Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2010; spm.nr. 4425, RELIS Sør

Dato for henvendelse: 01.03.2010

 • RELIS Sør

 • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Gabapentin til gravid i 1. trimester

Dato for henvendelse: 01.03.2010

RELIS database 2010; spm.nr. 4425, RELIS Sør.

SPØRSMÅL: En kvinne med epilepsi er gravid 4-6 uker. Hun bruker gabapentin (Neurontin) 400 mg x 3, forøvrig ingen andre medikamenter. Hun har tidligere vært behandlet med lamotrigin, valproat og karbamazepin, men disse måtte seponeres på grunn av bivirkninger. Fastlege ønsker opplysninger om gabapentin og risiko for fosterskade, og anbefalinger om folsyre.

SVAR: RELIS har tidligere utredet spørsmål om bruk av gabapentin til gravide (1).

Dyrestudier har vist embryotoksiske effekter av gabapentin (2,3). Det foreligger ikke tilstrekkelig data om bruk av gabapentin hos gravide kvinner, men stoffets lave molekylvekt og manglende proteinbinding gjør at overgang til placenta må forventes (3-5). Ifølge svensk produsentuavhengig legemiddelinformasjon (6) er spesielle misdannelseseffekter av gabapentin så langt ikke kjent, og det er ikke klarlagt om gabapentin skiller seg fra andre antiepileptika med hensyn til teratogenisitet. Ved eksponering tidlig i svangerskapet bør avveining mellom nytte og risiko ved bruk av gabapentin vurderes nøye, men det presiseres at den antatte økte risikoen er begrenset. Fortsettelse av svangerskapet krever nøye vurdering av antiepileptisk behandling og tett oppfølging av den gravide. Det frarådes å avbryte antiepileptisk behandling dersom det foreligger risiko for krampeanfall (6,7).

Generelt er risikoen for fødselsskader økt 2-3 ganger hos barn av mødre som behandles med antiepileptika, og kombinasjon av flere antiepipetika øker risikoen. Foruten strukturelle misdannelser som leppespalte, kardiovaskulære misdannelser og nevralrørsdefekter kan uheldige virkninger på fosterets sentralnervesystem og mentale utvikling ikke utelukkes. Om mulig bør en bruke monoterapi og tilstrebe lavest mulig effektive dosering spesielt under organogenesen (1. trimester) og jevnest mulig serumkonsentrasjon. Likevel er det svært viktig å opprettholde optimal kontroll av epileptiske anfall. Flere undersøkelser tyder på at folsyretilskudd beskytter fosteret mot nevralrørsdefekter (2,5,6).
Det er omdiskutert hva som bør være anbefalt folsyredose ved bruk av ulike antiepileptika (8). Norsk gynekologisk forening (9) angir folsyre 4 mg daglig til kvinner som ønsker å bli gravide dersom de bruker valproat og karbamazepin. I tilfeller der det er grunn til å tro at det kan gå måneder før graviditet oppnås, reduserer noen dosen til 1 mg daglig inntil fastslått svangerskap, for så å øke dosen til 4 mg folsyre daglig i 1. trimester. For kvinner med epilepsi som behandles med andre antiepileptika, anbefales 0,4 mg daglig som for gravide generelt.
Etter 1. trimester er standarddosen 0,4 mg folsyre for alle.

Rådgivning, behandling og oppfølging av gravide kvinner med epilepsi anses å være en spesialistoppgave for nevrolog og obstetriker i samarbeid (9).

Referanser
 1. 1. RELIS database 2009; spm.nr. 2105, RELIS Nord-Norge. (www.relis.no)
 2. 2. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Neurontin. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist endret: 2. oktober 2008.
 3. 3. Clinical Pharmacology © 2010 database. Gabapentin. Gold Standard Elsevier. http://www.clinicalpharmacology.com (sist oppdatert 12. november 2009).
 4. 4. Briggs GG, Freeman RK et al, editors. Drugs in pregnancy and lactation. A reference guide to fetal and neonatal risk 2008; 8th ed.: 802-3.
 5. 5. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell. Graviditet og legemidler. http://www.legemiddelhandboka.no/ (1. mars 2010).
 6. 6. Källén K, Winbladh B. Läkemedel och fosterskador. Gabapentin. http://www.janusinfo.se/gravreg/ (sist endret: 1. mars 2009).
 7. 7. Schaefer C, editor. Drugs during pregnancy and lactation 2007; 2nd ed.: 44.
 8. 8. RELIS database 2009; spm.nr. 5846, RELIS Vest. (www.relis.no)
 9. 9. Henriksen T, Kampmann M et al. Epilepsi og svangerskap. Norsk gynekologisk forening. Den norske legeforening. http://www.legeforeningen.no/id/131705.0 (sist oppdatert 11. desember 2007).