning får seponeringssymptomer som skjelvinger, irritabilitet, hypertonisitet og diaré/oppkast. Brukt rett før fødsel får barnet også det som kalles et 'floppy-infant syndrome' med symptomer som hypotoni, hypotermi, pustebesvær, letargi og dieproblemer.

Innen gruppen benzodiazepiner vurderes oksazepam (Sobril) som det beste valget under graviditet, da det ikke omdannes til aktive metabolitter og har en relativ kort halveringstid sammenliknet med f.eks. diazepam. Oksazepam er en aktiv metabolitt av diazepam. Oksazepam passerer placenta i noe mindre grad enn diazepam, men det er usikkert om dette har noen klinisk relevans (1). Uansett frarådes bruk nær termin pga. påvirkningen av barnet. Hvis bruk ikke kan unngås, må dosen holdes så lav som mulig. Det kan også bli nødvendig å avvenne barnet etter fødsel etter et nedtrappingsregime.

Dersom en kvinne vil slutte med benzodiazepin mens hun er gravid, må dette ikke skje brått da det kan gi seponeringssymptomer (fysiske og psykiske) hos både mor og barn (1). Det er også en risiko for at mor vil skifte til annet uønsket bruk, f.eks. alkohol. Anbefalt nedtrapping er omtalt i referanse 3.

Referanser
  1. 1. Briggs GG, Freeman RK et al, editors. Drugs in pregnancy and lactation. A reference guide to fetal and neonatal risk 2008; 8th ed.: 515.
  2. 2. Källen B, Källen K. Läkemedel och fosterskador. Diazepam. http://www.janusinfo.se/gravreg/ (sist oppdatert: 01.03.2009).
  3. 3. Vanedannende legemidler. Forskrivning og forsvarlighet. Helsetilsynet 2001. IK-2755. www.helsetilsynet.no/upload/Publikasjoner/andrepublikasjoner/vanedannende_legemidler_forskrivning_forsvarlighet_ik-2755.pdf